Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 06- 2020. 07. 06

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1. § (1)  Tiszainoka Község Önkormányzatának az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése az alábbira változik:


„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételét 250 527 937 Ft-ban  

a) működési költségvetési bevétel                                                                         124 704 920 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      84 637 920 Ft

ab) közhatalmi bevétel                                                                                               9 425 000 Ft

ac) működési bevételek                                                                                           32 142 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    1 500 000 Ft

b) felhalmozási bevétel                                                                                                           0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek                                                                                                     0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                              0 Ft

c) Finanszírozási bevételek                                                                                    122 823 017 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása                                                                       250 527 937 Ft

melyből

a) működési költségvetési kiadás:                                                                         139 239 773 Ft

aa) személyi juttatások                                                                                             79 019 790 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                              13 828 462 Ft

ac) dologi kiadások                                                                                                  34 858 970 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások                                                                          10 532 551 Ft

af) általános céltartalék                                                                                                            0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait                                                                    32 908 574 Ft

ba) beruházások                                                                                                       19 673 700 Ft

bb) felújítások                                                                                                          13 234 874 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                                             0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen                                                                                         0 Ft

a) működési költségvetés hiánya                                                                                             0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya                                                                                        0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait                                                          78 379 590 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                              78 379 590 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                                      0 e Ft-ban

állapítja meg.”


(2) A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(6) A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 


Záró és vegyes rendelkezések


2.§ Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.