Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.15.
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: negatív, csökken a háztartások számára adható éves szociális támogatás legmagasabb összege,
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: csökken a szociális normatíva terhére vállalt kiadás,
b) környezeti és egészségi következmények: környezetre gyakorolt hatás nincs. Egészségügyi következménye nincs.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A felettes jogszabályok rendelkezéseinek való megfelelés.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: a rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a képviselő-testület rendeletben határozza meg a szociális alapszolgáltatások ellátásának módját.
- A rendelet által elérni kívánt cél: a szociális jellegű támogatások nyújtása,
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: polgármester, képviselők.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.