Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 17- 2020. 02. 17

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:


1. § (1)  Tiszainoka Község Önkormányzatának az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 25.). önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése az alábbira változik:


„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételét 370 862 029 Ft-ban  

a) működési költségvetési bevétel                                                                         169 299 645 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                    101 761 645 Ft

ab) közhatalmi bevétel                                                                                             15 275 000 Ft

ac) működési bevételek                                                                                           52 263 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                                                  0 Ft

b) felhalmozási bevétel                                                                                           43 727 418 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                 42 047 418 Ft

bb) felhalmozási bevételek                                                                                                     0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                1 680 000 Ft

c) Finanszírozási bevételek                                                                                    157 834 966 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása                                                                       370 862 029 Ft

melyből

a) működési költségvetési kiadás:                                                                         186 879 248 Ft

aa) személyi juttatások                                                                                             80 492 052 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                              14 908 340 Ft

ac) dologi kiadások                                                                                                  59 057 030 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                1 601 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások                                                                          30 820 826 Ft

af) általános céltartalék                                                                                                            0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait                                                                    87 841 134 Ft

ba) beruházások                                                                                                       12 033 485 Ft

bb) felújítások                                                                                                          75 807 649 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                                             0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen                                                                                         0 Ft

a) működési költségvetés hiánya                                                                                             0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya                                                                                        0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait                                                          96 141 647 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                              96 141 647 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                                      0 e Ft-ban

állapítja meg.”


(2) A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(6) A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.


Záró és vegyes rendelkezések


2.§ Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.