Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 07- 2022. 07. 07

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.07.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A jogosultsági feltételek fennállása esetén, az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembe vételével, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatások állapíthatóak meg:

a) rendkívüli települési támogatás,

b) köztemetés,

c) rendszeres települési támogatás.”

2. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtható

a) temetési támogatást,

b) eseti támogatás,

c) babamama csomag,

d) szemüveg támogatás,

e) tűzifa támogatás formájában.”

3. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Temetési támogatás annak az (1) bekezdés szerinti személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének a 450 %-át, egyedül élő esetén az 550 %-át.”

4. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

Babamama csomag

8/A. § (1) Természetbeni juttatásként, Babamama csomag formájában egyszeri, rendkívüli települési támogatás állapítható meg a szülő, gondviselő részére, rászorultságára tekintettel, amennyiben az újszülött gyermeke vele egy lakcímmel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás tekintetében rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 700 %-át nem haladja meg.

(3) A család egy főre jutó jövedelmi helyzetéről a kérelemben kell nyilatkozni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltségéhez kell benyújtani, a gyermek születését követő 60 napon belül. A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát.”

5. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

Szemüveg támogatás

8/B. § (1) Szemüveg támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 700 %-át nem haladja meg.

(2) A család egy főre jutó jövedelmi helyzetéről a kérelemben kell nyilatkozni.

(3) A szemüveg támogatás összege 40.000 Ft / két év.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltségéhez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított és kifizetett, a szemüveg készítéséről szóló számlát és a szemüveg szükségességét igazoló szakorvosi véleményt. ”

6. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

Tűzifa támogatás

8/C. § (1) Természetbeni juttatásként, tűzifa támogatás formájában, rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a háztartásában

a) kizárólag öregségi, vagy rokkantsági nyugellátásban részesülő személy él, vagy

b) hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él.

(2) A támogatás évente, háztartásonként egy alkalommal igényelhető.

(3) A támogatás formája: 8 q kályhakész tűzifa a kérelmező lakhelyére szállítva.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltségéhez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság igazolására szolgáló okiratot.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az éves szociális normatíva terhére állapítható meg. A szociális normatíva keret kimerítése esetén a támogatási kérelmet el kell utasítani.”

7. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át, egyedül élő esetén az 500 %-át nem haladja meg.”

8. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 9/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Rendszeres települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át. Egy háztartásnak kell tekinteni a lakásban együtt lakó, oda bejelentett, az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyeket.”

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.