Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2024. 01. 01

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2024.01.01.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) – (4) bekezdésében, a 29. § (1) – (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszűntetéséről, a hiányzó szülő gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Beleg község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.

(2) A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata által fenntartott intézményekre terjed ki. A gyermekétkeztetés vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Belegi Alsó-tagozatos Iskolára is.

(3) A rendelet hatálya – a gyermekétkeztetés kivételével – nem terjed ki az óvodai nevelés és az iskolai oktatás-nevelés keretében biztosított szolgáltatásokra.

3. A gyermekek védelmének rendszere

3. § (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

(2)1 A gyermekek védelmét Segesd Község Önkormányzata, mint feladatellátásra kötelezett biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni ellátásán keresztül.

4. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások általános szabályai

4. § (1) A személyes gondoskodás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a hivatalhoz, illetve az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez nyújthatja be.

(3) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell.

(4)2 A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell:

a) az ellátás tartamáról és feltételeiről,

b) az intézmény által vezetett reá vonatkozó nyilvántartásokról,

c) az intézmény házirendjéről,

d) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról.

(5)3 Az ellátásra jogosult köteles:

a) a (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni,

b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,

c) a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni.

5. Gyermekjóléti alapellátások

5. § (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.

(2)4 Az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokból adódó feladatokat Segesd Község Önkormányzata, mint feladatellátásra kötelezett látja el:

a) gyermekjóléti szolgáltatás: gyermekjóléti szolgálat,

b) gyermekek napközbeni ellátása érdekében: bölcsőde, mini bölcsőde.

(3) A közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátásokat a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása által működtetett bölcsőde, a társulás keretében működő Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.

6. Gyermekjóléti szolgáltatás

6. § (1)5 A gyermekjóléti szolgáltatásból adódó feladatokat Segesd Község Önkormányzata, mint feladatellátásra kötelezett látja el.

(2)6 A gyermekjóléti szolgálat feladatai – a Gyvt. 39. §-ában foglaltakon kívül – különösen:

a) a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése,

b) a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájárulás segítése,

c) a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásnak segítése,

d) az önkormányzatnál új ellátások bevezetésének kezdeményezése,

e) felkérésre környezettanulmány készítése.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

7. A gyermekek napközbeni ellátása

7. § (1)7 A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátásából adódó feladatokat Segesd Község Önkormányzata, mint feladatellátásra kötelezett látja el.

(2)8 A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban olyan gyermekek számára kell biztosítani:

a) akinek testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

c) akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,

d) akiről a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni.

(3) A gyermekek napközbeni ellátásnak intézményi formái: bölcsőde és mini bölcsőde 9.

(4) A gyermekek napközbeni ellátása igénybevételét, és a fizetendő térítési díjakat Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló rendelete szabályozza.

8. Térítési díjak

8. § (1) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete 10 tartalmazza.

(2) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az adott intézmény vezetője állapítja meg, az intézményi térítési díj egy napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma, továbbá a 9. § szerinti kedvezmények figyelembevételével.

(4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

(5) Ingyenes ellátást kell biztosítani, ha a térítési díjfizetésre kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.

9. Normatív kedvezmények

9. § (1)11 Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt. 21/B. §-ában meghatározott normatív kedvezményt kell biztosítani az ellátottaknak.

(2) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

10. § (1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítés díj összegéről.

(2) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat. Ebben az esetben a képviselő-testület a kérelem tárgyában határozatot hoz, határozattal dönt.

(3) A személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre kell fizetni.

(4) A személyi térítési díjat havonta a tárgyhónapot követő 15. napjáig kell megfizeti. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a jegyzőt.

10. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

12. § Hatályát veszti

a) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete,

b) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét módosító 14/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelet,

c) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét módosító 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet12

Intézményi és személyi térítési díjak (ÁFA nélkül)13141516

1. Intézményi térítési díjak a Belegi Pitypang Óvodára vonatkozóan:

1.1. Tízórai 145 Ft.

1.2. Ebéd 401 Ft.

1.3. Uzsonna 145 Ft.

1.4. Összesen 691 Ft.

2. Szünidei gyermekétkeztetés: ebéd 866 Ft/adag.

3. Személyi térítési díjak: A képviselő-testület az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek, valamint az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók részére az étkezést térítésmentesen biztosítja.

1

Módosította a 31/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. december 21. napjával.

2

A 4. § (4) bekezdése a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (5) bekezdése a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Módosította a 31/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. december 21. napjával. Az 5. § (2) bekezdése a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Módosította a 31/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. december 21. napjával.

6

A 6. § (2) bekezdése a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Módosította a 31/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2015. december 21. napjával.

8

A 7. § (2) bekezdése a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 4. §-ával megállapított szöveg.

9

Módosította a 28/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. december 20. napjával. Hatályos 2017. január 1. napjától.

10

Módosította a 13/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. április 29. napjával.Módosította a 13/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. május 23. napjával. Hatályos 2017. június 1. napjától.Módosította a 11/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. május 28. napjával. Hatályos 2018. június 1. napjától.Módosította a 13/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. szeptember 27. napjával. Hatályos 2018. október 1. napjától.Módosította a 17/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. december 19. napjával. Hatályos 2019. január 1. napjával.Módosította a 12/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2020. január 1. napjával.Módosította a 11/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. november 19. napjával. Hatályos 2021. január 1. napjával.

11

A 9. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 5. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet a Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 6. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

Módosította a 13/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. szeptember 27. napjával. Hatályos 2018. október 1. napjától.

14

Módosította a 17/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. december 19. napjával. Hatályos 2019. január 1. napjával.

15

Módosította a 13/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. május 23. napjával. Hatályos 2017. június 1. napjától.

16

Módosította a 12/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2020. január 1. napjával.Módosította a 11/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. november 19. napjával. Hatályos 2021. január 1. napjával.