Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019 (X.1.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01- 2019. 09. 30

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:


1.§

A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                                                              171.619.763,- Ft

b) kiadási főösszegét                                                                               171.619.763,- Ft

c) hiányát                                                                                                                          -

    -ban állapítja meg.”


2.§

(1) A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                      171.619.763,- Ft

melyből:


1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                           50.139.764,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                       4.297.553,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                            16.266.600,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                 5.459.782,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                         0,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 23.966.275,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                       70.489.789,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele     68.420.684,- Ft”


 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                            171.619.763,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                   0,- Ft

  • állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                   0,- Ft


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                     143.355.935,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                               28.263.828,- Ft”


3.§

A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai                                                                       

összesen:                                                                                                       171.619.763,- Ft

melyből:

                                                                                                                                               

1. Működési költségvetés                                                                           99.990.622,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                              28.160.645,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                      34.133.231,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                               45.707.152,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                334.080,- Ft  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                        20.086.409,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások                                                                     1.569.105,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                     71.629.141,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                     18.424.080,- Ft  

2.2. Felújítások                                                                                       33.606.798,- Ft       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                       19.598.263,- Ft           

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            171.619.763,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                    0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                       0,- Ft


(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                               99.990.622,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                       71.629.141,- Ft”


                                                                                                                                               

4.§

A R. 5.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.


 „A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 11 főben határozza meg, ebből 9 fő közfoglalkoztatott.”


5.§

A R. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

összesen:                                                                                                         71.629.141,- Ft

melyből:


- beruházási kiadás                                                                                   18.424.080,- Ft

- felújítási kiadás                                                                                       33.606.798,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás                                                            19.598.263,- Ft


6.§

A R. 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.„(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 148.894,- Ft”7.§

A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.


8.§

Jelen rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.


Medina, 2019. szeptember 30.                                Vén Attila                                            dr. Herczig Hajnalka

                              polgármester                                                     jegyző

  A kihirdetés napja: 2019. október 1.


                                                                                            dr. Herczig Hajnalka

                                                                                                        jegyző


Mellékletek