Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (VII.4.) önkormányzati rendelete

a téli rezsicsökkentés támogatásának helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 07. 05- 2018. 09. 29

Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A Képviselő-testület ellenszolgáltatás nélkül a helyi népesség-nyilvántartásban egyedi házszámmal nyilvántartásba vett, életvitelszerűen lakott ingatlanonként, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedésre tekintettel egyszeri pénzbeli rezsitámogatást biztosít.


2. §

A rezsitámogatás kizárólagos forrása a Pári Község Önkormányzatának, a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozatban megállapított és a Belügyminisztérium által folyósított 2.808.000,- Ft kiegészítő támogatás.


3. §

(1) A rezsitámogatás mértéke 12.000 Ft lakott ingatlanonként, jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül.

(2) A rezsitámogatás lakott ingatlanonként egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(3) A támogatási kérelem benyújtására az érintett ingatlan vonatkozásában az a 2018. január 1. napján tartózkodási, vagy lakcímmel rendelkező személy jogosult, aki a kérelem benyújtásakor az áramszolgáltatóval szerződésben áll.


4. §

(1) A képviselő-testület a pénzbeli rezsitámogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.

(2) A rezsitámogatás megállapítása kérelem alapján történik, a jogosultsági feltételek fennállása esetén.

(3) A polgármester a kérelem elbírálásakor különösen méltányolható esetben, a 3. § (3) bekezdés szerinti feltételektől eltekinthet, amennyiben a 3. § (2) bekezdés szerinti feltétel teljesül.

(4) A rezsitámogatás iránti kérelmet 2018. szeptember 24. napjáig, az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltségén.

(5) A rezsitámogatás kifizetési határideje 2018. szeptember 30.


Záró rendelkezések

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. szeptember 30. napján hatályát veszti.


                Farkas Jánosné                                                                Kis-Fehér Katalin

                  polgármester                                                                          jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. július 4.


                                                                                                        Kis-Fehér Katalin

                                                                                                               jegyző

Mellékletek