Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete

Medina község településképének védelméről szóló 8/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 22- 2024. 03. 21

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelete

Medina község településképének védelméről szóló 8/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.22.

Medina község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2024. március 21-én lép hatályba, és 2024. március 22-én hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.