Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XII.6.) önkormányzati rendelete

Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 06- 2019. 12. 05

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  53.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
1.§


A Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 1.§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki.


 „(2a) Az önkormányzat hivatalos internetes oldala: www.medinafalu.hu (a továbbiakban: honlap)”


2.§


A R. 1.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „(5) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottsága, a jegyző és a közös önkormányzati hivatal útján látja el.”


3.§


A R. 1.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(6) Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének határozata alapján Harc Község Önkormányzatával, Kistormás Községi Önkormányzattal és Kölesd Községi Önkormányzattal közös hivatalt hozott létre Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal (7052 Kölesd, Kossuth tér 2.) néven. A közös önkormányzati hivatal működését külön szervezeti és működési szabályzat rögzíti.


4.§


A R. 2.§ (3) a) pontját a „bal oldalon a szerb ortodox” szövegrésszel egészíti ki.


5.§


A R. 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


7.§

(1) Az Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) valamint az ágazati törvények szerinti kötelezően előírt, továbbá az önként vállalt feladat- és hatásköröket.

(2) Az önkormányzat - a képviselő-testület vagy helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.”

6.§


A R. 9.§-a helyébe az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:


„(2) A Mötv. 42. §-ában felsoroltakon kívül a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik

a) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás, és

b) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése.”


7.§A R. a következő 13/A.§-sal egészül ki:


„13/A. §


(1) Azon esetekben, amikor a zárt ülés tartását az Mötv. a Képviselő-testület döntésétől teszi függővé, a zárt ülés tartását

a) a polgármester,

b) bármely képviselő,

c) a Képviselő-testület bizottsága, vagy

d) a jegyző kezdeményezheti.

(2) A nyilvános ülésen és a nyilvános ülés előkészítése során a hallgatóság – ideértve a tömegtájékoztatási szervek, a sajtó képviselőit is – csak a kijelölt helyeken foglalhatnak helyet, eszközeiket a kijelölt helyen helyezhetik el, és az ülés rendjét, tanácskozást nem zavarhatják. A hallgatóság az engedély nélküli véleménynyilvánítás bármely formájától tartózkodni köteles. Amennyiben a hallgatóság tagja az ülés rendjére vonatkozó előírásokat nem tartja be vagy az ülést zavarja, a polgármester a konkrét személyt az ülésről kiutasíthatja. (3) A zárt ülésen hozott határozatokat – a zárt ülést követően haladéktalanul, a személyiségi jogok védelméről és az adatvédelemről szóló jogszabályokat betartva – a jegyző kihirdeti.”


8. §A R. 31.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(4) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét 2 példányban kell elkészíteni, melyből:

 • egy eredeti példányt évente be kell köttetni, és a közös önkormányzati hivatalban kell megőrizni,
 • egy másolati példányt iktatásban meg kell őrizni.

A jegyzőkönyvet a jegyző köteles elektronikus úton, az erre rendszeresített internetes felületen, az ülést követő tizenöt napon belül megküldeni az illetékes kormányhivatalnak.”
9. §


A R. 42.§ (2) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A képviselő főbb jogai:

 1. a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb 30 napon belül írásban – érdemi választ kell adni,”10. §


A R. 42.§ (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:


„(2) A képviselő főbb jogai:

        f) A települési képviselőt a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg, melynek alapján a települési képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselő-testület átalányt is megállapíthat.”


11. §


A R. 42.§ (3) b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) A képviselő főbb kötelezettségei:

b) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen;”

12. §


A R. 53.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(4) A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítése:

 • Kölesdi székhely, egységes hivatal, belső szervezeti tagozódás nélkül,
 • Harci kirendeltség, egységes hivatal, belső szervezeti tagozódás nélkül,
 • Medinai kirendeltség, egységes hivatal, belső szervezeti tagozódás nélkül.”


13. §


A R. 54.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A jegyzőt távolléte esetén az általa megbízott köztisztviselő helyettesíti.”14. §


A R. 61.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat a nemzetiségek közösségi jogai érvényesülésének elősegítése érdekében együttműködik a közvetlenül választott Medina Helyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal.”


15. §


A R. 61.§ (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 „(9) Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok testületi üléseinek megtartásához tárgyalóhelyiséget biztosít a közös önkormányzati hivatal épületében. A testületi ülésen az önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző, akadályoztatása esetén az által megbízott köztisztviselő, amennyiben törvénysértést észlel, azt azonnal jelzi.”


16. §


A R. 61.§ (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(10) Az önkormányzat biztosítja a (7)-(9) bekezdésekben meghatározott feladatellátáshoz kapcsolatos költségeket. A nemzetiségi önkormányzatok tagjainak, képviselőinek mobiltelefon használati költségeit, továbbá a (8) bekezdés utolsó mondatában megjelölt, külön jegyzőkönyvvezető személyével, tevékenységével kapcsolatos költségeket a nemzetiségi önkormányzat saját költségvetésének terhére maga viseli.”


17. §


A R. 1-3. melléklete helyébe jelen rendelet 1-3. melléklete lép.


18. §


A R. 1-4 függeléke helyébe jelen rendelet 1-4. függeléke lép.


19. §


Hatályát veszti a R.

 • 15.§-a,
 • 16.§ (7) bekezdés c) pontjában az „irodavezető” szövegrész
 • 43.§-a,
 • 46.§-a,
 • 57.§ (1) bekezdésében a „a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig” szövegrész,
 • 58.§ (2) bekezdése,
 • 62.§-a,


20. §


(1) Jelen rendelet rendelkezései – a 3.§, 12.§ és 13.§ és a 2. függelék kivételével - a kihirdetése napján lépnek hatályba.

(2) A 3.§, 12.§ és 13.§-ai és a 2. függelék 2020. január 1. napján lépnek hatályba.


Medina, 2019. december 6.


Vén Attila                                          dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyzőKihirdetve: 2019. december 6.

                                               dr. Herczig Hajnalka

                                                                                   jegyző


Mellékletek