Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2022. 11. 25- 2023. 05. 30

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi szociális célú tűzifa támogatásról

2022.11.25.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) ellenszolgáltatás nélkül, szociális célú tűzifát biztosíthat azon pári állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok részére, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

aa) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át, vagy

ab) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 410 %-át, és

b) a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 4. § (1) b pontja szerinti vagyona, és

c) téli fűtését tűzifával oldja meg és erről nyilatkozik.

(2) A kérelmek elbírálásánál a Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, illetve Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján rendszeres települési támogatásra jogosult, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyben részesül oly módon, hogy részükre jövedelmi és vagyoni helyzetükre tekintet nélkül állapítható meg a támogatás, amennyiben a fennálló jogosultságot a kérelmező igazolja.

(3) Az (1) bekezdés aa) pont szerinti egy főre jutó havi jövedelem megállapítása során a 65 év feletti és egyedül élő kérelmező esetén, a jövedelme 90 %-ának megfelelő összeget kell figyelembe venni.

(4) Az igénylő - amennyiben a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozik - a saját és családja jövedelmi viszonyait a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme alapján köteles igazolni, valamint a vagyoni helyzetéről köteles nyilatkozni.

(5) A tűzifa támogatás háztartásonként egy személynek állapítható meg.

(6) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.

2. § (1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a szociális rászorultság alapján történik.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.

3. § (1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelem benyújtásával indul.

(2) A kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltségéhez kell benyújtani 2022. december 14-ig.

(3) A jogosultság megállapítása szociális rászorultság alapján történik a rendelkezésre álló szociális tűzifa mennyigésének kimerüléséig.

(4) A kérelemhez mellékelni kell az 1. § (2) bekezdés szerinti ellátásra való jogosultságot igazoló dokumentumot, vagy a háztartás tagjainak jövedelem igazolását.

(5) A jogosultság megállapítása érdekében a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető és az érintett személyek és szervek adatszolgáltatásra felszólíthatóak.

(6) A kérelmeket Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete helyett, átruházott hatáskörében eljárva Pári Község polgármestere bírálja el.

4. § (1) A rendelkezésre álló tűzifa mennyisége a jogosultak között egyenlő arányban kerül elosztásra.

(2) Egy háztartás részére legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

(3) Azönkormányzat saját költségén gondoskodik a támogatásként megállapított tűzifa rászorulókhoz való eljuttatásáról 2023. február 15. napjáig.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósított, az Önkormányzat részére megállapított támogatása, valamint az önkormányzat által kötelezően vállalt önrész.

6. §1

7. §2

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. május 31-én hatályát veszti.

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.