Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.07.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 24- 2015. 05. 24

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésére valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


A költségvetés bevételei és kiadásai


1.§ (1)   Tiszainoka Község Önkormányzatának az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.07.) (továbbiakban: rendelet) rendeletének 2. § (1) bekezdése az alábbiakra változik:


„A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ (1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

116 995 E Ft

Költségvetési bevétellel

116 995  E Ft

Költségvetési kiadással

0  E Ft

 0  E Ft

0  E Ft

Költségvetési hiánnyal

- ebből működési

- ebből felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet1-2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)   Tiszainoka Község Önkormányzatának 1/2014. (V.23.) számú önkormányzati rendeletének 1.-2. számú mellékletek helyébe jelen rendelet 1.-2. számú mellékletei lépnek. „


Záró és vegyes rendelkezések

3.§ (1)   Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.