Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 27- 2016. 05. 30

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. § (1)            A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. § (1)            A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

169 642 E Ft

Költségvetési bevétellel

169 642 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

 0 E Ft

0 E Ft

Költségvetési hiánnyal

-ebből működési

           felhalmozási

állapítja meg.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)   A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.


A költségvetés részletezése


3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

        - Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

        - Az önkormányzat által adott közvetett céljellegű támogatásokat a 4. melléklet szerint határozza meg.

        - Az önkormányzat havi bontású előirányzat felhasználási tervezetét az 5. melléklet részletezi.

        - A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a kiadások között nem állapít meg céltartalékot. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(3)   A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát 3 főben állapítja meg a képviselő testület,


A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. § (1)            Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az esetlegesen keletkező költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3)   A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-át. Az Önkormányzatnál jutalom nem fizethető.

(4)   Az esetlegesen keletkező költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a közös önkormányzati hivatal készítse elő a helyi önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(5)   A (4) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


Az előirányzatok módosítása


5. § (1)            Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2)   A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók úgy, hogy azok a kötelező feladatellátást, működtetést valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyeztetik.A módosításról 30 napon belül köteles tájékoztatni a polgármestert.

(3)   A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.  A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5)   A képviselő-testület az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6)   A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


A gazdálkodás szabályai


6. § (1)            A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3)   A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


7. § (1)            Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.Záró és vegyes rendelkezések


8. § (1)          Ez a rendelet 2015. február 27-én lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.