Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 26- 2023. 05. 24

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Pári Község Önkormányzatára terjed ki.


2. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 136.448.188 Ft-tal jóváhagyja.


3. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként az 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a 8. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2017. évi maradványát a 9. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2017. évi Európai Uniós pályázatainak adatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a 13. számú melléklet tartalmazza.


4. §

(1) Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.(2) Az Önkormányzat hitelt, kölcsönt a 2017. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.


Záró rendelkezések

5. §.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
               Farkas Jánosné                                                                 Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 25.


                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző