Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (VII.3.) önkormányzati rendelete

Medina Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 03- 2020. 07. 02

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:


1.§


A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                                                              154.615.706,- Ft

b) kiadási főösszegét                                                                               154.615.706,- Ft

c) hiányát -

-ban állapítja meg.”2.§A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.


„3.§

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                154.615.706,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                             55.210.616,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                       10.555.748,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                            13.798.300,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                 5.175.963,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                         0,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                        0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  15.203.687,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                       54.671.392,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele              52.860.853,- Ft”


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                            154.615.706,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                    0,- Ft

- állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                         0,- Ft


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                            128.856.271,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                       25.759.435,- Ft”3.§


A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.


„4.§


(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai

összesen:                                                                                                154.615.706,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                          91.637.005,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                                24.809.059,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                            3.147.461,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                  36.149284,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   180.000,- Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                           16.071.286,- Ft

1.6 Tartalékok                                                                                          11.279.915,- Ft

1.7. Finanszírozási kiadások                                                                       1.810.539,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                    61.168.162,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                      32.561.430,- Ft

2.2. Felújítások                                                                                         26.632.090,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                            1.974.642,- Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                             154.615.706,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                     0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                        0,- Ft


(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                              93.447.544,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                       61.168.162,- Ft”


4.§


A R. 5.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.


„A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 14 főben határozza meg, ebből 8 fő közfoglalkoztatott.”


5.§


A R. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

összesen:                                                                                                 61.168.162,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás                                                                                   32.561.430,- Ft

- felújítási kiadás                                                                                      26.632.090,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás                                                               1.974.642,- Ft”


6.§


A R. 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


„(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege:                          11.279.915,- Ft

melyből:

 - fejlesztési tartalék                                                                                    6.901.862,- Ft

- bölcsődei veszteség                                                                                      500.000,- Ft

- egyéb szociális támogatás keretéből                                                         2.758.053,- Ft

- kártérítés                                                                                                1.120.000,- Ft”7.§


A R. 1-9. melléklete helyébe jelen rendelet 1-9. melléklete lép.


8.§


Jelen rendelet 2020. július 3. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2020. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.Vén Attila                                         dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyző
Kihirdetve: 2020. július 3.

                                                dr. Herczig Hajnalka

                                                                                   jegyző

Mellékletek