Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 16

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.16.

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 396 654 753 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 229 584 261 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 174 255 101 Ft

ab) közhatalmi bevétel 13 503 000 Ft

ac) működési bevételek 38 037 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 3 789 160 Ft

b) felhalmozási bevétel 0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 167 070 492 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 396 654 753 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 244 733 998 Ft

aa) személyi juttatások 128 022 787 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 668 329 Ft

ac) dologi kiadások 73 817 040 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 26 225 842 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 2 081 505 Ft

ba) beruházások 748 988 Ft

bb) felújítások 845 051 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 487 466 Ft”

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 149 839 250 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 149 839 250 Ft -ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba, és 2024. február 17-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. II. módosított előirányzat

ebből

2023. IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

145 104 685

162 579 131

87 158 318

58 532 367

-

174 255 101

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

144 354 365

144 614 339

85 821 998

58 532 367

-

152 504 032

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 273 970

16 273 970

16 273 970

-

-

16 273 970

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

-

-

3 443 155

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

16 009 820

18 291 364

16 009 820

-

-

19 077 186

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 298 640

14 580 184

12 298 640

-

-

15 366 006

Óvodaműködtetés támogatása

1 741 000

1 741 000

1 741 000

-

-

1 741 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

-

-

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

76 895 669

100 184 694

18 363 302

58 532 367

-

100 643 638

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

3 966 676

3 966 676

3 966 676

-

-

3 966 676

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 303 270

22 828 080

10 303 270

-

-

22 670 856

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

58 532 367

69 202 730

-

58 532 367

-

69 202 730

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 442 956

3 536 808

3 442 956

-

-

4 152 976

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

650 400

650 400

650 400

-

-

650 400

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 770 572

2 270 000

-

-

2 770 572

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 770 572

2 270 000

-

-

2 770 572

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

32 904 906

1 493 211

32 904 906

-

-

1 493 211

-

5 600 528

12 245 455

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

750 320

17 964 792

1 336 320

-

-

21 751 069

OEP támogatás

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

750 320

17 964 792

1 336 320

-

-

21 751 069

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

-

-

-

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

10 100 000

12 093 000

10 100 000

-

-

13 503 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

építményadó

-

-

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

8 000 000

9 993 000

8 000 000

-

-

11 403 000

iparűzési adó

8 000 000

9 993 000

8 000 000

-

-

11 403 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

37 324 000

38 037 000

6 188 000

31 584 000

-

38 037 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

713 000

448 000

-

-

713 000

B404. Tulajdonosi bevételek

940 000

940 000

940 000

-

-

940 000

B405. Ellátási díj

36 384 000

36 384 000

4 800 000

31 584 000

-

36 384 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

3 556 000

-

3 556 000

-

3 789 160

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

193 928 685

216 265 131

97 597 158

93 672 367

-

229 584 261

B8

Finanszírozási bevételek

143 636 430

150 744 739

64 357 398

79 279 032

-

167 070 492

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

337 565 115

367 009 870

161 954 556

172 951 399

-

396 654 753

K1

Személyi juttatatások

109 874 456

119 785 156

48 098 076

61 776 380

-

128 022 787

K2

Munkaadót terhelő járulék

14 283 680

14 914 357

6 252 751

8 030 929

-

15 668 329

K3

Dologi kiadások

70 698 040

73 527 040

28 412 317

42 455 723

-

73 817 040

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 072 116

17 337 185

9 072 116

-

-

26 225 842

K6

Beruházások

535 454

748 988

535 454

-

-

748 988

K7

Felújítások

845 051

845 051

845 051

-

-

845 051

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

487 466

-

-

-

487 466

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

206 308 797

228 645 243

94 215 765

112 263 032

-

246 815 503

-

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

131 256 318

138 364 627

131 256 318

-

-

149 839 250

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 457 979

4 723 193

4 457 979

-

-

5 268 490

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

126 798 339

133 641 434

126 798 339

-

-

144 570 760

KIADÁSOK ÖSSZESEN

337 565 115

367 009 870

225 472 083

112 263 032

-

396 654 753

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 12 380 112

- 12 380 112

3 381 393

- 18 590 665

-

- 17 231 242

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 63 517 527

60 688 367

-

-

2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. III. módosított előirányzat

ebből

2023. III. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

144 729 525

161 977 971

86 557 158

58 532 367

-

172 789 664

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

144 354 365

144 614 339

85 821 998

58 532 367

-

152 504 032

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 273 970

16 273 970

16 273 970

-

-

16 273 970

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

16 009 820

18 291 364

16 009 820

-

-

19 077 186

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 298 640

14 580 184

12 298 640

15 366 006

Óvodaműködtetés támogatása

1 741 000

1 741 000

1 741 000

1 741 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

76 895 669

100 184 694

18 363 302

58 532 367

-

100 643 638

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

3 966 676

3 966 676

3 966 676

3 966 676

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 303 270

22 828 080

10 303 270

22 670 856

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

58 532 367

69 202 730

58 532 367

69 202 730

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 442 956

3 536 808

3 442 956

4 152 976

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

650 400

650 400

650 400

650 400

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 770 572

2 270 000

-

-

2 770 572

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 770 572

2 270 000

2 770 572

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

32 904 906

1 493 211

32 904 906

1 493 211

B116. Elszámolásból származó bevétel

5 600 528

12 245 455

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

375 160

17 363 632

735 160

20 285 632

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

375 160

17 363 632

735 160

20 285 632

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

10 100 000

12 093 000

10 100 000

13 503 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

8 000 000

9 993 000

8 000 000

11 403 000

iparűzési adó

8 000 000

9 993 000

8 000 000

11 403 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

100 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

940 000

940 000

940 000

940 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

940 000

940 000

940 000

940 000

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

155 769 525

175 010 971

97 597 158

58 532 367

-

187 232 664

B8

Finanszírozási bevételek

16 561 161

16 826 375

16 561 161

-

-

22 222 802

B813 Maradvány igénybevétele

16 561 161

16 826 375

16 561 161

-

-

22 222 802

Forgótőke-Kincstár

297 000

297 000

297 000

297 000

Szociális tüzifa pályázat

460 375

460 375

460 375

460 375

MFP program keretében elnyert pályázatok

535 454

535 454

535 454

535 454

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

5 700 267

5 700 267

5 700 267

5 700 267

TOP Konzorcium

398 558

398 558

398 558

398 558

Szabad pénzmaradvány

4 711 528

4 711 528

4 711 528

4 711 528

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 457 979

4 723 193

4 457 979

10 119 620

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

172 330 686

191 837 346

114 158 319

58 532 367

-

209 455 466

K1

Személyi juttatatások

13 412 100

23 097 900

13 412 100

22 992 900

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 743 573

2 373 150

1 743 573

2 478 150

K3

Dologi kiadások

14 466 074

16 199 074

14 466 074

16 609 074

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 072 116

9 422 090

9 072 116

15 155 587

K6

Beruházások

535 454

47 988

535 454

47 988

K7

Felújítások

845 051

845 051

845 051

845 051

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

487 466

487 466

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 074 368

53 472 719

41 074 368

59 616 216

K9

Finanszírozási kiadások

131 256 318

138 364 627

131 256 318

149 839 250

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 457 979

4 723 193

4 457 979

5 268 490

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

126 798 339

133 641 434

126 798 339

144 570 760

KIADÁSOK ÖSSZESEN

172 330 686

191 837 346

172 330 686

-

-

209 455 466

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

114 695 157

121 538 252

56 522 790

58 532 367

-

127 616 448

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 58 172 367

58 532 367

-

-

3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. III. módosított előirányzat

ebből

2023. IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

23 320 849

23 490 849

23 320 849

23 490 849

Feladatmutató támogatás

16 009 820

16 009 820

16 009 820

16 009 820

Saját forrás

7 035 848

7 205 848

7 035 848

7 205 848

Maradvány

275 181

275 181

275 181

275 181

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

23 320 849

-

-

23 490 849

K1

Személyi juttatatások

18 435 397

18 435 397

18 435 397

19 493 397

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 396 602

2 396 602

2 396 602

2 458 602

K3

Dologi kiadások

2 488 850

2 658 850

2 658 850

1 538 850

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

23 490 849

23 490 849

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

23 490 849

-

-

23 490 849

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 23 320 849

- 23 490 849

- 23 490 849

-

-

- 23 490 849

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 170 000

-

-

-

4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. III. módosított előirányzat

ebből

2023. IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

375 160

601 160

601 160

1 465 437

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

375 160

601 160

601 160

1 465 437

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

375 160

601 160

601 160

1 465 437

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

36 384 000

37 097 000

5 248 000

31 584 000

37 097 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

713 000

448 000

713 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

36 384 000

36 384 000

4 800 000

31 584 000

36 384 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

3 556 000

3 556 000

3 789 160

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 159 160

41 254 160

35 140 000

42 351 597

B8

Finanszírozási bevételek

103 754 420

110 427 515

24 475 388

79 279 032

121 356 841

Feladatmutató támogatás

81 933 611

81 933 611

15 660 626

66 272 985

81 933 611

Saját forrás

21 819 060

28 492 155

8 813 013

13 006 047

39 421 481

Maradvány

1 749

1 749

1 749

1 749

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

141 913 580

151 681 675

24 475 388

114 419 032

-

163 708 438

K1

Személyi juttatatások

78 026 959

78 251 859

16 250 579

61 776 380

85 536 490

K2

Munkaadót terhelő járulék

10 143 505

10 144 605

2 112 576

8 030 929

10 731 577

K3

Dologi kiadások

53 743 116

54 669 116

11 287 393

42 455 723

55 669 116

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 915 095

11 070 255

K6

Beruházások

701 000

701 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

141 913 580

151 681 675

29 650 548

112 263 032

-

163 708 438

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

141 913 580

151 681 675

29 650 548

112 263 032

0

163 708 438

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 103 754 420

- 110 427 515

- 29 650 548

-77123032

0

- 121 356 841

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

-5175160

2156000

0

0