Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (VII.31.) önkormányzati rendelete

Medina Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 31- 2019. 07. 30

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:


1.§


A Medina Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„12.§

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.”


2.§


A Medina Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet a következő 12/A.§-sal egészül ki:


„12/A.§

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:

  1. készpénzfizetési számlák,
  2. vásárlási előleg, ellátmány,
  3. munkavállalók illetmény előlege,
  4. munkavállalók utazási költségtérítése,
  5. munkavállalók belföldi kiküldetése,
  6. közcélú dolgozók munkabére,
  7. segélyek,
  8. térítési díjak visszafizetése.”


3.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Vén Attila                                          dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyző


Kihirdetve: 2019. július 31.

                                                dr. Herczig Hajnalka

                                                                                   jegyző

Mellékletek