Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.25.

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésekben és a 131. § (1) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) Regöly községben lakóhellyel rendelkező szülő, gondviselő részére, egyszeri, természetbeni támogatás nyújtható babamama csomag formájában, amennyiben az újszülött gyermeke vele egy lakcímmel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani a gyermek születését követő 60 napon belül. A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.