Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a végrehajtásáról

2024.05.29.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tiszainoka Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

2. A költségvetés végrehajtása

2. § (1) Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 407 815 769 Ft bevételi és 366 176 008 Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 172 472 750 Ft.

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft.

c) Közhatalmi bevételek: 30 049 569 Ft

d) Működési bevételek: 42 588 557 Ft

e) Felhalmozási bevételek: 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszköz: 5 350 000 Ft.

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft.

h) Finanszírozás bevételei: 157 354 893 Ft.

fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2023. évi teljesített működési kiadását 366 176 008 Ft-tal fogadja el. Ebből:

a) személyi juttatások: 127 300 625 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 15 664 730 Ft

c) dologi kiadások: 67 201 994 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 653 000 Ft

e) egyéb működési célú kiadás: 13 208 808 Ft

f) beruházások: 690 683 Ft

g) felújítások: 845 051 Ft

h) felhalmozási célú kiadások: 487 466 Ft

i) finanszírozás kiadásai: 140 123 651 Ft

3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–4. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 6–8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradványát, mely összesen 41 639 761 Ft, a maradványról a polgármester külön döntést hoz.

(5) Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 10–11. melléklet alapján fogadja el.

(6) A 2023. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

(7) A 2023. évi záró létszám adatokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

(9) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 15. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 16. melléklet alapján hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat részesedését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(13) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 19. melléklet szerint tudomásul veszi a Képviselő-testület.

3. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi IV. módosított előirányzat

ebből

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

145 104 685

174 255 101

92 580 854

69 202 730

-

172 472 750

99%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

144 354 365

152 504 032

71 055 847

69 202 730

-

152 504 032

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 273 970

16 273 970

16 273 970

-

-

16 273 970

100%

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

0%

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

0%

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

100%

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

-

-

3 443 155

100%

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

0%

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

16 009 820

19 077 186

19 077 186

-

-

19 077 186

100%

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 298 640

15 366 006

15 366 006

-

-

15 366 006

100%

Óvodaműködtetés támogatása

1 741 000

1 741 000

1 741 000

-

-

1 741 000

100%

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

-

-

1 970 180

100%

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

76 895 669

100 643 638

31 440 908

69 202 730

-

100 643 638

100%

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

3 966 676

3 966 676

3 966 676

-

-

3 966 676

100%

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 303 270

22 670 856

22 670 856

-

-

22 670 856

100%

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

58 532 367

69 202 730

-

69 202 730

-

69 202 730

100%

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 442 956

4 152 976

4 152 976

-

-

4 152 976

100%

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

650 400

650 400

650 400

-

-

650 400

100%

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

0%

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 770 572

2 770 572

-

-

2 770 572

100%

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 770 572

2 770 572

-

-

2 770 572

100%

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

32 904 906

1 493 211

1 493 211

-

-

1 493 211

100%

-

12 245 455

12 245 455

-

-

12 245 455

100%

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

0%

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

750 320

21 751 069

21 751 069

-

-

19 968 718

91%

Intézménytől átvett pénzeszköz

-

9 594 590

9 594 590

-

-

9 594 590

100%

Közfoglalkoztatás támogatása

750 320

12 156 479

12 156 479

-

-

10 374 128

83%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

-

-

-

-

-

0%

B3

Közhatalmi bevételek

10 100 000

13 503 000

13 503 000

-

-

30 049 569

223%

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

1 702 000

85%

építményadó

-

-

-

-

-

-

0%

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

1 702 000

85%

B35. Termékek és szolgáltatások adói

8 000 000

11 403 000

11 403 000

-

-

27 857 214

244%

iparűzési adó

8 000 000

11 403 000

11 403 000

-

-

27 857 214

244%

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

-

-

490 355

490%

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

-

-

490 355

490%

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

0%

B4

Működési bevételek

37 324 000

38 037 000

7 213 000

28 000 000

-

42 588 557

112%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

828 960

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

-

-

-

-

67 977

0%

B404. Tulajdonosi bevételek

940 000

940 000

940 000

-

-

1 906 600

105%

B405. Ellátási díj

36 384 000

36 384 000

5 560 000

28 000 000

-

38 162 430

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

-

-

713 000

713 000

-

-

1 622 590

2

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

141%

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

3 789 160

-

3 789 160

-

5 350 000

141%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

109%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

193 928 685

229 584 261

113 296 854

100 991 890

-

250 460 876

109%

B8

Finanszírozási bevételek

143 636 430

167 070 492

160 327 600

47 918 738

-

157 354 893

94%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

337 565 115

396 654 753

273 624 454

148 910 628

-

407 815 769

103%

K1

Személyi juttatatások

109 874 456

128 022 787

77 726 598

50 296 189

-

127 300 625

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

14 283 680

15 668 329

7 872 420

7 795 909

-

15 664 730

100%

K3

Dologi kiadások

70 698 040

73 817 040

52 200 940

21 615 800

-

67 201 994

91%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

653 000

65%

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 072 116

26 225 842

26 225 842

-

-

13 208 808

146%

K6

Beruházások

535 454

748 988

748 988

-

-

690 683

129%

K7

Felújítások

845 051

845 051

845 051

-

-

845 051

100%

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

487 466

487 466

-

-

487 466

100%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

206 308 797

246 815 503

155 336 050

79 707 898

-

226 052 357

92%

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

131 256 318

149 839 250

149 839 250

-

-

140 123 651

94%

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 457 979

5 268 490

5 268 490

-

-

5 268 490

100%

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

126 798 339

144 570 760

144 570 760

-

-

134 855 161

93%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

337 565 115

396 654 753

305 175 300

79 707 898

-

366 176 008

92%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

-

-

- 42 039 196

21 283 992

-

-

0%

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 31 550 846

69 202 730

-

-

-

90%

24%

2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. IV. módosított előirányzat

ebből

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

144 729 525

172 789 664

91 341 479

69 202 730

-

171 007 311

99%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

144 354 365

152 504 032

71 055 847

69 202 730

-

152 504 032

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 273 970

16 273 970

16 273 970

-

-

16 273 970

100%

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

12 830 815

100%

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

100%

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

16 009 820

19 077 186

19 077 186

-

-

19 077 186

100%

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 298 640

15 366 006

15 366 006

15 366 006

100%

Óvodaműködtetés támogatása

1 741 000

1 741 000

1 741 000

1 741 000

100%

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

1 970 180

100%

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

76 895 669

100 643 638

31 440 908

69 202 730

-

100 643 638

100%

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

3 966 676

3 966 676

3 966 676

3 966 676

100%

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 303 270

22 670 856

22 670 856

22 670 856

100%

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

58 532 367

69 202 730

69 202 730

69 202 730

100%

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 442 956

4 152 976

4 152 976

4 152 976

100%

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

650 400

650 400

650 400

650 400

100%

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 770 572

2 770 572

-

-

2 770 572

100%

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 770 572

2 770 572

2 770 572

100%

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

32 904 906

1 493 211

1 493 211

1 493 211

100%

12 245 455

12 245 455

12 245 455

100%

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

375 160

20 285 632

20 285 632

18 503 279

91%

Intézménytől átvett pénzeszköz

9 594 590

9 594 590

9 594 590

100%

Közfoglalkoztatás támogatása

375 160

10 691 042

10 691 042

8 908 689

83%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

10 100 000

13 503 000

13 503 000

30 049 569

223%

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 702 000

85%

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 702 000

85%

B35. Termékek és szolgáltatások adói

8 000 000

11 403 000

11 403 000

27 857 214

244%

iparűzési adó

8 000 000

11 403 000

11 403 000

27 857 214

244%

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

490 355

490%

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

490 355

490%

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

940 000

940 000

940 000

-

-

2 861 958

304%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

828 960

B402. Szolgátatások ellenértéke

67 977

B404. Tulajdonosi bevételek

940 000

940 000

940 000

1 906 600

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

58 421

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

155 769 525

187 232 664

105 784 479

69 202 730

-

203 918 838

109%

B8

Finanszírozási bevételek

16 561 161

22 222 802

22 222 802

-

-

22 222 802

100%

B813 Maradvány igénybevétele

16 561 161

22 222 802

22 222 802

-

-

22 222 802

100%

Forgótőke-Kincstár

297 000

297 000

297 000

297 000

100%

Falunapok támogatasa 2021

460 375

460 375

460 375

460 375

100%

MFP program keretében elnyert pályázatok

535 454

535 454

535 454

535 454

100%

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

5 700 267

5 700 267

5 700 267

5 700 267

100%

TOP Konzorcium

398 558

398 558

398 558

398 558

100%

Szabad pénzmaradvány

4 711 528

4 711 528

4 711 528

4 711 528

100%

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 457 979

10 119 620

10 119 620

10 119 620

100%

0%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

172 330 686

209 455 466

128 007 281

69 202 730

-

226 141 640

108%

K1

Személyi juttatatások

13 412 100

22 992 900

22 992 900

22 845 853

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 743 573

2 478 150

2 478 150

2 476 199

100%

K3

Dologi kiadások

14 466 074

16 609 074

16 609 074

15 371 317

93%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

653 000

65%

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 072 116

15 155 587

15 155 587

2 139 058

14%

K6

Beruházások

535 454

47 988

47 988

-

0%

K7

Felújítások

845 051

845 051

845 051

845 051

100%

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

487 466

487 466

487 466

100%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 074 368

59 616 216

59 616 216

44 817 944

75%

K9

Finanszírozási kiadások

131 256 318

149 839 250

149 839 250

140 123 651

94%

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 457 979

5 268 490

5 268 490

5 268 490

100%

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

126 798 339

144 570 760

144 570 760

134 855 161

93%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

172 330 686

209 455 466

209 455 466

-

-

184 941 595

88%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

114 695 157

127 616 448

46 168 263

69 202 730

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 81 448 185

69 202 730

-

3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. IV. módosított előirányzat

ebből

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

-

-

353 508

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

353 508

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

353 508

-

B8

Finanszírozási bevételek

23 320 849

23 490 849

16 747 957

22 882 073

97%

Feladatmutató támogatás

16 009 820

16 009 820

16 009 820

19 077 186

119%

Önkormányzati saját erő

7 035 848

7 205 848

7 205 848

3 529 706

49%

Maradvány

275 181

275 181

275 181

275 181

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

16 747 957

-

-

23 235 581

99%

K1

Személyi juttatatások

18 435 397

19 493 397

19 493 397

19 380 579

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 396 602

2 458 602

2 458 602

2 458 054

100%

K3

Dologi kiadások

2 488 850

1 538 850

1 538 550

1 146 640

75%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

23 490 549

22 985 273

98%

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 320 849

23 490 849

23 490 549

-

-

22 985 273

-98%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 23 320 849

- 23 490 849

- 23 490 549

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 6 742 592

-

4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. IV. módosított előirányzat

ebből

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

375 160

1 465 437

1 239 375

1 465 439

100%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

375 160

1 465 437

1 465 437

1 465 439

100%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

375 160

1 465 437

1 465 437

1 465 439

100%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

36 384 000

37 097 000

6 273 000

28 000 000

-

39 373 091

105%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

36 384 000

36 384 000

5 560 000

28 000 000

38 162 430

105%

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

713 000

713 000

1 210 661

170%

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

3 789 160

3 789 160

5 350 000

141%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 159 160

42 351 597

7 512 375

31 789 160

46 188 530

109%

B8

Finanszírozási bevételek

103 754 420

121 356 841

121 356 841

47 918 738

112 250 018

265%

Feladatmutató támogatás

81 933 611

81 933 611

81 933 611

81 933 611

100%

Önkormányzati saját erő

21 819 060

39 421 481

39 421 481

30 314 658

77%

Maradvány

1 749

1 749

1 749

1 749

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

141 913 580

163 708 438

128 869 216

79 707 898

-

158 438 548

97%

K1

Személyi juttatatások

78 026 959

85 536 490

35 240 301

50 296 189

85 074 193

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

10 143 505

10 731 577

2 935 668

7 795 909

10 730 477

100%

K3

Dologi kiadások

53 743 116

55 669 116

34 053 316

21 615 800

50 684 037

91%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

11 070 255

11 070 255

11 069 750

100%

K6

Beruházások

701 000

701 000

690 683

99%

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

141 913 580

163 708 438

72 229 285

79 707 898

-

158 249 140

97%

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

141 913 580

163 708 438

72 229 285

79 707 898

0

158 249 140

97%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 103 754 420

- 121 356 841

- 64 716 910

-47918738

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

56639931

0

5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2023.

ezer Ft

Megnevezés

2023. évi teljesítés

A

B

1.

települési támogatás lakhatási

653

2.

köztemetés

-

Összesen:

653

6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2023.

adatok Forintban

Bevételek

2023. évi terv

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

2023. évi teljesítés %-a

Kiadások

2023. évi terv

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

2023. évi teljesítés %-a

1.

Általános működési és ágazati támogatás

144 354 365

152 504 032

152 504 032

100%

1.

Személyi juttatások

109 874 456

128 022 787

127 300 625

99%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

750 320

21 751 069

19 968 718

92%

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 283 680

15 668 329

15 664 730

100%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.

Dologi kiadások

70 698 040

73 817 040

67 201 994

91%

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

10 100 000

13 503 000

30 049 569

223%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

653 000

65%

5.

Működési bevételek

37 324 000

38 037 000

42 588 557

112%

5.

Egyéb működési célú kiadások

9 072 116

26 225 842

13 208 808

50%

6.

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

487 466

487 466

7.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

7.

Beruházások

535 454

748 988

690 683

92%

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

3 789 160

5 350 000

141%

8.

Felújítások

845 051

845 051

845 051

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

10.

Bevételek összesen

193 928 685

229 584 261

250 460 876

109%

10.

Kiadások összesen

206 308 797

246 815 503

226 052 357

92%

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

143 636 430

167 070 492

157 354 893

94%

12.

Intézményi finanszírozás

131 256 318

149 839 250

140 123 651

94%

13.

Finanszírozási bevételek összesen

143 636 430

167 070 492

157 354 893

94%

13.

Finanszírozási kiadások összesen

131 256 318

149 839 250

140 123 651

94%

16.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

337 565 115

396 654 753

407 815 769

103%

16.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

337 565 115

396 654 753

366 176 008

92%

7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2023.

Bevételek

2023. évi terv

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

2023. évi teljesítés %-a

Kiadások

2023. évi terv

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

2023. évi teljesítés %-a

1.

Általános működési és ágazati támogatás

144 354 365

152 504 032

152 504 032

100%

1.

Személyi juttatások

109 874 456

128 022 787

127 300 625

99%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

750 320

21 751 069

19 968 718

92%

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 283 680

15 668 329

15 664 730

100%

3.

Dologi kiadások

70 698 040

73 817 040

67 201 994

91%

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

10 100 000

13 503 000

30 049 569

223%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

653 000

65%

5.

Működési bevételek

37 324 000

38 037 000

42 588 557

112%

5.

Egyéb működési célú kiadások

9 072 116

26 225 842

13 208 808

50%

6.

0

0

0

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

7.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

7.

Beruházások

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

3 789 160

5 350 000

141%

8.

Felújítások

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Tartalékok

0

0

0

10.

Bevételek összesen

193 928 685

229 584 261

250 460 876

109%

10.

Kiadások összesen

204 928 292

244 733 998

224 029 157

92%

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

138 701 719

160 022 860

151 997 825

95%

12.

Intézményi finanszírozás

131 256 318

149 839 250

140 123 651

94%

13.

Finanszírozási bevételek összesen

138 701 719

160 022 860

151 997 825

95%

13.

Finanszírozási kiadások összesen

131 256 318

149 839 250

140 123 651

94%

14.

0

0

14.

-

-

15.

0

0

15.

-

-

16.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

332 630 404

389 607 121

402 458 701

103%

16.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

336 184 610

394 573 248

364 152 808

92%

8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2023.

adatok Forintban

Bevételek

2023. évi terv

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

2023. évi teljesítés %-a

Kiadások

2023. évi terv

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

2023. évi teljesítés %-a

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0%

1.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

487 466

487 466

7.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

2.

Beruházások

535 454

748 988

690 683

92%

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3.

Felújítások

845 051

845 051

845 051

100%

10.

Bevételek összesen

0

0

0

0%

4.

Kiadások összesen

1 380 505

2 081 505

2 023 200

97%

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

5.

-

-

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

6.

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

13.

Finanszírozási bevételek összesen

4 934 711

7 047 632

5 357 068

76%

7.

14.

8.

-

-

15.

0

0

9.

-

-

16.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 934 711

7 047 632

5 357 068

76%

10.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 380 505

2 081 505

2 023 200

97%

29.

Költségvetési működési hiány mértéke :

30.

Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :

31.

Költségvetési hiány mértéke :

9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzata maradvány kimutatás

Megnevezés

ÖSSZESEN

Önkormányzat

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

Tiszainoka Szociális Gond.KP.

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

250 460 876

203 918 838

353 508

46 188 530

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

226 052 357

44 817 944

22 985 273

158 249 140

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

24 408 519

159 100 894

- 22 631 765

- 112 060 610

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

157 354 893

22 222 802

22 882 073

112 250 018

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

140 123 651

140 123 651

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

17 231 242

- 117 900 849

22 882 073

112 250 018

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

41 639 761

41 200 045

250 308

189 408

15

C) Összes maradvány (=A+B)

41 639 761

41 200 045

250 308

189 408

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

-

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

41 639 761

41 200 045

250 308

189 408

10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi mérlege

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

544 011 703

0

524 055 110

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 749 982

0

9 692 144

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 503 390

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

560 265 075

0

533 747 254

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

67 000

0

67 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

67 000

0

67 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

67 000

0

67 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

560 332 075

0

533 814 254

49

C/II/1 Forintpénztár

285 900

0

1 747 850

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

285 900

0

1 747 850

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

18 469 054

0

40 660 557

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

398 558

0

72 000

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

18 867 612

0

40 732 557

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

19 153 512

0

42 480 407

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

474 160

0

488 418

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

323 420

0

342 935

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

11 182

0

25 181

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

139 558

0

120 302

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

384 133

0

856 352

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

81 683

0

97 137

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

40 000

0

135 250

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

262 450

0

623 965

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

858 293

0

1 344 770

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

7 058 249

0

14 539 750

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

7 058 249

0

14 539 750

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

7 058 249

0

14 539 750

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

131 462

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

131 462

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

297 000

0

297 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

43 299

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

297 000

0

471 761

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

8 213 542

0

16 356 281

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

587 699 129

0

592 650 942

182

G/IV Felhalmozott eredmény

422 248 806

0

419 712 847

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 535 959

0

9 318 908

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

419 712 847

0

429 031 755

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

446 018

0

448 121

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

845 051

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 291 069

0

448 121

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 177 153

0

926 134

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

4 457 979

0

4 851 130

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

4 457 979

0

4 851 130

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 635 132

0

5 777 264

236

H/III/1 Kapott előlegek

2 591 701

0

1 312 407

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

20 720

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 612 421

0

1 312 407

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 538 622

0

7 537 792

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

9 785 878

0

13 267 587

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

148 661 782

0

142 813 808

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

158 447 660

0

156 081 395

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

587 699 129

0

592 650 942

11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

560 332 075

533 814 254

95,27

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

560 265 075

533 747 254

95,27

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

544 011 703

524 055 110

96,33

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

221 743 470

209 226 679

94,36

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

278 252 031

271 907 224

97,72

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

44 016 202

42 921 207

97,51

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

13 749 982

9 692 144

70,49

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

94 712

77 256

81,57

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

13 655 270

9 614 888

70,41

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

2 503 390

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

2 503 390

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

67 000

67 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

67 000

67 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

67 000

67 000

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

19 153 512

42 480 407

221,79

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

285 900

1 747 850

611,35

III. Forintszámlák

C/III

18 867 612

40 732 557

215,89

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

8 213 542

16 356 281

199,14

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

858 293

1 344 770

156,68

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

7 058 249

14 539 750

206,00

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

297 000

471 761

158,84

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

587 699 129

592 650 942

100,84

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

419 712 847

429 031 755

102,22

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

422 248 806

419 712 847

99,40

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-2 535 959

9 318 908

-367,47

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

9 538 622

7 537 792

79,02

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 291 069

448 121

34,71

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5 635 132

5 777 264

102,52

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

2 612 421

1 312 407

50,24

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

158 447 660

156 081 395

98,51

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

587 699 129

592 650 942

100,84

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

32 970 596

33 514 441

101,65

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

3 371 457

3 915 302

116,13

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

377 268

-316 467

-83,88

Függő kötelezettségek

L/7

97 692

58 979

60,37

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2023. évi teljesítés

Forint

A

B

Jogcím

2023. évi teljesítés

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

15 673 970

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

6 230 815

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 866 800

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 479 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

563 975

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

1 321 040

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

Kiegészítés 1.1. jogcímhez

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

15 477 820

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

12 298 640

II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

II.2. Óvoda működtetési támogatás

1 209 000

II.5.(1) Pedagógus II. katgóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

1 970 180

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

88 686 970

III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.

3 966 676

III.3.c Szociális étkeztetés

2 140 490

III.3. da házi segítségnyújtás szociális segítés

III.3. db házi segítségnyújtás-személyi gondozás

3 241 910

III.e Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

III. 3. Család és gyerekjólléti szolgálat

III.3. f időskorúak nappali intézményi ellátása

III. 3.g. Demens személyek nappali ellátása

III,3.j Gyerekek napközbeni ellátása

III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

69 476 314

III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás

43 519 200

III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás

25 957 114

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

3 899 234

III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása

972 108

III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

2 927 126

III. 6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

820 046

III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatottak béréhez

IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

ÖSSZESEN:

122 108 760

13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2023.

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Szervezeti egységek megnevezése

Álláshelyek száma

Álláshelyek száma

2023. január 1.

2023. december 31.

fõfogl.

rész.f

Mtv. Közfogl.

fõfogl.

rész.f

Mtv

Tiszainoka Község Önkormányzata

1

1

1

1

1

1

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

3

3

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ

19

1

19

1

Összesen

23

1

2

23

1

2

14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

Sor sz.

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elért bevétel

Kedvezmények összege

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

1.

Ellátottak térítési díja

1 906 600

0

0

0

2.

Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz

0

0

0

0

3.

Helyiségek és eszközök hasznosítása

0

0

0

0

4.

Egyéb kedvezmény, kölcsön

0

0

0

0

5.

Helyi adók összesen

30 049 569

0

0

0

Ebből:

Magánszemélyek kommunális adója

1 702 000

0

0

0

Építményadó

0

0

0

Egyéb adók

490 355

0

0

0

Iparűzési adó

27 857 214

0

0

0

6.

Gépjárműadó

0

0

0

ÖSSZESEN:

31 956 169

0

0

0

15. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2023.

Sor-szám

Kötelezettség jogcíme

Tárgyévi teljesítés

2024. év

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

Összesen

1.

0

2.

0

3.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

5.

Felújítás célonként

0

0

0

0

0

0

7.

Beruházás feladatonként

0

0

0

0

8.

Egyéb kötelezettség

0

9.

0

10.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2023.

sor szám

SAJÁT BEVÉTELEK

Megnevezés

2023. év teljesítés

2024. év

2025.év

2026. év

1.

Helyi adóból származó bevétel

29 559

25 000

24 000

24 720

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 907

1 964

2 023

2 084

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

491

30

40

50

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések

6.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

8.

Saját bevétel összesen

31 957

26 994

26 063

26 854

ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

sor szám

Megnevezés

1.

0

2.

0

3.

Összesen 0

17. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

14 657 529

0

38 292 676

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

33 599 088

0

39 436 336

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 502 084

0

2 001 850

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

49 758 701

0

79 730 862

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

239 415 405

0

287 819 568

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

12 702 357

0

25 318 718

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

24 777 864

0

535 454

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 121 213

0

2 040 106

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

278 016 839

0

315 713 846

13

10 Anyagköltség

22 214 491

0

28 990 991

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

24 295 387

0

25 986 422

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

46 509 878

0

54 977 413

18

14 Bérköltség

95 683 819

0

114 199 691

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 828 047

0

15 903 347

20

16 Bérjárulékok

13 998 372

0

16 344 026

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

122 510 238

0

146 447 064

22

VI Értékcsökkenési leírás

21 670 118

0

22 209 521

23

VII Egyéb ráfordítások

139 589 876

0

162 403 395

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-2 504 570

0

9 407 315

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

31 389

0

88 407

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

31 389

0

88 407

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-31 389

0

-88 407

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-2 535 959

0

9 318 908

18. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban a 2011. évi CXCV. törvény - ÁHT - 91.§. (2). bekezdése d. pont alapján

Ezer Ft

Megnevezés

Részesedés összege

Tulajdoni részarány

Kötelezettség

A

B

C

D

BÁCSVÍZ Zrt.

67

0

Összesen:

67

0