Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 05- 2019. 12. 04

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése b) pontjában és a 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1.§


A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 15.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A családsegítés alapellátást társulásban történő fenntartással, az Önkormányzat a Paksi Többcélú Kistérségi Társuláson (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.) keresztül biztosítja illetékességi területén az arra rászoruló személyek számára.”


2.§


A R. 17.§ (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép.


„(2) Ellátási területe: Medina-Szőlőhegy településrész, Szemeti csárda, Utas dűlő.


3. §


A R. 22.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe következő rendelkezés lép.


„a) szociális étkeztetés tekintetében és”


4.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.Medina, 2019. december 5.Vén Attila                                          dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyzőKihirdetve: 2019. december 5.


                                    dr. Herczig Hajnalka

                                                                       jegyző


Mellékletek