Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VII.3.) önkormányzati rendelete

Medina Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 03- 2020. 07. 02

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása, hivatkozással a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6.§-ára a következőket rendeli el:


1.§


A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                                                              236.303.430,- Ft

b) kiadási főösszegét                                                                               236.303.430,- Ft

c) hiányát                                                                                                                  -

-ban állapítja meg.”2.§A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.


„3.§

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                236.303.430,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                             56.117.775,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                       23.294.920,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                            16.976.600,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                 5.459.782,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                         0,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                          1.000.000,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  62.964.564,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                       70.489.789,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele              68.920.684,- Ft”


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                            236.303.430,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                    0,- Ft

- állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                         0,- Ft


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                            150.043.946,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                       86.259.484,- Ft”

3.§


A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„4.§


(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai

összesen:                                                                                                236.303.430,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                        101.895.097,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                                29.151.190,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                            4.133.231,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                 48.203.434,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   362.080,- Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                           19.937.515,- Ft

1.6 Tartalékok                                                                                               107.647,- Ft

1.7. Finanszírozási kiadások                                                                       1.569.105,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                  132.839.228,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                      40.635.878,- Ft

2.2. Felújítások                                                                                         72.605.087,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                          19.598.263,- Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                             236.303.430,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                     0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                        0,- Ft


(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                            103.464.202,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                     132.839.228,- Ft”


4.§


A R. 5.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.


„5.§


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 16 főben határozza meg, ebből 10 fő közfoglalkoztatott.”


5.§


A R. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

összesen:                                                                                                132.839.228,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás                                                                                   40.635.878,- Ft

- felújítási kiadás                                                                                      72.605.087,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás                                                             19.598.263,- Ft”6.§


A R. 1-9. melléklete helyébe jelen rendelet 1-9. melléklete lép.


7.§


Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Medina, 2020. július 3.


Vén Attila                                         dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyzőKihirdetve: 2020. július 3.


                                                dr. Herczig Hajnalka

                                                                                   jegyző

Mellékletek