Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2013. 12. 21

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Tvr.) 42/A. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.1.§ (1)  A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző engedélyezi.

(2)  Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, melyet írásban az eljáró anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.


2.§ (1)  Anyakönyvi esemény – a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn túli időszakban is rendezhető.

(2)  Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításához külön engedély nem szükséges.

(3) A Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatában meghatározott hivatali munkarendtől eltérő időpontban házasságot kötni pénteken 13.00 órától 18.00 óráig terjedő, valamint szombaton a 8.00 órától 18.00 óráig terjedő időszakban lehet.

(4)  A rendelet melléklete tartalmazza a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díjakat, amelyben meghatározott többletszolgáltatási díj magába foglalja az ital felszolgálását, a koccintást, a zene biztosítását, a teremdíszítést, a versmondást, a gyertyagyújtást, az ünnepi beszédet.


3.§ A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásról szóló 1992. évi XXIII. törvény 40.§. szerint meghatározott szabadidő illeti meg.


4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépés után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.