Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete

Medina Község településképének védelméről szóló 8/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 18- 2020. 03. 17

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (l) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (l) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint az egyes települési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. §


Medina község településképének védelméről szóló 8/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések


2. §


E rendelet 2020. április hó 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
                    Vén Attila                                                                      dr. Herczig Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet 2020. március hó 18. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
                                                                                                          dr. Herczig Hajnalka

                                                                                                                     jegyző


Mellékletek