Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 06- 2022. 08. 06

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.06.

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésekben és a 131. § (1) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelet 2/A. §-a.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.