Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 18- 2023. 09. 18

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.18.

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 355 831 492 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 208 935 062 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 158 736 062 Ft

ab) közhatalmi bevétel 10 393 000 Ft

ac) működési bevételek 37 772 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 034 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 146 896 430 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 355 831 492 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 219 917 669 Ft

aa) személyi juttatások 119 785 156 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 914 357 Ft

ac) dologi kiadások 71 246 040 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 12 972 116 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 1 397 505 Ft

ba) beruházások 64 988 Ft

bb) felújítások 845 051 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 487 466 Ft”

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 134 516 318 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 134 516 318 Ft -ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 18-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. I. módosított előirányzat

ebből

2023. I. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

145 104 685

145 464 685

86 572 318

58 532 367

-

147 647 029

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

144 354 365

144 354 365

85 821 998

58 532 367

-

146 310 709

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 273 970

16 273 970

16 273 970

-

-

16 273 970

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

-

-

3 443 155

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

16 009 820

16 009 820

16 009 820

-

-

17 966 164

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 298 640

12 298 640

12 298 640

-

-

14 254 984

Óvodaműködtetés támogatása

1 741 000

1 741 000

1 741 000

-

-

1 741 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

-

-

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

76 895 669

76 895 669

18 363 302

58 532 367

-

76 895 669

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

3 966 676

3 966 676

3 966 676

-

-

3 966 676

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 303 270

10 303 270

10 303 270

-

-

10 303 270

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

58 532 367

58 532 367

-

58 532 367

-

58 532 367

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 442 956

3 442 956

3 442 956

-

-

3 442 956

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

650 400

650 400

650 400

-

-

650 400

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

32 904 906

32 904 906

32 904 906

-

-

32 904 906

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

750 320

1 110 320

750 320

-

-

1 336 320

OEP támogatás

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

750 320

1 110 320

750 320

-

-

1 336 320

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

-

-

-

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

10 100 000

10 100 000

10 100 000

-

-

10 100 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

építményadó

-

-

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

8 000 000

8 000 000

8 000 000

-

-

8 000 000

iparűzési adó

8 000 000

8 000 000

8 000 000

-

-

8 000 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

37 324 000

37 772 000

5 740 000

31 584 000

-

37 772 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

448 000

-

-

-

448 000

B404. Tulajdonosi bevételek

940 000

940 000

940 000

-

-

940 000

B405. Ellátási díj

36 384 000

36 384 000

4 800 000

31 584 000

-

36 384 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

-

1 400 000

-

2 034 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

193 928 685

194 736 685

97 237 158

91 516 367

-

197 553 029

B8

Finanszírozási bevételek

143 636 430

144 346 430

64 357 398

79 279 032

-

146 896 430

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

337 565 115

339 083 115

161 594 556

170 795 399

-

344 449 459

K1

Személyi juttatatások

109 874 456

109 874 456

48 098 076

61 776 380

-

119 785 156

K2

Munkaadót terhelő járulék

14 283 680

14 283 680

6 252 751

8 030 929

-

14 914 357

K3

Dologi kiadások

70 698 040

70 868 040

28 412 317

42 455 723

-

71 246 040

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 072 116

9 880 116

9 072 116

-

-

12 972 116

K6

Beruházások

535 454

57 988

535 454

-

-

64 988

K7

Felújítások

845 051

845 051

845 051

-

-

845 051

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

487 466

-

-

-

487 466

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

206 308 797

207 296 797

94 215 765

112 263 032

-

221 315 174

-

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

131 256 318

131 786 318

131 256 318

-

-

131 786 318

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 457 979

4 457 979

4 457 979

-

-

4 457 979

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

126 798 339

127 328 339

126 798 339

-

-

127 328 339

KIADÁSOK ÖSSZESEN

337 565 115

339 083 115

225 472 083

112 263 032

-

353 101 492

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 12 380 112

- 12 560 112

3 021 393

- 20 746 665

-

- 23 762 145

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 63 877 527

58 532 367

-

- 8 652 033

2. melléklet a 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. I. módosított előirányzat

ebből

2023. II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

144 729 525

145 089 525

86 197 158

58 532 367

-

147 045 869

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

144 354 365

144 354 365

85 821 998

58 532 367

-

146 310 709

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 273 970

16 273 970

16 273 970

-

-

16 273 970

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

16 009 820

16 009 820

16 009 820

-

-

17 966 164

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 298 640

12 298 640

12 298 640

14 254 984

Óvodaműködtetés támogatása

1 741 000

1 741 000

1 741 000

1 741 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

76 895 669

76 895 669

18 363 302

58 532 367

-

76 895 669

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

3 966 676

3 966 676

3 966 676

3 966 676

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 303 270

10 303 270

10 303 270

10 303 270

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

58 532 367

58 532 367

58 532 367

58 532 367

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 442 956

3 442 956

3 442 956

3 442 956

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

650 400

650 400

650 400

650 400

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

32 904 906

32 904 906

32 904 906

32 904 906

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

375 160

735 160

375 160

735 160

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

375 160

735 160

375 160

735 160

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

10 100 000

10 100 000

10 100 000

10 100 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

iparűzési adó

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

100 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

940 000

940 000

940 000

940 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

940 000

940 000

940 000

940 000

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

155 769 525

156 129 525

97 237 158

58 532 367

-

158 085 869

B8

Finanszírozási bevételek

16 561 161

16 561 161

16 561 161

-

-

16 561 161

B813 Maradvány igénybevétele

16 561 161

16 561 161

16 561 161

-

-

16 561 161

Forgótőke-Kincstár

297 000

297 000

297 000

297 000

Szociális tüzifa pályázat

460 375

460 375

460 375

460 375

MFP program keretében elnyert pályázatok

535 454

535 454

535 454

535 454

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

5 700 267

5 700 267

5 700 267

5 700 267

TOP Konzorcium

398 558

398 558

398 558

398 558

Szabad pénzmaradvány

4 711 528

4 711 528

4 711 528

4 711 528

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 457 979

4 457 979

4 457 979

4 457 979

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

172 330 686

172 690 686

113 798 319

58 532 367

-

174 647 030

K1

Személyi juttatatások

13 412 100

13 412 100

13 412 100

23 097 900

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 743 573

1 743 573

1 743 573

2 373 150

K3

Dologi kiadások

14 466 074

14 466 074

14 466 074

14 499 074

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 072 116

8 902 116

9 072 116

9 162 116

K6

Beruházások

535 454

47 988

535 454

47 988

K7

Felújítások

845 051

845 051

845 051

845 051

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

487 466

487 466

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 074 368

40 904 368

41 074 368

51 512 745

K9

Finanszírozási kiadások

131 256 318

131 786 318

131 256 318

131 786 318

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 457 979

4 457 979

4 457 979

4 457 979

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

126 798 339

127 328 339

126 798 339

127 328 339

KIADÁSOK ÖSSZESEN

172 330 686

172 690 686

172 330 686

-

-

183 299 063

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

114 695 157

115 225 157

56 162 790

58 532 367

-

106 573 124

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 58 532 367

58 532 367

-

- 8 652 033

3. melléklet a 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. I. módosított előirányzat

ebből

2023. II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

23 320 849

23 490 849

23 320 849

23 490 849

Feladatmutató támogatás

16 009 820

16 009 820

16 009 820

16 009 820

Saját forrás

7 035 848

7 205 848

7 035 848

7 205 848

Maradvány

275 181

275 181

275 181

275 181

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

23 320 849

-

-

23 490 849

K1

Személyi juttatatások

18 435 397

18 435 397

18 435 397

18 435 397

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 396 602

2 396 602

2 396 602

2 396 602

K3

Dologi kiadások

2 488 850

2 658 850

2 658 850

2 658 850

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

23 490 849

23 490 849

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

23 490 849

-

-

23 490 849

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 23 320 849

- 23 490 849

- 23 490 849

-

-

- 23 490 849

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 170 000

-

-

-

4. melléklet a 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. I. módosított előirányzat

ebből

2023. II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

375 160

375 160

375 160

601 160

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

375 160

375 160

375 160

601 160

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

375 160

375 160

375 160

601 160

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

36 384 000

36 832 000

4 800 000

31 584 000

36 832 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

448 000

448 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

36 384 000

36 384 000

4 800 000

31 584 000

36 384 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

1 400 000

2 034 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 159 160

38 607 160

32 984 000

39 467 160

B8

Finanszírozási bevételek

103 754 420

104 294 420

24 475 388

79 279 032

106 844 420

Feladatmutató támogatás

81933611

81933611

15660626

66272985

81933611

Saját forrás

21819060

22359060

8813013

13006047

24909060

Maradvány

1749

1749

1749

1749

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

141 913 580

142 901 580

24 475 388

112 263 032

-

146 311 580

K1

Személyi juttatatások

78 026 959

78 026 959

16 250 579

61 776 380

78 251 859

K2

Munkaadót terhelő járulék

10 143 505

10 143 505

2 112 576

8 030 929

10 144 605

K3

Dologi kiadások

53 743 116

53 743 116

11 287 393

42 455 723

54 088 116

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

978 000

3 810 000

K6

Beruházások

10 000

17 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

141 913 580

142 901 580

29 650 548

112 263 032

-

146 311 580

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

141 913 580

142 901 580

29 650 548

112 263 032

0

146 311 580

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 103 754 420

- 104 294 420

- 29 650 548

-79279032

0

- 106 844 420

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

-5175160

0

0

0