Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 27- 2023. 11. 27

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.27.

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 367 009 870 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 216 265 131 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 162 579 131 Ft

ab) közhatalmi bevétel 12 093 000 Ft

ac) működési bevételek 38 037 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 3 556 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 150 744 739 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 367 009 870 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 226 563 738 Ft

aa) személyi juttatások 119 785 156 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 914 357 Ft

ac) dologi kiadások 73 527 040 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 17 337 185 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 2 081 505 Ft

ba) beruházások 748 988 Ft

bb) felújítások 845 051 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 487 466 Ft”

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 138 364 627 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 138 364 627 Ft -ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. november 27-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. II. módosított előirányzat

ebből

2023. III. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

145 104 685

158 736 062

87 158 318

58 532 367

-

162 579 131

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

144 354 365

144 354 365

85 821 998

58 532 367

-

144 614 339

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 273 970

16 273 970

16 273 970

-

-

16 273 970

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

-

-

3 443 155

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

16 009 820

17 966 164

16 009 820

-

-

18 291 364

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 298 640

14 254 984

12 298 640

-

-

14 580 184

Óvodaműködtetés támogatása

1 741 000

1 741 000

1 741 000

-

-

1 741 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

-

-

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

76 895 669

90 264 413

18 363 302

58 532 367

-

100 184 694

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

3 966 676

3 966 676

3 966 676

-

-

3 966 676

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 303 270

12 907 799

10 303 270

-

-

22 828 080

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

58 532 367

69 202 730

-

58 532 367

-

69 202 730

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 442 956

3 536 808

3 442 956

-

-

3 536 808

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

650 400

650 400

650 400

-

-

650 400

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 770 572

2 270 000

-

-

2 770 572

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 770 572

2 270 000

-

-

2 770 572

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

32 904 906

11 478 718

32 904 906

-

-

1 493 211

-

5 600 528

5 600 528

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

750 320

14 381 697

1 336 320

-

-

17 964 792

OEP támogatás

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

750 320

14 381 697

1 336 320

-

-

17 964 792

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

-

-

-

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

10 100 000

10 393 000

10 100 000

-

-

12 093 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

építményadó

-

-

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

8 000 000

8 293 000

8 000 000

-

-

9 993 000

iparűzési adó

8 000 000

8 293 000

8 000 000

-

-

9 993 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

37 324 000

37 772 000

6 188 000

31 584 000

-

38 037 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

448 000

448 000

-

-

713 000

B404. Tulajdonosi bevételek

940 000

940 000

940 000

-

-

940 000

B405. Ellátási díj

36 384 000

36 384 000

4 800 000

31 584 000

-

36 384 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

2 034 000

-

2 034 000

-

3 556 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

193 928 685

208 935 062

97 597 158

92 150 367

-

216 265 131

B8

Finanszírozási bevételek

143 636 430

146 896 430

64 357 398

79 279 032

-

150 744 739

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

337 565 115

355 831 492

161 954 556

171 429 399

-

367 009 870

K1

Személyi juttatatások

109 874 456

119 785 156

48 098 076

61 776 380

-

119 785 156

K2

Munkaadót terhelő járulék

14 283 680

14 914 357

6 252 751

8 030 929

-

14 914 357

K3

Dologi kiadások

70 698 040

71 246 040

28 412 317

42 455 723

-

73 527 040

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 072 116

12 972 116

9 072 116

-

-

17 337 185

K6

Beruházások

535 454

64 988

535 454

-

-

748 988

K7

Felújítások

845 051

845 051

845 051

-

-

845 051

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

487 466

-

-

-

487 466

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

206 308 797

221 315 174

94 215 765

112 263 032

-

228 645 243

-

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

131 256 318

134 516 318

131 256 318

-

-

138 364 627

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 457 979

4 457 979

4 457 979

-

-

4 723 193

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

126 798 339

130 058 339

126 798 339

-

-

133 641 434

KIADÁSOK ÖSSZESEN

337 565 115

355 831 492

225 472 083

112 263 032

-

367 009 870

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 12 380 112

- 12 380 112

3 381 393

- 20 112 665

-

- 12 380 112

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 63 517 527

59 166 367

-

-

67%

33%

2. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. II. módosított előirányzat

ebből

2023. III. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

144 729 525

158 134 902

86 557 158

58 532 367

-

161 977 971

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

144 354 365

144 354 365

85 821 998

58 532 367

-

144 614 339

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 273 970

16 273 970

16 273 970

-

-

16 273 970

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

16 009 820

17 966 164

16 009 820

-

-

18 291 364

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 298 640

14 254 984

12 298 640

14 580 184

Óvodaműködtetés támogatása

1 741 000

1 741 000

1 741 000

1 741 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

76 895 669

90 264 413

18 363 302

58 532 367

-

100 184 694

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

3 966 676

3 966 676

3 966 676

3 966 676

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 303 270

12 907 799

10 303 270

22 828 080

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

58 532 367

69 202 730

58 532 367

69 202 730

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 442 956

3 536 808

3 442 956

3 536 808

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

650 400

650 400

650 400

650 400

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 770 572

2 270 000

-

-

2 770 572

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 770 572

2 270 000

2 770 572

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

32 904 906

11 478 718

32 904 906

1 493 211

B116. Elszámolásból származó bevétel

5 600 528

5 600 528

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

375 160

13 780 537

735 160

17 363 632

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

375 160

13 780 537

735 160

17 363 632

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

10 100 000

10 393 000

10 100 000

12 093 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

8 000 000

8 293 000

8 000 000

9 993 000

iparűzési adó

8 000 000

8 293 000

8 000 000

9 993 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

100 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

940 000

940 000

940 000

940 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

940 000

940 000

940 000

940 000

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

155 769 525

169 467 902

97 597 158

58 532 367

-

175 010 971

B8

Finanszírozási bevételek

16 561 161

16 561 161

16 561 161

-

-

16 826 375

B813 Maradvány igénybevétele

16 561 161

16 561 161

16 561 161

-

-

16 826 375

Forgótőke-Kincstár

297 000

297 000

297 000

297 000

Szociális tüzifa pályázat

460 375

460 375

460 375

460 375

MFP program keretében elnyert pályázatok

535 454

535 454

535 454

535 454

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

5 700 267

5 700 267

5 700 267

5 700 267

TOP Konzorcium

398 558

398 558

398 558

398 558

Szabad pénzmaradvány

4 711 528

4 711 528

4 711 528

4 711 528

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 457 979

4 457 979

4 457 979

4 723 193

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

172 330 686

186 029 063

114 158 319

58 532 367

-

191 837 346

K1

Személyi juttatatások

13 412 100

23 097 900

13 412 100

23 097 900

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 743 573

2 373 150

1 743 573

2 373 150

K3

Dologi kiadások

14 466 074

14 499 074

14 466 074

16 199 074

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 072 116

9 162 116

9 072 116

9 422 090

K6

Beruházások

535 454

47 988

535 454

47 988

K7

Felújítások

845 051

845 051

845 051

845 051

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

487 466

487 466

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 074 368

51 512 745

41 074 368

53 472 719

K9

Finanszírozási kiadások

131 256 318

134 516 318

131 256 318

138 364 627

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 457 979

4 457 979

4 457 979

4 723 193

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

126 798 339

130 058 339

126 798 339

133 641 434

KIADÁSOK ÖSSZESEN

172 330 686

186 029 063

172 330 686

-

-

191 837 346

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

114 695 157

117 955 157

56 522 790

58 532 367

-

121 538 252

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 58 172 367

58 532 367

-

-

3. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. II. módosított előirányzat

ebből

2023. III. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

23 320 849

23 490 849

23 320 849

23 490 849

Feladatmutató támogatás

16 009 820

16 009 820

16 009 820

16 009 820

Saját forrás

7 035 848

7 205 848

7 035 848

7 205 848

Maradvány

275 181

275 181

275 181

275 181

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

23 320 849

-

-

23 490 849

K1

Személyi juttatatások

18 435 397

18 435 397

18 435 397

18 435 397

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 396 602

2 396 602

2 396 602

2 396 602

K3

Dologi kiadások

2 488 850

2 658 850

2 658 850

2 658 850

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

23 490 849

23 490 849

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

23 490 849

-

-

23 490 849

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 23 320 849

- 23 490 849

- 23 490 849

-

-

- 23 490 849

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 170 000

-

-

-

4. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. II. módosított előirányzat

ebből

2023. III. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

375 160

601 160

601 160

601 160

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

375 160

601 160

601 160

601 160

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

375 160

601 160

601 160

601 160

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

36 384 000

36 832 000

5 248 000

31 584 000

37 097 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

448 000

448 000

713 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

36 384 000

36 384 000

4 800 000

31 584 000

36 384 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

2 034 000

2 034 000

3 556 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 159 160

39 467 160

33 618 000

41 254 160

B8

Finanszírozási bevételek

103 754 420

106 844 420

24 475 388

79 279 032

110 427 515

Feladatmutató támogatás

81 933 611

81 933 611

15 660 626

66 272 985

81 933 611

Saját forrás

21 819 060

24 909 060

8 813 013

13 006 047

28 492 155

Maradvány

1 749

1 749

1 749

1 749

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

141 913 580

146 311 580

24 475 388

112 897 032

-

151 681 675

K1

Személyi juttatatások

78 026 959

78 251 859

16 250 579

61 776 380

78 251 859

K2

Munkaadót terhelő járulék

10 143 505

10 144 605

2 112 576

8 030 929

10 144 605

K3

Dologi kiadások

53 743 116

54 088 116

11 287 393

42 455 723

54 669 116

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

3 810 000

7 915 095

K6

Beruházások

17 000

701 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

141 913 580

146 311 580

29 650 548

112 263 032

-

151 681 675

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

141 913 580

146 311 580

29 650 548

112 263 032

0

151 681 675

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 103 754 420

- 106 844 420

- 29 650 548

-78645032

0

- 110 427 515

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

-5175160

634000

0

0