Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2012. 12. 20- 2012. 12. 20

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2012.12.20.

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„Közművesítési hozzájárulás

25/A. § (1) Az önkormányzat által megvalósított víziközmű építés létesítési költségeit e rendeletben meghatározott szabályok szerint az érdekeltekre áthárítja, közművesítési hozzájárulás formájában, melynek alapja a lakossági vagy gazdasági célú érdekeltségi egység.

(2) Az érdekeltségi egységek számát e rendelet 3. melléklete alapján kell megállapítani.

(3) Ha egy ingatlanon növekszik a közüzemi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, valamint a csapadékvízelvezető rendszert igénybevevő érdekeltségi egységek száma, akkor a már meglévő és a létrejövő érdekeltségi egységek számának különbözetét, csapadékvízelvezetés esetén a megnövekedett burkolt felület nagyságát kell figyelembe venni.

(4) Ha gazdálkodó szervezet víziközmű fejlesztés keretében víziközművet hoz létre és az önkormányzat tulajdonába térítésmentesen átadja, abban az esetben a közművesítési hozzájárulás összegének meghatározásakor a kivitelezés összköltségét figyelembe kell venni.

25/B. § (1) A közművesítési hozzájárulás a víziközműhálózatba való bekapcsolási költségeket (tervezés, kivitelezés, vízmérő felszerelés stb.) nem tartalmazza.

(2) A víziközmű gerincvezetékről leágazni a közművesítési hozzájárulás megfizetése után lehetséges.

(3) A közművesítési hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem személyhez, hanem az érdekeltségi egységhez kötődik, a jogosultság az új tulajdonosra, használóra átruházható.

(4) A hozzájárulást az ingatlannak a fizetési kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontjában az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosának vagy használójának kell megfizetnie, közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok szerint.

(5) A hozzájárulást akkor is meg kell fizetni, ha az ingatlan közhálózatra való rákötése nem történik meg.

(6) A közművesítési hozzájárulás nem róható ki, ha a víziközműépítéshez szükséges terület kialakítása érdekében korábban lejegyzett telekrészért járó kártalanítás összegének megállapítása során a közmű megépítéséből eredő értéknövekedést figyelembe vették.”

2. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„Az újonnan beépítésre szánt területek esetében a közművesítési hozzájárulásra vonatkozó előírások

25/C. § (1) A helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben az újonnan beépítésre szánt, illetve rehabilitációra kijelölt területekre előírt kiszolgáló víziközművek megvalósítása – ha jogszabály vagy megállapodás arra mást nem kötelez – az önkormányzat feladata.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beruházásokat az önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletével, a helyi építési szabályzattal és a szabályozási tervekkel összhangban szervezhet.

(3) Az önkormányzat az újonnan beépítésre szánt területeken megvalósuló víziközmű építések beruházási összköltségének igazolt költségeinek 90 %-át az érintett ingatlanok tulajdonosaira hárítja át (közművesítési hozzájárulás).

(4) A Körjegyzőségi Hivatal a beruházás megindítását megelőzően postai úton tájékoztatja az érintett ingatlanok tulajdonosait a beruházás megvalósításáról, valamint a tervezett bekerülési költségről.”

3. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„Az utólagos csatlakozás esetében a közművesítési hozzájárulásra vonatkozó előírások

25/D. § (1) Az önkormányzat által megvalósított víziközművekre történő csatlakozásért az érdekelt érdekeltségi egységenként, utólag, közművesítési hozzájárulást köteles fizetni.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott közművesítési hozzájárulás megfizetése alól mentes, aki az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a víziközműre történő csatlakozásért a hozzájárulást korábban megfizette és a megfizetését - hitelt érdemlően - igazolni tudja.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott közművesítési hozzájárulás mértékét és az érdekeltségi egységek meghatározását a polgármester hatósági határozatban állapítja meg.

(4) A víziközművek mentén fekvő érdekeltségi egységeknek a hálózatba történő bekötését az érdekelt a Körjegyzőségi Hivatalnál kezdeményezheti.”

4. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„A közművesítési hozzájárulás megfizetésének szabályai

25/E. § (1) Amennyiben az érdekelt a hozzájárulást korábban nem fizette meg, a polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alapján Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben, határozatban dönt a közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról. Az érdekelt a hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedését követően 90 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.

(2) A polgármester az érdekeltet külön kérelemre – legfeljebb 1 éves időtartamra - részletfizetési kedvezményben részesítheti, amennyiben a közös háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 200 %-át.

(3) A kérelemnek teljes egészében helyt adó első fokú döntés esetén ellenérdekű ügyfél hiányában mellőzhető a döntésből az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás.

(4) A hozzájárulás kizárólag a víziközmű hálózat fejlesztésére használható fel.”

5. § (1) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti a Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet

a) 24/A. és 24/B. §-a,

b) 24/C. §-a,

c) 24/D. §-a,

d) 24/E. §-a.

7. § Ez a rendelet 2012. december 20-án lép hatályba, és 2012. december 21-én hatályát veszti.

1. melléklet a 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez