Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (X.1.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2020. 10. 02- 2022. 11. 23

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (X.1.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatásról1

2020.10.02.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) ellenszolgáltatás nélkül, szociális célú tűzifát biztosíthat azon pári állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok részére,

a) akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosultak,

b) akik időskorúak járadékára jogosultak

c) akik Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján rendszeres települési támogatásban részesülnek,

d) akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek neveléséről gondoskodnak, továbbá,

e) az a)-d) pontokban foglaltakat követően, akiket a polgármester méltányossági jogkörében eljárva rászorultnak ítél.

(2) Az (1) bekezdés e) pont szerinti méltányosság megállapítása során a 65 év feletti és egyedül élő kérelmező esetén, a jövedelme 90 %-ának megfelelő összeget kell figyelembe venni.

(3) A tűzifa támogatás háztartásonként egy személynek állapítható meg.

(4) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.

2. § (1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a szociális rászorultság alapján történik.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.

3. § (1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltségéhez kell benyújtani 2020. október 22-ig.

(3) A jogosultság megállapítása szociális rászorultság alapján történik.

(4) A kérelemhez mellékelni kell az 1. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti ellátásra jogosultságot igazoló dokumentumot.

(5) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

(6) A kérelmeket Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörében eljárva Pári Község Polgármestere bírálja el.

4. § (1) A rendelkezésre álló tűzifa mennyisége a jogosultak között egyenlő arányban kerül elosztásra.

(2) Egy háztartás részére legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

(3) A döntést követő 60 napon belül az önkormányzat saját költségén gondoskodik a támogatásként megállapított tűzifa rászorulókhoz való eljuttatásáról.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósított, az Önkormányzat részére megállapított támogatása, valamint az önkormányzat által kötelezően vállalt önrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Kérelem szociális célú tűzifa támogatáshoz

Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként szociális célú tűzifa támogatást megállapítani szíveskedjenek.
A kérelmező adatai:
családi és utónév: ………………………………………………………………...………….
születési név:…………………………………………………………………...…………….
anyja neve: ……………………………………………………………………..……………
születési helye, ideje: ……………………………………………………………..…………
állandó lakcíme: ……………………………………………………………………..………
a lakcímen együtt lakó család tagjainak száma: ………………………………………..……
kiskorú gyermekek száma:…………………………………………………………………...
Nyilatkozom, hogy:*
aktív korúak ellátása támogatásban részesülök,
időskorúak járadéka támogatásban részesülök,
települési támogatásban részesülök,
a családban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek neveléséről gondoskodom,
65 év feletti és egyedül élő vagyok.
*A megfelelő válasz aláhúzandó! Kérem, hogy szíveskedjen dokumentummal igazolni az aktív korúak ellátásra vagy az időskorúak járadékára való jogosultságát!
Egyéb méltánylást érdemlő szociális helyzet leírása:
.............................................................................................................................................
A kérelmezővel egy lakcímen élők jövedelemigazolása szükséges.
Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti című lakásban családommal életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított.
Pári, 2020. ………………………..
………………………………….
Kérelmező aláírása
1

Az önkormányzati rendeletet a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. november 24. napjával.