Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 30

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a végrehajtásáról

2023.05.30.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a 7. § tekintetében az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tiszainoka Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

2. § (1) Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 347 540 474 Ft bevételi és 330 702 383 Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 138 999 246 Ft.

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 21 216 545Ft.

c) Közhatalmi bevételek: 12 221 533 Ft

d) Működési bevételek: 36 064 474 Ft

e) Felhalmozási bevételek: 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszköz: 1 160 448 Ft.

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft.

h) Finanszírozás bevételei: 137 878 228 Ft.

fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2022. évi teljesített működési kiadását 2330 702 383 Ft-tal fogadja el. Ebből:

a) személyi juttatások: 107 430 502 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 14 153 266 Ft

c) dologi kiadások: 55 070 881 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 637 000 Ft

e) egyéb működési célú kiadás: 11 070 956 Ft

f) beruházások: 5 019 231 Ft

g) felújítások: 21 554 382 Ft

h) felhalmozási célú kiadások: 0 Ft

i) finanszírozás kiadásai: 115 766 165 Ft

3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–4. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 6–8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványát, mely összesen 16 838 091 Ft, a maradványról a polgármester külön döntést hoz.

(5) Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 10–11. melléklet alapján fogadja el.

(6) A 2022. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

(7) A 2022. évi záró létszám adatokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

(9) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 15. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 16. melléklet alapján hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat részesedését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(13) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 19. melléklet szerint tudomásul veszi a Képviselő-testület.

4. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi IV. módosított előirányzat

ebből

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 387 638

137 174 734

75 741 750

43 711 320

-

138 999 246

101%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

116 402 297

127 457 337

66 024 353

43 711 320

-

127 457 337

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

100%

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

0%

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

0%

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

100%

Polgármesteri illetmény támogatása

-

-

-

-

-

-

0%

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

0%

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

14 386 240

14 951 530

14 951 530

-

-

14 951 530

100%

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

11 246 060

11 778 350

11 778 350

-

-

12 108 530

103%

Óvodaműködtetés támogatása

1 170 000

1 203 000

1 203 000

-

-

1 023 000

85%

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

-

-

1 820 000

92%

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

65 636 925

80 937 792

22 925 112

43 711 320

-

80 937 792

100%

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 772 487

4 772 487

4 772 487

-

-

4 772 487

100%

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 081 840

15 634 460

15 634 460

-

-

11 581 175

74%

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

47 346 300

57 098 951

-

43 711 320

-

61 152 236

107%

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 964 758

2 653 582

2 137 405

-

-

2 806 426

106%

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

471 540

778 312

380 760

-

-

625 468

80%

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

0%

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

100%

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

100%

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

21 278 317

13 046 896

13 046 896

-

-

13 046 896

100%

3 420 304

3 420 304

-

-

3 420 304

100%

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

0%

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 985 341

9 717 397

9 717 397

-

-

11 541 909

3

Intézménytől átvett pénzeszköz

-

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

1 985 341

9 717 397

9 717 397

-

-

11 541 909

3

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

21 216 545

-

-

-

21 216 545

250%

B3

Közhatalmi bevételek

8 600 000

12 241 275

5 625 000

-

-

12 221 533

100%

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

1 926 335

96%

építményadó

2 000 000

2 000 000

-

-

-

-

0%

magánszemélyek kommunális adója

-

-

2 000 000

-

-

1 926 335

96%

B35. Termékek és szolgáltatások adói

2 000 000

2 000 000

10 038 000

-

-

10 090 691

505%

iparűzési adó

6 500 000

10 038 000

10 038 000

-

-

10 090 691

101%

gépjárműadó

6 500 000

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

203 275

-

-

204 507

101%

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

203 275

203 275

-

-

204 507

101%

talajterhelési díj

100 000

203 275

-

-

-

-

0%

B4

Működési bevételek

31 459 000

35 948 795

2 388 795

-

-

36 064 474

100%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

1 005 795

1 005 795

-

-

1 050 528

101%

B404. Tulajdonosi bevételek

659 000

1 383 000

6 943 000

28 000 000

-

1 622 084

261%

B405. Ellátási díj

30 800 000

33 560 000

-

-

-

33 391 862

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

75%

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

-

1 400 000

-

1 160 448

75%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

103%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

159 846 638

207 981 349

89 315 545

73 111 320

-

209 662 246

101%

B8

Finanszírozási bevételek

120 450 383

143 810 362

83 984 068

50 307 898

-

137 878 228

96%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

280 297 021

351 791 711

173 299 613

123 419 218

-

347 540 474

99%

K1

Személyi juttatatások

103 621 142

108 701 069

58 404 880

50 296 189

-

107 430 502

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

13 662 817

14 356 743

6 560 834

7 795 909

-

14 153 266

99%

K3

Dologi kiadások

41 682 836

59 558 065

37 942 265

21 615 800

-

55 070 881

92%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

637 000

64%

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 599 216

18 213 358

16 142 485

-

-

11 070 956

61%

K6

Beruházások

337 938

5 863 573

6 848 898

-

-

5 019 231

86%

K7

Felújítások

4 596 773

22 400 604

34 276 617

-

-

21 554 382

96%

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

177 500 722

230 093 412

156 104 979

79 707 898

-

214 936 218

93%

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

102 796 299

121 698 299

87 048 393

-

-

115 766 165

95%

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 347 722

3 347 722

3 347 722

-

-

3 347 722

100%

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

99 448 577

118 350 577

83 700 671

-

-

112 418 443

95%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

280 297 021

351 791 711

243 153 372

79 707 898

-

330 702 383

94%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 17 654 084

- 22 112 063

- 66 789 434

- 6 596 578

-

-

0%

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 69 853 759

43 711 320

-

-

-

87%

28%

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. IV. mód.

ebből

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

117 148 263

135 935 359

74 502 375

43 711 320

-

136 287 272

100%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

116 402 297

127 457 337

66 024 353

43 711 320

-

127 457 337

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

100%

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

12 830 815

100%

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

14 386 240

14 951 530

14 951 530

-

-

14 951 530

100%

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

11 246 060

11 778 350

11 778 350

12 108 530

103%

Óvodaműködtetés támogatása

1 170 000

1 203 000

1 203 000

1 023 000

85%

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

1 820 000

92%

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

65 636 925

80 937 792

22 925 112

43 711 320

-

80 937 792

100%

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 772 487

4 772 487

4 772 487

4 772 487

100%

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 081 840

15 634 460

15 634 460

11 581 175

74%

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

47 346 300

57 098 951

43 711 320

61 152 236

107%

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 964 758

2 653 582

2 137 405

2 806 426

106%

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

471 540

778 312

380 760

625 468

80%

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

100%

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

21 278 317

13 046 896

13 046 896

13 046 896

100%

3 420 304

3 420 304

3 420 304

100%

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

745 966

8 478 022

8 478 022

8 829 935

104%

Intézménytől átvett pénzeszköz

0%

Közfoglalkoztatás támogatása

745 966

8 478 022

8 478 022

8 829 935

104%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

21 216 545

21 216 545

250%

B3

Közhatalmi bevételek

8 600 000

12 241 275

5 625 000

12 221 533

58%

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 926 335

96%

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 926 335

96%

B35. Termékek és szolgáltatások adói

6 500 000

10 038 000

10 038 000

10 090 691

505%

iparűzési adó

6 500 000

10 038 000

10 038 000

10 090 691

101%

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

203 275

203 275

204 507

101%

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

203 275

203 275

204 507

101%

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

659 000

2 388 795

2 388 795

2 637 777

110%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

1 005 795

1 005 795

1 015 693

101%

B404. Tulajdonosi bevételek

659 000

1 383 000

1 383 000

1 622 084

161%

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

110 448

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

126 407 263

171 781 974

82 516 170

43 711 320

-

172 473 575

100%

B8

Finanszírozási bevételek

20 560 659

25 018 638

25 018 638

-

-

25 018 638

15%

B813 Maradvány igénybevétele

20 560 659

25 018 638

25 018 638

-

-

25 018 638

100%

Forgótőke-Kincstár

297 000

297 000

297 000

297 000

1%

Falunapok támogatasa 2021

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

337%

MFP program keretében elnyert pályázatok

4 096 773

4 096 773

4 096 773

4 096 773

410%

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

4 811 516

4 811 516

4 811 516

4 811 516

117%

TOP Konzorcium

1 455 538

1 455 538

1 455 538

1 455 538

30%

Szabad pénzmaradvány

5 552 110

5 552 110

5 552 110

5 552 110

381%

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 347 722

7 805 701

7 805 701

7 805 701

141%

0%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

146 967 922

196 800 612

107 534 808

43 711 320

-

197 492 213

100%

K1

Személyi juttatatások

12 561 945

14 934 872

14 934 872

14 749 217

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 660 487

1 830 413

1 830 413

1 691 791

92%

K3

Dologi kiadások

11 415 264

15 930 493

15 930 493

15 308 845

96%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

637 000

64%

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 599 216

13 620 358

11 549 485

6 478 871

48%

K6

Beruházások

337 938

5 385 573

6 370 898

4 744 781

88%

K7

Felújítások

4 596 773

22 400 604

34 276 617

21 554 382

96%

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 171 623

75 102 313

85 892 778

65 164 887

87%

K9

Finanszírozási kiadások

102 796 299

121 698 299

87 048 393

115 766 165

95%

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 347 722

3 347 722

3 347 722

3 347 722

100%

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

99 448 577

118 350 577

83 700 671

112 418 443

95%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

146 967 922

196 800 612

172 941 171

-

-

180 931 052

92%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

82 235 640

96 679 661

- 3 376 608

43 711 320

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 65 406 363

43 711 320

-

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. IV. mód.

ebből

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

34 835

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

34 835

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

34 835

-

B8

Finanszírozási bevételek

20 535 353

21 195 353

16 747 957

20 593 297

97%

Feladatmutató támogatás

14 386 240

14 905 390

15 905 390

14 951 530

71%

Önkormányzati saját erő

5 787 509

5 928 359

5 928 359

5 280 163

35%

Maradvány

361 604

361 604

361 604

361 604

6%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 535 353

21 195 353

16 747 957

-

-

20 628 132

97%

K1

Személyi juttatatások

16 946 397

16 946 397

16 946 397

16 325 509

96%

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 237 296

2 237 296

2 237 296

2 173 412

97%

K3

Dologi kiadások

1 351 660

2 011 660

2 011 660

1 854 030

92%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 535 353

21 195 353

21 195 353

20 352 951

96%

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 535 353

21 195 353

21 195 353

-

-

20 352 951

96%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 20 535 353

- 21 195 353

- 21 195 353

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 4 447 396

-

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. IV. mód.

ebből

2022. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 239 375

1 239 375

1 239 375

2 711 974

219%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 239 375

1 239 375

1 239 375

2 711 974

219%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 239 375

1 239 375

1 239 375

2 711 974

219%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

30 800 000

33 560 000

5 560 000

28 000 000

33 391 862

99%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

30 800 000

33 560 000

5 560 000

28 000 000

33 391 862

99%

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 050 000

75%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 439 375

36 199 375

6 799 375

29 400 000

37 153 836

103%

B8

Finanszírozási bevételek

79 354 371

97 596 371

42 217 473

50 307 898

92 266 293

255%

Feladatmutató támogatás

71 051 333

76 311 237

76 311 237

72 733 411

95%

Önkormányzati saját erő

8 223 495

21 205 591

21 205 591

19 453 339

92%

Maradvány

79 543

79 543

79 543

79 543

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

112 793 746

133 795 746

49 016 848

79 707 898

-

129 420 129

97%

K1

Személyi juttatatások

74 112 800

76 819 800

26 523 611

50 296 189

76 355 776

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 765 034

10 289 034

2 493 125

7 795 909

10 288 063

100%

K3

Dologi kiadások

28 915 912

41 615 912

20 000 112

21 615 800

37 908 006

91%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

4 593 000

4 593 000

4 592 085

100%

K6

Beruházások

478 000

478 000

274 450

57%

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 793 746

133 795 746

49 016 848

79 707 898

-

129 418 380

97%

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 793 746

133 795 746

49 016 848

79 707 898

0

129 418 380

97%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 79 354 371

- 97 596 371

- 42 217 473

-50307898

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2022. év

Megnevezés

2022. évi teljesítés

A

B

1.

települési támogatás lakhatási

637

2.

köztemetés

-

Összesen:

637

6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2022. év

Bevételek

2022. évi terv

2022. évi módosított ei.

2022. évi teljesítés

2022. évi teljesítés %-a

Kiadások

2022. évi terv

2022. évi módosított ei.

2022. évi teljesítés

2022. évi teljesítés %-a

1.

Általános működési és ágazati támogatás

116 402 297

127 457 337

127 457 337

100%

1.

Személyi juttatások

103 621 142

108 701 069

107 430 502

99%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 985 341

9 717 397

11 541 909

119%

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 662 817

14 356 743

14 153 266

99%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

21 216 545

21 216 545

100%

3.

Dologi kiadások

41 682 836

59 558 065

55 070 881

92%

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

8 600 000

12 241 275

12 221 533

100%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

637 000

64%

5.

Működési bevételek

31 459 000

35 948 795

36 064 474

100%

5.

Egyéb működési célú kiadások

12 599 216

18 213 358

11 070 956

61%

6.

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

7.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

7.

Beruházások

337 938

5 863 573

5 019 231

86%

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

1 160 448

83%

8.

Felújítások

4 596 773

22 400 604

21 554 382

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

10.

Bevételek összesen

159 846 638

207 981 349

209 662 246

101%

10.

Kiadások összesen

177 500 722

230 093 412

214 936 218

93%

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

120 450 383

143 810 362

137 878 228

96%

12.

Intézményi finanszírozás

102 796 299

121 698 299

115 766 165

95%

13.

Finanszírozási bevételek összesen

120 450 383

143 810 362

137 878 228

96%

13.

Finanszírozási kiadások összesen

102 796 299

121 698 299

115 766 165

95%

16.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

280 297 021

351 791 711

347 540 474

99%

16.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

280 297 021

351 791 711

330 702 383

94%

7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2022. év

Bevételek

2022. évi terv

2022. évi módosított ei.

2022. évi teljesítés

2022. évi teljesítés %-a

Kiadások

2022. évi terv

2022. évi módosított ei.

2022. évi teljesítés

2022. évi teljesítés %-a

1.

Általános működési és ágazati támogatás

116 402 297

127 457 337

127 457 337

100%

1.

Személyi juttatások

103 621 142

108 701 069

107 430 502

99%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 985 341

9 717 397

11 541 909

119%

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 662 817

14 356 743

14 153 266

99%

3.

Dologi kiadások

41 682 836

59 558 065

55 070 881

92%

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

8 600 000

12 241 275

12 221 533

100%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

637 000

64%

5.

Működési bevételek

31 459 000

35 948 795

36 064 474

100%

5.

Egyéb működési célú kiadások

12 599 216

18 213 358

11 070 956

61%

6.

0

0

0

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

7.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

7.

Beruházások

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

1 160 448

8.

Felújítások

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Tartalékok

0

0

0

10.

Bevételek összesen

159 846 638

186 764 804

188 445 701

101%

10.

Kiadások összesen

172 566 011

201 829 235

188 362 605

93%

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

115 515 672

136 762 730

132 521 160

97%

12.

Intézményi finanszírozás

102 796 299

121 698 299

115 766 165

95%

13.

Finanszírozási bevételek összesen

115 515 672

136 762 730

132 521 160

97%

13.

Finanszírozási kiadások összesen

102 796 299

121 698 299

115 766 165

95%

14.

0

0

14.

-

-

15.

0

0

15.

-

-

16.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

275 362 310

323 527 534

320 966 861

99%

16.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

275 362 310

323 527 534

304 128 770

94%

8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2022. év

Bevételek

2022. évi terv

2022. évi módosított ei.

2022 évi teljesítés

2022. évi teljesítés %-a

Kiadások

2022. évi terv

2022. évi módosított ei.

2022. évi teljesítés

2022. évi teljesítés %-a

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

21 216 545

21 216 545

100%

1.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

-

7.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

2.

Beruházások

337 938

5 863 573

5 019 231

86%

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3.

Felújítások

4 596 773

22 400 604

21 554 382

96%

10.

Bevételek összesen

0

21 216 545

21 216 545

100%

4.

Kiadások összesen

4 934 711

28 264 177

26 573 613

94%

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

5.

-

-

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

6.

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

13.

Finanszírozási bevételek összesen

4 934 711

7 047 632

5 357 068

76%

7.

14.

8.

-

-

15.

0

0

9.

-

-

16.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 934 711

28 264 177

26 573 613

94%

10.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 934 711

28 264 177

26 573 613

94%

29.

Költségvetési működési hiány mértéke :

30.

Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :

31.

Költségvetési hiány mértéke :

9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat maradvány kimutatás

Megnevezés

ÖSSZESEN

Önkormányzat

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

Tiszainoka Szociális Gond.KP.

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

209 662 246

172 473 575

34 835

37 153 836

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

214 936 218

65 164 887

20 352 951

129 418 380

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

- 5 273 972

107 308 688

- 20 318 116

- 92 264 544

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

137 878 228

25 018 638

20 593 297

92 266 293

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

115 766 165

115 766 165

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

22 112 063

- 90 747 527

20 593 297

92 266 293

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

16 838 091

16 561 161

275 181

1 749

15

C) Összes maradvány (=A+B)

16 838 091

16 561 161

275 181

1 749

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

3 044 932

3 044 932

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

13 793 159

13 516 229

275 181

1 749

10. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi mérlege 12/A

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

549 826 228

0

544 011 703

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 200 437

0

13 749 982

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 953 390

0

2 503 390

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

566 980 055

0

560 265 075

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

67 000

0

67 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

67 000

0

67 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

67 000

0

67 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

567 047 055

0

560 332 075

49

C/II/1 Forintpénztár

245 560

0

285 900

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

245 560

0

285 900

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

19 278 601

0

18 469 054

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 455 538

0

398 558

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

20 734 139

0

18 867 612

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

20 979 699

0

19 153 512

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

500 256

0

474 160

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

314 628

0

323 420

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

98 588

0

11 182

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

87 040

0

139 558

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

429 778

0

384 133

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

142 763

0

81 683

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

160 000

0

40 000

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

127 015

0

262 450

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

930 034

0

858 293

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

5 079 006

0

7 058 249

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 079 006

0

7 058 249

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

5 079 006

0

7 058 249

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

297 000

0

297 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

143 327

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

440 327

0

297 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 449 367

0

8 213 542

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

594 476 121

0

587 699 129

182

G/IV Felhalmozott eredmény

415 563 135

0

422 248 806

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

6 685 671

0

-2 535 959

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

422 248 806

0

419 712 847

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

62 000

0

446 018

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

1 345 051

0

845 051

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 407 051

0

1 291 069

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 130 043

0

1 177 153

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

450 000

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 347 722

0

4 457 979

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 347 722

0

4 457 979

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 927 765

0

5 635 132

236

H/III/1 Kapott előlegek

418 220

0

2 591 701

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

20 720

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

418 220

0

2 612 421

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

6 753 036

0

9 538 622

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

8 859 408

0

9 785 878

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

156 614 871

0

148 661 782

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

165 474 279

0

158 447 660

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

594 476 121

0

587 699 129

11. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

567 047 055

560 332 075

98,82

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

566 980 055

560 265 075

98,82

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

549 826 228

544 011 703

98,94

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

218 732 909

221 743 470

101,38

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

285 982 122

278 252 031

97,30

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

45 111 197

44 016 202

97,57

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

14 200 437

13 749 982

96,83

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

112 168

94 712

84,44

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

14 088 269

13 655 270

96,93

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

2 953 390

2 503 390

84,76

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

2 953 390

2 503 390

84,76

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

67 000

67 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

67 000

67 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

67 000

67 000

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

20 979 699

19 153 512

91,30

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

245 560

285 900

116,43

III. Forintszámlák

C/III

20 734 139

18 867 612

91,00

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

6 449 367

8 213 542

127,35

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

930 034

858 293

92,29

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

5 079 006

7 058 249

138,97

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

440 327

297 000

67,45

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

594 476 121

587 699 129

98,86

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

422 248 806

419 712 847

99,40

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

415 563 135

422 248 806

101,61

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

6 685 671

-2 535 959

-37,93

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

6 753 036

9 538 622

141,25

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 407 051

1 291 069

91,76

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

4 927 765

5 635 132

114,35

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

418 220

2 612 421

624,65

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

165 474 279

158 447 660

95,75

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

594 476 121

587 699 129

98,86

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

32 344 557

32 970 596

101,94

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2 555 418

3 371 457

131,93

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

505 706

-377 268

-74,60

Függő kötelezettségek

L/7

128 759

97 692

75,87

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

12. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2022. évi teljesítés

A

B

Jogcím

2022. évi teljesítés

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

11 902 295

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

5 902 295

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 809 360

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 368 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

457 815

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

1 267 120

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

Kiegészítés 1.1. jogcímhez

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

13 474 250

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

10 631 250

II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

II.2. Óvoda működtetési támogatás

1 023 000

II.5.(1) Pedagógus II. katgóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

1 820 000

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

63 285 153

III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.

4 772 487

III.3.c Szociális étkeztetés

1 695 250

III.3. da házi segítségnyújtás szociális segítés

III.3. db házi segítségnyújtás-személyi gondozás

2 667 910

III.e Falugondnoki szolgáltatás

4 590 600

III. 3. Család és gyerekjólléti szolgálat

III.3. f időskorúak nappali intézményi ellátása

III. 3.g. Demens személyek nappali ellátása

III,3.j Gyerekek napközbeni ellátása

III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

46 220 000

III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás

31 500 000

III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás

14 720 000

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

2 713 438

III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása

879 120

III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1 834 318

III. 6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

625 468

III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatottak béréhez

IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

ÖSSZESEN:

90 931 698

13. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2022.

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Szervezeti egységek megnevezése

Álláshelyek száma

Álláshelyek száma

2022. január 1.

2022. december 31.

fõfogl.

rész.f

Mtv. Közfogl.

fõfogl.

rész.f

Mtv

Tiszainoka Község Önkormányzata

1

1

1

1

1

1

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

3

3

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ

19

1

19

1

Összesen

23

1

2

23

1

2

14. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

Sor szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elért bevétel

Kedvezmények összege

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

1.

Ellátottak térítési díja

1 622 084

0

0

0

2.

Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz

0

0

0

0

3.

Helyiségek és eszközök hasznosítása

0

0

0

0

4.

Egyéb kedvezmény, kölcsön

0

0

0

0

5.

Helyi adók összesen

12 221 533

0

0

0

Ebből:

Magánszemélyek kommunális adója

1 926 335

0

0

0

Építményadó

0

0

0

Egyéb adók

204 507

0

0

0

Iparűzési adó

10 090 691

0

0

0

6.

Gépjárműadó

0

0

0

ÖSSZESEN:

13 843 617

0

0

0

15. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2022. év

Sor-szám

Kötelezettség jogcíme

Tárgyévi teljesítés

2023. év

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

Összesen

1.

0

2.

0

3.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

5.

Felújítás célonként

0

0

0

0

0

0

7.

Beruházás feladatonként

0

0

0

0

8.

Egyéb kötelezettség

0

9.

0

10.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2022. év

sor szám

SAJÁT BEVÉTELEK

Megnevezés

2022. év teljesítés

2023. év

2024.év

2025. év

1.

Helyi adóból származó bevétel

12 222

10 000

10 300

10 609

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 622

1 671

1 721

1 772

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

205

30

40

50

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések

6.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

8.

Saját bevétel összesen

14 049

11 701

12 061

12 431

ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

sor szám

Megnevezés

1.

0

2.

0

3.

Összesen 0

17. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

7 469 186

0

14 657 529

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

31 872 505

0

33 599 088

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 470 115

0

1 502 084

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

40 811 806

0

49 758 701

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

188 455 697

0

239 415 405

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

17 748 164

0

12 702 357

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

35 977 312

0

24 777 864

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

13 097 440

0

1 121 213

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

255 278 613

0

278 016 839

13

10 Anyagköltség

16 776 816

0

22 214 491

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

17 802 428

0

24 295 387

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

15 318

0

0

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

34 594 562

0

46 509 878

18

14 Bérköltség

77 663 641

0

95 683 819

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

13 988 707

0

12 828 047

20

16 Bérjárulékok

13 686 102

0

13 998 372

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

105 338 450

0

122 510 238

22

VI Értékcsökkenési leírás

20 366 149

0

21 670 118

23

VII Egyéb ráfordítások

129 103 850

0

139 589 876

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

6 687 408

0

-2 504 570

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

1 737

0

31 389

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

1 737

0

31 389

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-1 737

0

-31 389

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

6 685 671

0

-2 535 959

18. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban a 2011. évi CXCV. törvény - ÁHT - 91.§. (2). bekezdése d. pont alapján

Megnevezés

Részesedés összege

Tulajdoni részarány

Kötelezettség

A

B

C

D

BÁCSVÍZ Zrt.

67

0

Összesen:

67

0