Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 01

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről

2023.09.01.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével és a 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:

1. § A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat saját maga, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.

2. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, vagy haszonélvezője (a továbbiakban: ingatlan használója) köteles gondoskodni:

a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítésről. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon.

b) az ingatlan előtti utcai csapadékvíz elvezető csatornákból, árkokból és műtárgyaikból, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

c) a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő metszéséről, visszavágásáról.

(2) A kereskedelmi-, vendéglátó- és szolgáltatási tevékenységet nyújtó helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt a létesítményt üzemeltető, nyitvatartási időn túl az ingatlantulajdonos köteles tisztán tartani, továbbá köteles gondoskodni a terület hó- és síkosság-mentesítéséről.

(3) A kereskedelmi-, vendéglátó- és szolgáltatási tevékenységet nyújtó helyek, üzletek előtt - a bejárat közvetlen közelébe - az üzemeltető köteles a nyitvatartási idő alatt köztéri hulladékgyűjtő edényt elhelyezni.

(4) A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény létszámának megfelelő szemétgyűjtő edény kihelyezéséről, az edények kiürítéséről, a hulladék elszállításáról, valamint a rendezvény ideje alatt és azt követően a közterület tisztán tartásáról.

(5) Az ingatlan használója a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles ezt a célt szolgáló gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.

(6) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmú járdaszakasz esetében a szomszédos tulajdonosok között 50-50 %-os arányban oszlik meg a köztisztasági kötelezettség, valamint a hó- és síkosság-mentesítési kötelezettség.

3. § (1) Pap Község Önkormányzata közterületein szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda engedély nélkül hulladékot, építési és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket, kidobásra szánt bútort, egyéb lomot lerakni tilos.

(2) A közterületen lévő utcabútort, berendezési és felszerelési tárgyat, fát vagy egyéb növényt beszennyezni, rongálni tilos.

(3) Aki bármilyen anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani, megszüntetni. Amennyiben a szállító, ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az köteles elvégezni, akinek érdekében a szállítás történt.

4. § Az önkormányzat által kihelyezett köztéri kézi hulladékgyűjtő edényben csak a kézben összegyűjtött, kizárólag gyalogos forgalomban feleslegessé váló szemét helyezhető el.

5. § (1) Pap község közigazgatási területének tisztaságát az önkormányzat a tanyagondnokok útján folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon hulladék elhelyezését észlelik, annak helyéről, jellegéről és mennyiségéről értesítik a jegyzőt.

(2) A lakosság az elhagyott hulladékot, az (1) bekezdés szerinti adatokkal, a jegyzőnek jelentheti be.

(3) Az elhagyott hulladék összegyűjtését Pap Község Önkormányzata által a Járási Start Mintaprogram Szociális jellegű programelem keretében foglalkoztatott személyek végzik.

(4) Az elhagyott hulladék hulladéklerakó telepen való elhelyezéséről Pap Község Önkormányzata Polgármestere - a közszolgáltató útján - gondoskodik.

(5) A jegyző feladatkörébe tartozik az elhagyott hulladék hulladékgazdálkodási hatóság felé történő bejelentése, a jogellenesen lerakott hulladék tulajdonosának beazonosítása érdekében szükséges intézkedések megtétele, a hulladék felszámolásával kapcsolatban felmerült költségekről szóló kimutatás hulladékgazdálkodási hatóságnak való megküldése.

6. § Aki e rendeletben foglaltakat megsérti, külön jogszabály alapján közigazgatási bírsággal sújtható.

7. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról és a folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozószervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 12/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.