Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelete

a közterület használatról szóló 9/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 05- 2019. 12. 04

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /a továbbiakban: Képviselő-testület/  az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alkotmány 44.§(1)bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.  törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában és a 48.§(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A közterületek használatáról szóló 9/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  3.§ 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. „


2.§


A R. 3.§ 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. Üzemképtelen jármű: a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel rendelkező jármű, amely mozgásképtelen, műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre nem alkalmas.”


3.§


A R. 3.§-a a következő 5. ponttal egészül ki.:


„5. Mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusítóhely.”

4.§


A R. 3.§-a a következő 6. ponttal egészül ki:„6. Árusító és egyéb fülke (pavilon), árusító automata: bármikor könnyen szétszerelhető szerkezetekből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített építmény.”


5.§


A R. 5.§ (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:


„j) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, alapvető élelmiszer árusítása céljából”


6.§


A R. 5.§ (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

„k) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, egyéb termék árusítása céljából.”


7.§


A R. 6.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:


„(6) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.”

8.§


A R. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„10.§


A közterületen történő értékesítési tevékenységhez kapcsolódó hirdetés és figyelemfelhívás céljára szolgáló hangosító eszköz használatának szabályairólKözterületen történő értékesítési tevékenységhez kapcsolódó hirdetés és figyelemfelhívás céljára szolgáló hangosító eszköz alkalmazására hétköznap 8.00 és 19.00 óraközött, szabad és munkaszüneti napokon délelőtt 9.00 és 12.00 óra, délután 15.00 és 19.00 óra között kerülhet sor.


9.§


A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


10.§


(1)Jelen rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

(2)Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 9/2013. (IV.28.) önkormányzati rendelet.Medina, 2019. december 5.Vén Attila                                          dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyző
Kihirdetve: 2019. december 5.


                                    dr. Herczig Hajnalka

                                                                       jegyző

Mellékletek