Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012 (XII.2.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – figyelemmel a törvény 6-7. §-aiban foglalt korlátozásokra és a 43. § (3) bekezdésben foglaltakra – a Medina község illetékességi területén fizetendő helyi adók tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:1. Alcím

Általános rendelkezések


1. §


A Képviselő-testület Medina község illetékességi területére – határozatlan időtartamra – az alábbi helyi adókat vezeti be:

 1. magánszemélyek kommunális adója
 2. iparűzési adó
  1. állandó jelleggel végzett tevékenységhez kapcsolódó iparűzési adó
  2. ideiglenes jelleggel végzett tevékenységhez kapcsolódó iparűzési adó


 1. idegenforgalmi adó


2. §


Az önkormányzat adó-megállapítási joga a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 3–4. §-ában meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjed ki.


2. alcím

Magánszemélyek kommunális adója


3. §


(1)[1] Magánszemélyek kommunális adókötelezettsége terheli (adóalany) Medina község illetékességi területén azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épületrész tulajdonosa, aki az év első napján a telek tulajdonosa, továbbá, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.


(2)[2] Az adó tárgya:

 1. A Hatv. 11. §-ában meghatározott, Medina község illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljáról szolgáló épület, épületrész.
 2. A Hatv. 17. §-ában meghatározott, Medina község illetékességi területén lévő telek.
 3. A Htv.24.§-ában meghatározott a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.


4. §

Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére a Hatv. 14. §, 20. §, 24. § és 25. §-ában foglaltak az irányadóak.5. §[3]

Az adó évi mértéke – mind a Hatv. 11. §-ában, mind a Hatv. 17. §-ában, mind a Hatv. 24.§-ában meghatározott –adótárgyanként 16.000,- Ft[4].


6. §[5]

A Medina község illetékességi területén bejelentett állandó lakcímmel rendelkező adózót adókedvezmény illeti meg, melynek éves mértéke ingatlanonként 12.000,- Ft[6].


7. §[7]


 1.  A magánszemélyek kommunális adóját Medina Község Önkormányzat pénztárába, banki befizetéssel vagy banki átutalással kell megfizetni. A házi pénztári befizetés az 5.000.-forint összeget nem haladhatja meg.
 2. Ha az esedékesség időpontjáig a kivetés nem történt meg, az adót a kivetés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet pótlékmentesen megfizetni.


3. alcím

Iparűzési adó

8. §

 1. Adóköteles a Medina község illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).
 2. Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.[8]
 3. Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó e minőségében végzett nyereség, ill. jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
 4. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez Medina község illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
 5. Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha Medina község illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
 1. építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie, és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie.[9]
 2. bármely – a) pontba nem sorolható – tevékenység, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

9. §

 1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
 2. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke
 1. a 8. § (5) bekezdés a) pont szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 3.000 Ft.
 2. a 8. § (5) bekezdés b) pont szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 3.000 Ft.


10. §


 1. Az iparűzési adó megfizetését a Hatv. 41-42. §-i szerint kell teljesíteni.
 2. Az iparűzési adót fizetési utalványon, csekken vagy átutalással kell megfizetni, az önkormányzati adóhatóság az adóbefizetésre készpénzfizetést nem fogadhat el.


4.Alcím

Idegenforgalmi adó


11.§


 1. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.


 1. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


12.§[10]


      Adómentesség  a 70. életévét betöltött magánszemélyt is megilleti.


13.§


Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.


14.§[11]


 Az adót

a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,

b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott tartózkodás utolsó napján szedi be.


15.§


Az adó megállapítása

 1. az adóbeszedésre kötelezett a helyi adó összegét közli a magánszeméllyel és az adót átveszi, erről bizonylatot ad.
 2. Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet.


16.§[12]


Az adó megfizetése: az idegenforgalmi adót a beszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

17.§[13]


Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja.


5. alcím

Záró rendelkezések


18. §

 1. A helyi adókra vonatkozó, jelen rendelettel nem szabályozott kérdésekre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő további hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
 3. Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a helyi adókról szóló 15/2010. (XII. 25.) számú önkormányzati rendelet.
 4. A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.Medina, 2012. december  2.                      Vén Attila sk.                                                         dr. Fábián László sk.

                      polgármester                                                                   körjegyzőA rendelet kihirdetésének napja: 2012.december 2.


Medina, 2012.december 2.                                                                                             dr.Fábián László sk

                                                                                                       körjegyző


Egységes szerkezetbe foglalta:

2020. november 11. napján                                                   dr. Herczig Hajnalka

                                                                                                          jegyző
[1]

              Módosította a 14/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet

[2]

              Módosította a 14/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet

[3]

              Módosította a 14/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet

[4]

             Módosította a 10/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2021. január 1. napjától.

[5]

              Módosította a 14/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet

[6]

             Módosította a 10/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021. január 1. napjától.

[7]

              Módosította a 14/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet

[8]

              Módosította a 14/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet

[9]

              Módosította a 14/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet

[10]

             Módosította a 14/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet

[11]

             Módosította a 14/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet

[12]

             Módosította a 14/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet

[13]

             Módosította a 14/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet