Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Tiszainoka Község Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak

a) Tiszainoka Község Önkormányzat

b) Tiszainoka Tiszavirág Óvoda

c) Tiszainoka Szociális Gondozási Központ

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 396 654 753 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 229 584 261 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 174 255 101 Ft

ab) közhatalmi bevétel 13 503 000 Ft

ac) működési bevételek 38 037 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 3 789 160 Ft

b) felhalmozási bevétel 0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 167 070 492 Ft

(2)2 A tárgyévi költségvetés kiadása 396 654 753 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 244 733 998 Ft

aa) személyi juttatások 128 022 787 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 668 329 Ft

ac) dologi kiadások 73 817 040 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 26 225 842 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 2 081 505 Ft

ba) beruházások 748 988 Ft

bb) felújítások 845 051 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 487 466 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4)3 A finanszírozási műveletek kiadásait 149 839 250 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 149 839 250 Ft -ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 143 636 430 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 142 702 418 Ft-ban, melyből maradvány 12 380 112 Ft, áh-n belüli megelőlegezés 4 457 979 Ft, intézmények finanszírozása 126 798 339 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 934 012 Ft-ban

maradvány 934 012 Ft állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület hitel felvételét nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartalékkal nem számol

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–9. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11–12. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10–11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2023. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2023.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése értelmében a cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2023. évben 46 380,- Ft. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2023. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

6. Záró rendelkezések

33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. II. módosított előirányzat

ebből

2023. IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

145 104 685

162 579 131

87 158 318

58 532 367

-

174 255 101

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

144 354 365

144 614 339

85 821 998

58 532 367

-

152 504 032

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 273 970

16 273 970

16 273 970

-

-

16 273 970

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

-

-

3 443 155

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

16 009 820

18 291 364

16 009 820

-

-

19 077 186

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 298 640

14 580 184

12 298 640

-

-

15 366 006

Óvodaműködtetés támogatása

1 741 000

1 741 000

1 741 000

-

-

1 741 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

-

-

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

76 895 669

100 184 694

18 363 302

58 532 367

-

100 643 638

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

3 966 676

3 966 676

3 966 676

-

-

3 966 676

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 303 270

22 828 080

10 303 270

-

-

22 670 856

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

58 532 367

69 202 730

-

58 532 367

-

69 202 730

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 442 956

3 536 808

3 442 956

-

-

4 152 976

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

650 400

650 400

650 400

-

-

650 400

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 770 572

2 270 000

-

-

2 770 572

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 770 572

2 270 000

-

-

2 770 572

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

32 904 906

1 493 211

32 904 906

-

-

1 493 211

-

5 600 528

12 245 455

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

750 320

17 964 792

1 336 320

-

-

21 751 069

OEP támogatás

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

750 320

17 964 792

1 336 320

-

-

21 751 069

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

-

-

-

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

10 100 000

12 093 000

10 100 000

-

-

13 503 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

építményadó

-

-

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

8 000 000

9 993 000

8 000 000

-

-

11 403 000

iparűzési adó

8 000 000

9 993 000

8 000 000

-

-

11 403 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

37 324 000

38 037 000

6 188 000

31 584 000

-

38 037 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

713 000

448 000

-

-

713 000

B404. Tulajdonosi bevételek

940 000

940 000

940 000

-

-

940 000

B405. Ellátási díj

36 384 000

36 384 000

4 800 000

31 584 000

-

36 384 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

3 556 000

-

3 556 000

-

3 789 160

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

193 928 685

216 265 131

97 597 158

93 672 367

-

229 584 261

B8

Finanszírozási bevételek

143 636 430

150 744 739

64 357 398

79 279 032

-

167 070 492

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

337 565 115

367 009 870

161 954 556

172 951 399

-

396 654 753

K1

Személyi juttatatások

109 874 456

119 785 156

48 098 076

61 776 380

-

128 022 787

K2

Munkaadót terhelő járulék

14 283 680

14 914 357

6 252 751

8 030 929

-

15 668 329

K3

Dologi kiadások

70 698 040

73 527 040

28 412 317

42 455 723

-

73 817 040

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 072 116

17 337 185

9 072 116

-

-

26 225 842

K6

Beruházások

535 454

748 988

535 454

-

-

748 988

K7

Felújítások

845 051

845 051

845 051

-

-

845 051

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

487 466

-

-

-

487 466

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

206 308 797

228 645 243

94 215 765

112 263 032

-

246 815 503

-

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

131 256 318

138 364 627

131 256 318

-

-

149 839 250

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 457 979

4 723 193

4 457 979

-

-

5 268 490

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

126 798 339

133 641 434

126 798 339

-

-

144 570 760

KIADÁSOK ÖSSZESEN

337 565 115

367 009 870

225 472 083

112 263 032

-

396 654 753

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 12 380 112

- 12 380 112

3 381 393

- 18 590 665

-

- 17 231 242

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 63 517 527

60 688 367

-

-

2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. III. módosított előirányzat

ebből

2023. III. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

144 729 525

161 977 971

86 557 158

58 532 367

-

172 789 664

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

144 354 365

144 614 339

85 821 998

58 532 367

-

152 504 032

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 273 970

16 273 970

16 273 970

-

-

16 273 970

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

16 009 820

18 291 364

16 009 820

-

-

19 077 186

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 298 640

14 580 184

12 298 640

15 366 006

Óvodaműködtetés támogatása

1 741 000

1 741 000

1 741 000

1 741 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

76 895 669

100 184 694

18 363 302

58 532 367

-

100 643 638

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

3 966 676

3 966 676

3 966 676

3 966 676

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 303 270

22 828 080

10 303 270

22 670 856

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

58 532 367

69 202 730

58 532 367

69 202 730

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 442 956

3 536 808

3 442 956

4 152 976

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

650 400

650 400

650 400

650 400

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 770 572

2 270 000

-

-

2 770 572

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 770 572

2 270 000

2 770 572

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

32 904 906

1 493 211

32 904 906

1 493 211

B116. Elszámolásból származó bevétel

5 600 528

12 245 455

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

375 160

17 363 632

735 160

20 285 632

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

375 160

17 363 632

735 160

20 285 632

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

10 100 000

12 093 000

10 100 000

13 503 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

8 000 000

9 993 000

8 000 000

11 403 000

iparűzési adó

8 000 000

9 993 000

8 000 000

11 403 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

100 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

940 000

940 000

940 000

940 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

940 000

940 000

940 000

940 000

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

155 769 525

175 010 971

97 597 158

58 532 367

-

187 232 664

B8

Finanszírozási bevételek

16 561 161

16 826 375

16 561 161

-

-

22 222 802

B813 Maradvány igénybevétele

16 561 161

16 826 375

16 561 161

-

-

22 222 802

Forgótőke-Kincstár

297 000

297 000

297 000

297 000

Szociális tüzifa pályázat

460 375

460 375

460 375

460 375

MFP program keretében elnyert pályázatok

535 454

535 454

535 454

535 454

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

5 700 267

5 700 267

5 700 267

5 700 267

TOP Konzorcium

398 558

398 558

398 558

398 558

Szabad pénzmaradvány

4 711 528

4 711 528

4 711 528

4 711 528

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 457 979

4 723 193

4 457 979

10 119 620

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

172 330 686

191 837 346

114 158 319

58 532 367

-

209 455 466

K1

Személyi juttatatások

13 412 100

23 097 900

13 412 100

22 992 900

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 743 573

2 373 150

1 743 573

2 478 150

K3

Dologi kiadások

14 466 074

16 199 074

14 466 074

16 609 074

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 072 116

9 422 090

9 072 116

15 155 587

K6

Beruházások

535 454

47 988

535 454

47 988

K7

Felújítások

845 051

845 051

845 051

845 051

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

487 466

487 466

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 074 368

53 472 719

41 074 368

59 616 216

K9

Finanszírozási kiadások

131 256 318

138 364 627

131 256 318

149 839 250

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 457 979

4 723 193

4 457 979

5 268 490

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

126 798 339

133 641 434

126 798 339

144 570 760

KIADÁSOK ÖSSZESEN

172 330 686

191 837 346

172 330 686

-

-

209 455 466

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

114 695 157

121 538 252

56 522 790

58 532 367

-

127 616 448

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 58 172 367

58 532 367

-

-

3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. III. módosított előirányzat

ebből

2023. IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

23 320 849

23 490 849

23 320 849

23 490 849

Feladatmutató támogatás

16 009 820

16 009 820

16 009 820

16 009 820

Saját forrás

7 035 848

7 205 848

7 035 848

7 205 848

Maradvány

275 181

275 181

275 181

275 181

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

23 320 849

-

-

23 490 849

K1

Személyi juttatatások

18 435 397

18 435 397

18 435 397

19 493 397

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 396 602

2 396 602

2 396 602

2 458 602

K3

Dologi kiadások

2 488 850

2 658 850

2 658 850

1 538 850

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

23 490 849

23 490 849

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

23 490 849

-

-

23 490 849

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 23 320 849

- 23 490 849

- 23 490 849

-

-

- 23 490 849

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 170 000

-

-

-

4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. III. módosított előirányzat

ebből

2023. IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

375 160

601 160

601 160

1 465 437

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

375 160

601 160

601 160

1 465 437

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

375 160

601 160

601 160

1 465 437

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

36 384 000

37 097 000

5 248 000

31 584 000

37 097 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

713 000

448 000

713 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

36 384 000

36 384 000

4 800 000

31 584 000

36 384 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

3 556 000

3 556 000

3 789 160

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 159 160

41 254 160

35 140 000

42 351 597

B8

Finanszírozási bevételek

103 754 420

110 427 515

24 475 388

79 279 032

121 356 841

Feladatmutató támogatás

81 933 611

81 933 611

15 660 626

66 272 985

81 933 611

Saját forrás

21 819 060

28 492 155

8 813 013

13 006 047

39 421 481

Maradvány

1 749

1 749

1 749

1 749

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

141 913 580

151 681 675

24 475 388

114 419 032

-

163 708 438

K1

Személyi juttatatások

78 026 959

78 251 859

16 250 579

61 776 380

85 536 490

K2

Munkaadót terhelő járulék

10 143 505

10 144 605

2 112 576

8 030 929

10 731 577

K3

Dologi kiadások

53 743 116

54 669 116

11 287 393

42 455 723

55 669 116

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 915 095

11 070 255

K6

Beruházások

701 000

701 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

141 913 580

151 681 675

29 650 548

112 263 032

-

163 708 438

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

141 913 580

151 681 675

29 650 548

112 263 032

0

163 708 438

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 103 754 420

- 110 427 515

- 29 650 548

-77123032

0

- 121 356 841

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

-5175160

2156000

0

0

5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2023. év

Bevételek

2023. évi terv

Kiadások

2023. évi terv

A

B

C

D

1.

Általános működési és ágazati támogatás

144 354 365

1.

Személyi juttatások

109 874 456

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

750 320

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 283 680

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

3.

Dologi kiadások

70 698 040

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

10 100 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

5.

Működési bevételek

37 324 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

9 072 116

6.

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

7.

Felhalmozási bevételek

0

7.

Beruházások

535 454

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

8.

Felújítások

845 051

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

9.

Tartalékok

10.

Bevételek összesen

193 928 685

10.

Kiadások összesen

206 308 797

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

4 457 979

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás

143 636 430

12.

126 798 339

13.

Finanszírozási bevételek összesen

143 636 430

13.

Finanszírozási kiadások összesen

131 256 318

14.

14.

15.

15.

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

337 565 115

16.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

337 565 115

6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2023. év

Bevételek

2023. évi terv

Kiadások

2023. évi terv

A

B

C

D

1

Önkormányzatok működési támogatása

144 354 365

1.

Személyi juttatások

109 874 456

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

750 320

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó

14 283 680

3

Közhatalmi bevételek

10 100 000

3.

Dologi kiadások

70 698 040

4

Működési bevételek

37 324 000

4.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

6

Működési célú bevételek összesen

193 928 685

6.

Egyéb működési célú támogatások

9 072 116

7

Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )

7.

Tartalékok (általános és cél tartalék)

0

8

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )

16 025 707

8.

Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)

9 072 116

9

9.

Kiadások összesen

204 928 292

10

Intézmények finanszírozása

126 798 339

10.

Elszámolás központi költségvetéssel

4 457 979

11

11.

Intézmények finanszírozása

126 798 339

12

Finanszírozási bevételek összesen

142 824 046

12.

Finanszírozási kiadások összesen

131 256 318

13

13.

14

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

336 752 731

14.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

336 184 610

7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2023. év

Bevételek

2023. évi terv

Kiadások

2023. évi terv

A

B

C

D

15.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

15.

Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt

845 051

16.

Felhalmozási bevételek

0

16.

Immateriális javak vásárlása

17.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

17.

Ingatlanok vásárlása, létesítése

18.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

18.

Tárgyi eszközök beszerzése

19.

Átvett pénzeszközök összesen

0

19.

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

535 454

20.

Felhalmozási célú áfa vissztérítés

20.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre

21.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre

22.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )

812 384

22.

Felhalmozási céltartalék

23.

Fejlesztési célú hitel igénybevétele

23.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

24.

Finanszírozási bevételek összesen

812 384

24.

Felhalmozási kiadások összesen

1 380 505

25.

25.

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

26.

26.

Finanszírozási kiadások összesen

27.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

812 384

27.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 380 505

28.

Költségvetési bevételek összesen:

337 565 115

28.

Költségvetési kiadások összesen:

337 565 115

29.

Költségvetési működési hiány mértéke :

0

29.

30.

Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :

0

30.

31.

Költségvetési hiány mértéke :

0

31.

8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2023. év

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Szervezeti egységek megnevezése

Álláshelyek száma

Álláshelyek száma

2023. január 1.

2023. december 31.

fõfogl.

rész.f

Mtv. Közfogl.

fõfogl.

rész.f

Mtv

Tiszainoka Község Önkormányzata

2

1

2

1

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

3

3

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ

20

1

20

1

Összesen

25

0

2

25

0

2

9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

Bevételei előirányzatok

Önkormányzat működési támogatása

12 029 530

12 029 530

12 029 530

12 029 530

12 029 530

12 029 530

12 029 530

12 029 530

12 029 530

12 029 530

12 029 530

12 029 530

144 354 365

Működési célú támogatások

62 527

62 527

62 527

62 527

62 527

62 527

62 527

62 527

62 527

62 527

62 527

62 527

750 320

Felhalmozási célú támogatások

Közhatalmi bevételek

4 000 000

400 000

100 000

100 000

100 000

3 500 000

1 900 000

10 100 000

Működési bevételek

3 110 333

3 110 333

3 110 333

3 110 333

3 110 333

3 110 333

3 110 333

3 110 333

3 110 333

3 110 333

3 110 333

3 110 333

37 324 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

250 000

250 000

250 000

250 000

300 000

100 000

1 400 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Hitel felvétel

0

Előző évi maradvány igénybevétele

9 139 706

8 889 706

5 675 160

8 989 706

9 134 757

8 889 706

8 739 706

8 939 706

5 639 706

9 139 706

7 239 706

9 139 706

143 636 430

Bevételek összesen ( 2+3...+11)

24 342 096

24 342 096

24 877 550

24 842 096

24 687 147

24 342 096

24 342 096

24 342 096

24 342 096

24 342 096

24 342 096

24 342 096

337 565 115

Kiadási előirányzatok

Személyi juttatások

9 156 205

9 156 205

9 156 205

9 156 205

9 156 205

9 156 205

9 156 205

9 156 205

9 156 205

9 156 205

9 156 205

9 156 205

109 874 456

Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.

1 190 307

1 190 307

1 190 307

1 190 307

1 190 307

1 190 307

1 190 307

1 190 307

1 190 307

1 190 307

1 190 307

1 190 307

14 283 680

Dologi jellegű kiadások

5 891 503

5 891 503

5 891 503

5 891 503

5 891 503

5 891 503

5 891 503

5 891 503

5 891 503

5 891 503

5 891 503

5 891 503

70 698 040

Ellátottak pénzbeli juttatásai

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

1 000 000

Egyéb működési célú támogatások

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

9 072 116

Beruházások

535 454

535 454

Felújítások

500 000

345 051

845 051

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

Tartalékok

0

Hitel törlesztés

0

Finanszírozási kiadások

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

131 256 318

Kiadások összesen ( 14+15+….24)

24 342 097

24 342 096

24 877 550

24 842 096

24 687 147

24 342 096

24 342 096

24 342 096

24 342 096

24 342 096

24 342 096

24 342 096

337 565 115

Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2023. év

Sor-szám

Kötelezettség jogcíme

Tárgyévi terv

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Összesen

1

Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 )

1.

0

2.

0

3.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

5.

Beruházás célonként

0

6.

0

7.

Felújítás feladatonként

0

8.

Egyéb kötelezettség

0

9.

0

10.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2023. év

SAJÁT BEVÉTELEK

2023. évben tervezett saját bevételek

sor szám

Megnevezés

2023. év

2024.év

2025. év

2026. év

1.

Helyi adóból származó bevétel

10 100 000

8 000 000

7 500 000

7 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

,

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések

6.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

8.

Saját bevétel összesen

10 100 000

8 000 000

7 500 000

7 000 000

ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

sor szám

Megnevezés

1.

0

2.

0

3.

Összesen 0

12. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

Sor sz.

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

1.

Ellátottak térítési díja

36 384 000

0

0

0

2.

Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz

0

0

0

0

3.

Helyiségek és eszközök hasznosítása

0

0

0

0

4.

Egyéb kedvezmény, kölcsön

0

0

0

0

5.

Helyi adók összesen

10 100 000

0

0

0

Ebből:

Magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

0

0

0

Pótlék,bírság

100 000

0

0

0

Építményadó

0

0

0

Egyéb adók

0

0

0

Iparűzési adó

8 000 000

0

0

0

6.

Gépjárműadó

0

0

0

ÖSSZESEN:

46 484 000

0

0

0

13. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése 2023. év

1.

MFP-KOEB/2022

535 454

2.

TOP pályázat Kunszentmártonnal konzorciumban

398 558

Összesen

934 012

14. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások 2023. év

15. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023.

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

145 104 685

149 457 826

153 941 560

158 559 807

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Közhatalmi bevételek

10 100 000

10 403 000

10 715 090

11 036 543

4.

Működési bevételek

37 324 000

38 443 720

39 597 032

40 784 943

5.

Felhalmozási bevételek

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 442 000

1 485 260

1 529 818

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

193 928 685

199 746 546

205 738 942

211 911 110

9.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

143 636 430

147 945 523

152 383 889

156 955 405

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

337 565 115

347 692 068

358 122 831

368 866 515

KIADÁSOK

FT

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023.

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

204 928 292

211 076 141

217 408 425

223 930 678

1.1

Személyi juttatások összesen

109 874 456

113 170 690

116 565 810

120 062 785

1.2

Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO

14 283 680

14 712 190

15 153 556

15 608 163

1.3

Dologi Kiadások

70 698 040

72 818 981

75 003 551

77 253 657

1.4

Egyéb működési célú kiadások

10 072 116

10 374 279

10 685 508

11 006 073

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

1 380 505

1 551 518

1 598 063

1 646 005

2.1.

Beruházások

535 454

551 518

568 063

585 105

2.2.

Felújítások

845 051

1 000 000

1 030 000

1 060 900

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

206 308 797

212 627 658

219 006 488

225 576 683

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

131 256 318

135 194 008

139 249 828

143 427 323

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

337 565 115

347 821 666

358 256 316

369 004 005

1

A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.