Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019 (X.25.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2019. 10. 25- 2020. 04. 29

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális         igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Medina községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.


Értelmező rendelkezések

2.§


(1) család: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 4.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak,

(2) egyedül élő Szt. 4.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak

(3) háztartás: Szt. 4.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak

(4) egyedülálló: Szt. 4.§ (1) bekezdés l) pontjában meghatározottak.


A természetbeni támogatás elosztására vonatkozó szabályok

3.§


(1) Az Önkormányzat – összesen legfeljebb 3 m3 tűzifa erejéig – a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához kérelemre (1. melléklet), természetbeni ellátás formájában támogatás nyújt azoknak a családoknak, amelyekben

a) az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 % - át,

b) egyedül élő esetén a 350 % -át,

c) lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel biztosítja.

(2) A tűzifa támogatási kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani 2019. november 8. napjáig a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltségénél (7057 Medina, Kossuth L. u. 59.).

(3) A szociális célú tűzifa támogatásról a Képviselő-testület 2019. november 15. napjáig, zárt ülésen dönt.

(4) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, vagy

b) települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, vagy

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él,

d) 65 év feletti nyugdíjas, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 % - át, egyedül élő esetén a 350 % -át.

(5) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 3 m3 tűzifa.

(6) A tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve a kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását), kizárólag természetbeni ellátás formájában állapítható meg. A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(8) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(9) A támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat alapján megítélt kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

(10) A beérkezett kérelmek elbírálását követően a forráshiány miatt nem támogatható kérelmeket, függetlenül attól, hogy a 3.§-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek, és a támogatásra jogosulatlan kérelmeket el kell utasítani


 Záró rendelkezések

4. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2020. április 30. napján hatályát veszti.


Medina, 2019. október 22.Vén Attila                                                                    dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                                             jegyző

Kihirdetve: 2019. október 24.


                                                                                      

 dr. Herczig Hajnalka

jegyző


Mellékletek