Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról

Hatályos: 2023. 01. 27

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról

2023.01.27.

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános szabályok

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Kehidakustány község közigazgatási területe.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeken egyaránt területet alakítani, épületet és más építményt, műtárgyat tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások, valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai mellett, csak és kizárólag e rendelet és hozzá tartozó szabályozási terv együttes alkalmazásával, azok előírásainak megfelelően szabad.

(3)1 E rendelet hatálya kiterjed Kehidakustány község közigazgatási területén az újonnan beépítésre szánt, illetve rehabilitációra kijelölt területekre előírt kiszolgáló víziközművek megvalósítására, valamint minden egyéb területen az önkormányzat által megvalósított víziközmű beruházásra.

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó terület beépítésre nem szánt és beépítésre szánt területből áll.

a) A beépítésre szánt területeket az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint

aa) lakó - kertvárosias lakó- (jele: Lke), falusias lakó- (jele: Lf),

ab) vegyes - településközpont vegyes- (jele: Vt),

ac) gazdasági - kereskedelmi szolgáltató- (jele: Gksz), ipari gazdasági- (jele: Gip),

ad) üdülő - üdülőházas- (jele: Üü), hétvégi házas- (jele: Üh),

ae)2 különleges (jele: K) -, szociális intézmények- (jele: Keü), szálloda- (jele: Ksz), termálfürdő- (jele: Kst), sportpálya- (jele: Ksp), szennyvíztisztító- (jele: Kszt)

területként (terület-felhasználási egységként) különbözteti meg a szabályozási terv.

b) A beépítésre nem szánt területeket használatuk általános jellege szerint

ba) közlekedési- és közmű elhelyezési, hírközlési-(jele: Köu)

bb) zöld- (jele: Z)

bc) erdő - gazdasági erdő- (jele: Eg), védelmi erdő- (jele: Ev),

bd) mezőgazdasági - kertes mezőgazdasági- (jele: Mk), általános mezőgazdasági- (jele: Má),

be) vízgazdálkodási- (jele: V)

bf)3 golfpálya- (jele: Kgf)

bg)4 temető- (jele: Kt)

területként (terület-felhasználási egységként) különbözteti meg a szabályozási terv.

(2) A belterületi határvonalat, a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt övezeteket, azok határvonalait, a tömbön belüli övezethatárokat, közterületi szabályozási vonalakat, valamint a területek övezeti jelölését és egyéb szabályozási elemeket, a védett és védelemre tervezett, valamint a védőterületeket, továbbá építményeket, az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozást igénylő elemeit, az Étv. 17. §-a szerinti sajátos jogintézmények alkalmazásával érintett területrészek lehatárolását a rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv ábrázolja.

Telekalakítás általános szabályai

3. § (1) Az övezetek és építési övezetek területén a kialakítható telkek megengedett legkisebb szélességét a szabályozási tervben meghatározott kötelező vagy irányadó építési vonal esetén e vonalon és attól a telek belseje felé mért 20 m-es sávban, kötelező vagy irányadó építési vonal hiánya esetén az építési hely területén bármely, a telek belseje felé mért 20 m-es sávban kell biztosítani.

(2) Az övezetek és építési övezetek területén a kialakítható telekméretnél kisebb meglévő telkek összevonhatók, telekhatár rendezés kedvezőbb telekalakulat létrehozása esetén végrehajtható, illetve útszabályozással érintett terület leválasztható, abban az esetben is, ha az így létrejövő telek méretei nem érik el a kialakítható legkisebb telekméretet. Az építési lehetőség meghatározása során a telkek összevonásával, telekhatár rendezéssel, illetve útszabályozással létrejövő területet meglévő telekként kell kezelni, és a telek beépítési lehetőségének megállapításakor a beépíthető legkisebb telekre vonatkozó szabályozást kell alkalmazni.

(3) Közművek műtárgyainak telke bármely övezetben – az övezeti előírásoktól függetlenül – kialakítható.

(4) A szabályozási tervben meghatározott szabályozási vonal mentén a közlekedési- és közmű elhelyezési övezet területének határát a kialakult állapot és a biztonságos megközelítés figyelembe vétele mellett geodéziai felméréssel pontosítva kell kialakítani.

(5) A szabályozási terven beépítésre szánt és belterületbe sorolt külterületi területeken a szabályozási tervnek és előírásoknak megfelelő telekalakítás a belterületbe vonás nélkül is megvalósítható.

Építés általános szabályai

4. § (1) Építési tevékenységet folytatni az övezetre és építési övezetre meghatározott beépíthetőségi feltételeknek megfelelő telekméret esetén, építési övezet területén a szabályozási terv és építési szabályzat által meghatározott feltételek szerint kialakított építési telken lehet. A telek beépíthető, ha az övezetre meghatározott beépíthető legkisebb telekszélesség

a) kijelölt kötelező vagy irányadó építési vonal esetén e vonalon és attól, a telek belseje felé mért 20 m-es sávban,

b) kötelező vagy irányadó építési vonal hiánya esetén az építési hely területén bármely, a telek belseje felé mért 20 m-es sávban teljesül.

(2) Az övezetek és építési övezetek területén minden építményt a környezettel, a településképpel összhangban kell létesíteni és fenntartani. Az övezet területének meglévő állapothoz illeszkedő szabályozása esetén az övezetek rendeltetésének megfelelően, a helyszíni adottságokat figyelembe véve úgy kell eljárni, hogy a létesítmény ne zavarja a szomszédos telkek és építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használhatóságát, illeszkedjen a környezet és a környező beépítés természeti és építészeti adottságaihoz. Az építészeti adottságokhoz és környezethez történő illeszkedés során figyelembe kell venni a környezetben kialakult épülettömeg nagyságát, arányait és az épület terepre illesztését. Az övezet területének jelentős megújulása, vagy beépítési intenzitásának változása esetén járuljon hozzá a táj- és településkép esztétikus, a kor építészeti szellemének megfelelő és minőségi alakításához.

(3) E rendelet hatálya alá tartozó területen épületet elhelyezni

a) építési hely jelölése esetén az övezet területén lévő építési hely területén belül az oldal és hátsókert általános szabályainak megtartása mellett,

b) építési hely jelöléssel nem rendelkező övezetek esetében pedig az elő, oldal és hátsókert általános szabályainak megtartása mellett lehet.

(4) Az övezetek és építési övezetek területén az adott terület rendeltetését meghatározó épületet elhelyezni

a) kötelező építési vonallal szabályozott övezetek esetében e vonal mentén,

b) irányadó építési vonallal szabályozott övezetek esetében a környező beépítésnek megfelelően e vonal mentén, vagy tőle legfeljebb 3 m-re a telek belseje felé,

c) kötelező vagy irányadó építési vonallal nem szabályozott övezetek esetében, illeszkedve a környezet beépítéséhez, illetve minimum 5 m-es előkerttel, építési határ jelölése esetén e határ figyelembe vételével lehet.

(5) Az elő és oldalkert előírt legkisebb méretén belül nem lehet elhelyezni:

a) növénytermesztés céljára szolgáló kerti növényház (üvegház), fóliasátor,

b) lábon álló kerti tető,

c) szennyvízszikkasztó (talaj- abszorciós csatornapótló) műtárgy,

d) árnyékszék,

e) kemence, húsfüstölő,

f) állatkifutó,

g) trágyatároló, komposztáló, továbbá

h) siló, nem terepszint alatti vagy terepszint alatti fedetlen kialakítású ömlesztett anyag-, folyadék- vagy gáztároló.

(6) A nem hatályos szabályok szerint elhelyezkedő építménytől telepítési távolságot nem kell tartani, ha a tervezett építmény meglévővel szemben lévő (átfedő) homlokzati szakasza tűzfalas kialakítású.

(7) A meglévő épület rendeltetésének módosítására engedélyt adni csak akkor lehet, ha a megcélzott rendeltetésű épület az adott telken – a telekre vonatkozó övezeti előírások alapján - megépíthető lenne.

(8) Falusias- és kertvárosias lakóterületi övezetekben az előkertben terepszint alatti építmény elhelyezhető.

(9) Az övezetek területén a beépített alapterületi bővítéssel létrejövő építmény esetén a megengedett legnagyobb építménymagasság korlátozást a bővítménynél kell betartani.

(10)5

(11)6

(12)7

5. § (1) Közlekedési építmény számára terepszint alatti építmény elhelyezése beépítésre szánt területen az övezetben meghatározott mértékben, beépítésre nem szánt területek közül a közlekedési-, közmű elhelyezési területen magántulajdonú út kivételével korlátozás nélkül történhet.

(2) Közmű létesítmény számára terepszint alatti építmény bármely övezet területén korlátozás nélkül elhelyezhető.

(3) Terepszint alatti építmény az építési telek területén belül szabadon álló építési mód esetén bárhol, így az elő-, oldal- és hátsókertben, oldalhatáros beépítési mód esetén az oldalkert kivételével bárhol elhelyezhető, amennyiben az OTÉK 31. § előírásai teljesülnek.

(4) Terepszint alatti építmény magassági elhelyezésének – zöldtetőnek, térburkolatnak, stb. – igazodnia kell a környező terepszint vonalához. Épülethez közvetlenül kapcsolódó terepszint alatti építmény vagy építményrész által kialakuló rendezett terep magassága nem vehető figyelembe az építménymagasság megállapítása során, amennyiben az, az építést megelőző eredeti terepszint magasságát meghaladja. Az építménymagasság megállapítása során ilyenkor a csatlakozó terepszint alatti építménnyel érintett homlokzati szakasznál rendezett terepnek az építést megelőző eredeti terepszintet kell tekinteni.

Kisvárosias lakóterület8

5/A. § (1) Az „Lk” jelű kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló terület, melynek telkein elhelyezhető

a) lakóépület,

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

d) sportépítmény,

e) szálláshely szolgáltató épület

(2) Az „Lk” jelű kisvárosias lakóövezetre vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

(3) Az övezet területén zöldfelület, valamint kiszolgáló út telke kialakítható, mely utóbbi minimális szélessége 12 m.

(4) A szomszédos telkeken a meglévő épületektől a megengedett legkisebb telepítési távolság az egymással szemben lévő nagyobbik homlokzat magassága.

(5) Az előkert legkisebb mélységén belül elhelyezhető fedett parkoló és hulladéktároló építmény.

II. Fejezet

Beépítésre szánt területek

Kertvárosias lakóterület

6. § (1) Az Lke jelű kertvárosias lakóövezet laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

a) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető:

aa) telkenként legfeljebb 2 lakás,

ab) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató épület,

ac) személygépjármű-tároló és az előző rendeltetéseket kiszolgáló egyéb tároló épület.

b) Az OTÉK 1. számú mellékelt 54. pontja alatt meghatározott melléképületek közül elhelyezhető

ba) közmű becsatlakozási műtárgy,

bb) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0m-es belmagassággal),

bc) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),

bd) kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

be) kerti épített tűzrakó-hely,

bf) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20m2 vízszintes felülettel,

bg) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

bh) komposztáló,

bi) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő.

(2) Az Lke jelű kertvárosias lakóövezetre vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

(3)9

Falusias lakóterület

7. § (1) A Lf jelű falusias lakóterület lakóépületek, a mező és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.

a) A falusias lakóterületen elhelyezhető:

aa) telkenként legfeljebb 2 lakás,

ab) mező és erdőgazdasági (üzemi) építmény, melyek közül az állattartást szolgáló építmények funkciójára, állatlétszámra és az épület lakóépületekhez viszonyított elhelyezésére külön rendelet, a helyi állattartási rendelet vonatkozik,

ac) helyi igényeket kiszolgáló kereskedelmi- és szolgáltató-, vendéglátó épület,

ad) legfeljebb 4 egységet tartalmazó szálláshely szolgáltató épület,

ae) legfeljebb 6 személy foglalkoztatását biztosító, nem zavaró hatású gazdasági építmény,

af) személygépjármű és gépjárműtároló épület legfeljebb 2 db 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjármű számára,

ag) az előző rendeltetéseket kiszolgáló egyéb tároló épület.

b) Az OTÉK 1. számú mellékelt 54. pontja alatt meghatározott melléképületek közül elhelyezhető

ba) közmű becsatlakozási műtárgy,

bb) közmű pótló műtárgy,

bc) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0m-es belmagassággal),

bd) kirakatszekrény (legfeljebb 0,4m-es mélységgel),

be) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),

bf) kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

bg) kerti épített tűzrakó-hely,

bh) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20m2 vízszintes felülettel,

bi) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

bj) állatkifutó,

bk) trágyatároló, komposztáló,

bl) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,

bm) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

bn) szabadon álló és legfeljebb 6,0m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.

(2) Az Lf jelű falusias lakóövezetre vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

(3)10

(4)11

Településközponti vegyes területek

8. § (1) A Vt jelű településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban helyi települési szintű, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, igazgatási, oktatási épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgáló terület, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. A rendelet hatálya alá tartozó területen az egyes településközpont vegyes övezeteken az alábbi rendeltetéssel helyezhetők el épületek:

a) a Vt-1 jelű övezet területén elhelyezhető:

aa) közösségi kulturális épület,

ab) oktatási épület,

ac) szálláshely szolgáltató épület,

ad) a kulturális és oktatási funkcióhoz kapcsolódóan a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

ae) sportépítmény,

af) az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó tároló épület.

b) a Vt-2 jelű övezet területén elhelyezhető:

ba) egyházi, oktatási, közösségi kulturális épület,

bb) sportépítmény,

bc) az egyházi funkcióhoz kapcsolódóan lakóépület,

bd) kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület,

be) az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó tároló épület.

c) a Vt-3 jelű övezet területén elhelyezhető:

ca) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szálláshely szolgáltató épület,

cb) egészségügyi épület,

cc) az előző funkciójú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás.

d) a Vt-4 jelű övezet területén elhelyezhető:

da) lakóépület,

db) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szálláshely szolgáltató épület,

dc) igazgatási épület,

dd) oktatási, egészségügyi épület.

e)12 a Vt-5 jelű övezet területén az alábbi kivételtől eltekintve elhelyezhető:

ea) lakóépület,

eb) oktatási-, közösségi-, kulturális épület,

ec) kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó- és szálláshely szolgáltató épület,

ed) egészségügyi épület,

ee) sportlétesítmény.

Az övezetbe tartozó területek közül a Kossuth Lajos utca, Pacsirta utca, Dr. Kovács Lajos sétány közötti tömbben a Vt-5 jelű övezethez tartozó terület déli részén az 1227. hrsz-ú útról, illetve a Dr. Kovács Lajos sétányról feltárt újonnan kialakuló telkeken csak kereskedelmi vendéglátó létesítmény helyezhető el..

f) a Vt-6 jelű övezet területén elhelyezhető:

fa) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szálláshely szolgáltató épület,

fb) egészségügyi épület,

fc) az előző funkciójú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás.

g) a Vt-7 jelű övezet területén elhelyezhető:

ga) lakóépület,

gb) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szálláshely szolgáltató épület,

gc) egészségügyi épület.

(2)13 A Vt jelű településközpont vegyes övezetre vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

(3)14

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek

9. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen elhelyezhető:

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

c) irodaépület,

d) tároló és gépjárműtároló épület,

e) üzemanyagtöltő,

f) sportépítmény.

(3) A Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

Ipari gazdasági területek

10. § (1) A Gip jelű ipari gazdasági terület olyan gazdasági célú mezőgazdasági és ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. A Gip jelű övezet területe elsősorban üzemi-mezőgazdasági és egyéb ipari tevékenység számára kialakított terület.

(2) A Gip jelű ipari gazdasági területen elhelyezhetők mindenfajta mezőgazdasági és gazdasági tevékenységi célú épületek, ha azok létesítési feltételeinek történő megfelelhetősége a környezetvédelmi hatástanulmány által igazolhatók, illetve a létesítést a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség elfogadja. Az ipari gazdasági területen létesülő fejlesztéseket megelőzően a feltételrendszert minden esetben elvi építési engedélyezési eljárás keretében kell tisztázni.

(3)15 A Gip jelű ipari gazdasági területre vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

(4)16 A szabályozási terven beültetési kötelezettséggel jelölt területeket őshonos fajtájú fás növényzettel fedetten kell kialakítani, meglévő fásítás esetén azt fenn kell tartani. E területeken a beépítettség mértékébe beszámítandó építmény nem helyezhető el. A beültetési kötelezettséget új telephelyek létesítése esetén az engedélytől számított egy éven belül, meglévő, vagy új telephelyek új építéséhez kötődően pedig a használatbavételig kell megvalósítani.

Üdülőházas üdülőterületek

11. § (1) Az Üü jelű üdülőházas övezet terület elsősorban üdülőépületek, szállodák, panziók elhelyezésére szolgál. Az Üü jelű üdülőházas övezet területén olyan üdülőépületek helyezhetők el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak. Ennek megfelelően az üdülőházas üdülőterületen szálláshely szolgáltató épületek és üdülő épületek helyezhetők el, melyekkel együtt kialakítható kereskedelmi-, vendéglátó-, szolgáltató- és egészségügyi létesítmény.

a) A területen a fentieken túl elhelyezhetők:

aa) sportépítmények,

ab) az üdülő vagy szálláshely szolgáltató funkcióval összefüggésben tároló építmények,

ac) az üdülési célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

ad) az üdülőházas területen csak a terület igényei szerinti parkolók és garázsok.

b) Az OTÉK 1. számú mellékelt 54. pontja alatt meghatározott melléképületek közül elhelyezhető

ba) közmű becsatlakozási műtárgy,

bb) közmű pótló műtárgy,

bc) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0m-es belmagassággal),

bd) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),

be) kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

bf) kerti épített tűzrakó-hely,

bg) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20m2 vízszintes felülettel,

bh) komposztáló,

bi) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő.

(2)17 Az Üü jelű üdülőházas övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

(3)18

Hétvégi házas területek

12. § (1) Az Üh jelű hétvégi házas övezet terület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál. A hétvégi házas üdülőterület laza beépítésű terület.

(2) Az Üh jelű hétvégi házas övezet területén elhelyezhető épületek a következők:

a) legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek,

b) az üdülőépülettel egybeépítetten az üdülőfunkcióhoz kapcsolódó tároló, illetve személygépkocsi tároló.

c) Az OTÉK 1. számú mellékelt 54. pontja alatt meghatározott melléképületek közül elhelyezhető

ca) közmű becsatlakozási műtárgy,

cb) közmű pótló műtárgy,

cc) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0m-es belmagassággal),

cd) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),

ce) kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

cf) kerti épített tűzrakó-hely,

cg) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20m2 vízszintes felülettel,

ch) komposztáló,

ci) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő.

(3)19 Az Üh jelű hétvégi házas övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

(4)20

Különleges területek

13. § (1) A K jelű különleges övezet területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) az egyéb építési területektől eltérő területek.

(2) A K jelű különleges övezet területek egyes építési övezeteiben a következők helyezhetők el:

a)21

b)22 Keü-1 és Keü-2 jelű övezetek területe a nyugdíjas és szociális otthonok területe, melyen elhelyezhető:

ba) a rendeltetéshez kapcsolódó egészségügyi és szociális rendeltetésű épületek,

bb) szolgálati lakás,

bc) gazdasági és tároló épületek,

bd) valamint sportlétesítmények.

c)23 Ksz jelű övezet területe szálloda és rehabilitációs intézmény területe, melyen elhelyezhető:

ca) szálloda,

cb) rehabilitációs intézmény

cc) és a hozzájuk kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek,

cd) valamint kapcsolódó tároló épületek, sportépítmények.

d)24 Kst jelű övezet területe a termálfürdő területe, melyen elhelyezhető:

da) a termálfürdővel egy funkcionális egységet képezve a termálfürdő létesítményei kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek,

db) szálláshely szolgáltató épületek,

dc) sportépítmények,

dd) valamint a termálfürdőhöz kapcsolódó gazdasági és tároló épületek.

e)25 Ksp jelű övezet területe sportterület, melyen elhelyezhető:

ea) a terület használatával kapcsolatos szociális és tárolóépület,

eb) sportépítmény,

ec) szolgáltató és vendéglátó épület.

f)26

g)27 Kszt jelű övezet területe a szennyvíztisztító területe, melyen elhelyezhető:

ga) a rendeltetéssel kapcsolatos műtárgyak,

gb) gazdasági, tároló és szociális építmények.

(3)28 A K jelű különleges övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

III. Fejezet

Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési- és közmű elhelyezési, hírközlési terület

14. §29 (1) A közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési terület Köu jelű közlekedési és közműelhelyezési övezetre és Köu-f jelű közlekedési- és közműelhelyezési, illetve a fürdőhöz kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgáló övezetre tagozódik.

(2) A Köu jelű közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) - a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével - a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, zöldterületek és parkok, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

(3) A Köu jelű közlekedési. és közműelhelyezési övezet területén elhelyezhető:

a) a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények, közúti jelzőtáblák,

b) közművek, vízelvezetési, hírközlési és környezetvédelmi építmények,

c) hirdető-berendezések,

d) utcabútorok, szobrok és emlékművek.

(4) A Köu-f jelű közlekedési- és közműelhelyezési, illetve a fürdőhöz kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgáló övezet területe a (2) bekezdésben meghatározottakon túl a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű épület elhelyezésére szolgál.

(5) A Köu-f jelű közlekedési- és közműelhelyezési, illetve fürdőhöz kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgáló övezet területén elhelyezhető:

a) a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények, közúti jelzőtáblák,

b) közművek, vízelvezetési, hírközlési és környezetvédelmi építmények,

c) hirdető-berendezések,

d) utcabútorok, szobrok és emlékművek,

e) a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű épület.

(6) A Köu-f jelű közlekedési-, közműelhelyezési, illetve a fürdőhöz kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgáló övezet területén épületet a telekhatártól 5 méter elhagyásával lehet elhelyezni, a telek legfeljebb 10%-os beépíthetőségével.

(7) A település közigazgatási területén belül a közlekedési hálózatot a mellékelt táblázatban foglalt hierarchia szerint kell kialakítani. A közutak céljára a szabályozási tervben a szabályozási vonallal meghatározott építési területet kell biztosítani, melynek szélessége nem lehet kevesebb a következőknél:

(8) A település területén a parkolásról szóló helyi önkormányzati rendelet, valamint az OTÉK 42. §-ban meghatározottak szerint a gép- és egyéb járművek elhelyezését saját területen belül kell biztosítani.

(9) A szabályozási területen valamennyi beépíthető ingatlan megközelítését önkormányzati közúton, közforgalom elől el nem zárt magánúton, vagy közforgalom elől elzárt magánúton biztosítani kell. Építési telek közúti kapcsolata gyalogútról és kerékpárútról nem biztosítható.

(10) Az országos közúthálózat melletti ingatlanok esetében a közúthoz történő csatlakozást (útcsatlakozást), kapubejárót létesíteni csak a közút kezelő által meghatározott módon szabad.

(11) A telekalakítási, illetve az épületek, építmények építési- és használatbavételi, valamint fennmaradási engedélyének kiadásakor az építési telek megközelítésére szolgáló út járműközlekedésre való alkalmasságát, használhatóságát, megfelelőségét vizsgálni kell, illetőleg ennek megfelelő minőségű és teherbírású út kialakítását elő kell írni.

(12) A település közigazgatási területén belül található országos mellékutak külterületi szakaszai mellett az út tengelyétől számított 50 m-es védőtávolság előírt. A védőtávolságon belül építmény csak a külön jogszabályban előírt feltételek szerint, a közutak kezelőinek hozzájárulásával helyezhető el.

(13) A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges külterületen

a) a közút tengelyétől számított 50 m-en belül kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi anyag kitermeléséhez,

b) a közút területének határától számított 10 m távolságon belül fa ültetéséhez, vagy kivágásához.

(14) Az utak, parkolók fásítása kötelező, melyet a kertészeti kiviteli tervek szerint kell - a közmű kiviteli tervek figyelembevételével - megvalósítani. Előtérbe kell helyezni a honos, tájba illő fajokat. Útkereszteződéseknél a rálátási háromszöget a közlekedés biztonsága érdekében szabadon kell hagyni, ezen a területen sem növényzet, sem épített létesítmény nem helyezhető el.

Zöldterületek

15. § (1) A Z jelű zöldterület övezet a település belterületén állandó növényzettel fedett közterület, közpark.

(2) A zöldterület övezete beépítésre nem szánt, területén köztárgyak helyezhetők el az OTÉK 1. számú melléklet 44. pontja szerint.

Gazdasági erdőterületek

16. § (1) Az Eg jelű terület gazdasági rendeltetésű erdők elhelyezésére szolgál.

(2) Az erdőterületek telepítése, fenntartása, üzemeltetése, felújítása csak erdészeti üzemterv alapján és az erdészeti hatóság előzetes engedélyével történhet.

(3) Az övezetben 10 ha-t meghaladó területen, telkenként legfeljebb egy az erdőgazdálkodással és vadászattal kapcsolatos, valamint az előzőekhez fűződő turisztikai épület helyezhető el legfeljebb 300 m 2 beépített területtel a Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság hozzájárulásával lehet.

Védelmi erdőterületek

17. § (1) Az Ev jelű terület védelmi rendeltetésű erdők (Ev) elhelyezésére szolgál.

(2) Az erdőterületek telepítése fenntartása, üzemeltetése, felújítása az erdészeti hatóság előzetes engedélyével történhet, figyelemmel az erdő védelmi jellegére.

(3) A védelmi rendeltetési erdőterületen épületet elhelyezni nem lehet.

Kertes mezőgazdasági területek

18. § (1) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági terület a szőlő- és gyümölcstermesztés és kertművelés számára szolgáló terület.

(2) Az Mk jelű keretes mezőgazdasági övezet területén a nádas, a gyep és a szántó művelési ágban nyilvántartott telkek kivételével elhelyezhető telkenként legfeljebb egy, elsősorban a növénytermesztés, az ezzel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás és pihenés célját szolgáló épület, valamint terepszint alatti építmény (pince). A kertes mezőgazdasági övezet területén a művelési ágtól függetlenül lakó- és üdülőépület nem helyezhető el.

(3) Az Mk kertes mezőgazdasági területre vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

(4) A 720 m2-et el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad.

(5)30

Általános mezőgazdasági területek

19. §31 (1) Az övezet a szántóföldi mezőgazdasági termelés, rét- és legelőgazdálkodás céljára szolgáló terület, melyek közül az Má-1 és Má-3 jelű övezet területe elsősorban szántó művelésű terület, az Má-2 és Má-4 jelű övezet területe a Zala árterülete, Natura 2000 természeti védettséggel rendelkező terület.

(2) Az Má-1 jelű övezet területén 20 000 m2 telekterület felett helyezhető el mezőgazdasági üzemi épület úgy, hogy az a megengedett 3%-os beépítettséget nem haladhatja meg. A mezőgazdasági üzemi épület megengedett legnagyobb építménymagassága 7,5 m lehet. Az övezet területén lakóépület nem helyezhető el.

(3) Az Má-2 és Má-4 jelű övezet területén 6000 m2-nél nagyobb telekterület esetén helyezhető el mezőgazdasági üzemi épület úgy, hogy az a megengedett 3 %-os beépítettséget nem haladhatja meg. A mezőgazdasági üzemi épület megengedett legnagyobb építménymagassága 7,5 m lehet. Az övezet területén lakóépület nem helyezhető el.

(4) Az Má-3 jelű övezet területén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el mezőgazdasági üzemi épület, lakóépület úgy, hogy azok összessége a megengedett 3%-os beépítettséget nem haladhatja meg. Mezőgazdasági területen lakóépület úgy helyezhető el, hogy annak beépítettsége a megengedett 3% felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület megengedett legnagyobb építménymagassága 5 m lehet.

(5) Az Má-1 és Má-4 jelű övezet területén több önálló telekből az OTÉK 1. számú melléklet 55/a pontja szerinti birtoktest alakítható ki. A birtoktest esetében a 3%-os beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek terület után számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telek területe legalább a 20 000 m2-t eléri és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatára nincs korlátozó hatással, illetőleg azt nem veszélyezteti. A birtokközpont telkén az Má-1 jelű övezetben a beépítettség a 20%-ot, az Má-4 jelű övezetben a 10%-ot nem haladhatja meg. A birtokközpont kialakítására vonatkozó építési engedélynek tartalmaznia kell – a központhoz tartozó összes telekre vonatkozóan – azt a tényt, hogy mely helyrajzi számú birtokhoz tartozik. Építési tilalmat, illetve építési korlátozást kell bevezetni az ingatlan-nyilvántartásba az építésügyi hatóság határozata és megkeresése alapján – a tulajdonos érdekében – azokra a telkekre, melyek területe a központ beépítettségének meghatározásakor – egészben vagy részben – beszámításra került. Indokolt esetben a birtokközponthoz tartozó más telken kiegészítő központ alakítható ki, ha a központ beépítettsége a központhoz tartozó összes telek területe után számított beépíthetőségi mértéket nem éri el. Ilyen esetben a telephely beépítettsége a bejegyzett korlátozás szerinti beépíthetőségi mértéket nem haladhatja meg. A birtokközpont és a kiegészítő központ kialakításához előzetesen elvi építési engedélyt kell kérni.

(6) Az általános mezőgazdasági területen, annak természeti védettség alatt nem álló részén lehet elhelyezni hírközlési adótornyot.

Vízgazdálkodási területek

20. § (1) Bármely építési övezetben az ingatlan tulajdonosa köteles a területére hullott csapadékvíz ártalommentes elvezetését biztosítani, környezetének károsítása nélkül. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak a mindenkor érvényes jogszabályban előírt minőségi paramétereket meg nem haladó szennyezettségű, csapadékból származó vízmennyiség kerülhet.

(2) A természetes vízfolyások partvonalától számított 6m-en belül, csapadékvíz elvezető árkok partvonalától számított 3m-en belül épület, építmény – vízügyi létesítmények kivételével - nem helyezhető el, és a földhasználat a parti sávban a fenntartási munkát nem akadályozhatja.

(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a területén lévő vízelvezető rendszer megfelelő karbantartására.

(4) A település felszíni vízelvezetésében jelentős szerepet játszó utak fejlesztése kizárólag a felszíni vízelvezetés tervezésével és a szükséges engedélyek birtokában végezhető.

(5) A szabályozási tervben jelölt, a Zala-folyó vízjárta területe, árterülete nem csökkenthető, azaz ezeken a területeken az árvíz levonulását befolyásoló, korlátozó építmények, területfeltöltések, stb. nem létesíthetők. A vízjárta területet érintő telekalakítási vagy építési engedélyezési eljárás során a területileg illetékes vízügyi igazgatóságot szakhatóságként be kell vonni.

Különleges területek32

20/A. § (1) A K jelű különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek.

(2) A K jelű különleges beépítésre nem szánt területek egyes övezeteiben a következők helyezhetők el:

a) Kt jelű övezet területe a temető területe, melyen elhelyezhető: ravatalozó, kripta, kápolna és a temetőhöz kapcsolódó tároló építmény

b) Kgf jelű övezet területe golfpálya területe, melyen elhelyezhetők a szabályozási terven jelölt építési helyen belül, az 1. és 2. zóna területén: - lakó és üdülő, - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, - egyéb közösségi szórakoztató épület, - sportépítmény.

c) Az övezet teljes területén elhelyezhető: a sporttevékenységgel kapcsolatos gazdasági és tárolóépület.

(3) A K jelű különleges övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

IV. Fejezet

Értékvédelem

Természeti értékek védelme

21. §33

Építészeti értékek védelme

22. § (1)34 A szabályozási tervben jelölt, az 1. melléklet szerinti területek nyilvántartott, illetve fokozottan védett régészeti lelőhelyek.

(2)35

(3)36

(4)37

(5)38

(6)39

Környezetvédelmi előírások

23. § (1) A település területén az 1. § (2) bekezdés szerinti engedélyek kiadása csak a levegő-tisztaság jogszabályba foglalt követelményei megtartása mellett, a legjobb elérhető technika alkalmazása esetén engedélyezhető

(2) A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó létesítmény, berendezés, technológia, telephely és egyéb helyhez kötött külső zajforrás (üzemi létesítmény) csak abban az esetben tervezhető, létesíthető, üzemeltethető, építhető, bővíthető, felújítható, korszerűsíthető, bármely tevékenység csak akkor folytatható, ha az általa okozott zaj vagy rezgés mértéke a környezetében a vonatkozó rendeletben meghatározott határértékeket nem haladja meg.

(3) A beépítésre szánt belterületi építési övezetek közlekedési zajnak kitett területei és a közlekedési területek között – amennyiben védelem nem került kialakításra – az építési engedélyezési eljárás során zajcsökkentést szolgáló kötelezettségeket kell előírni.

(4) A település igazgatási területén állattartás, állattartás célját szolgáló építmény elhelyezése a jelen előírások és a vonatkozó egyéb jogszabályok, hatósági előírások együttes figyelembevételével engedélyezhető.

(5) A település igazgatási területén, ahol állattartó telepek létesítése és üzemeltetése a vonatkozó szabályozás szerint lehetséges, csak olyan állattartó telepet szabad üzemeltetni, ahol a keletkező trágya kezelése, ártalmatlanítása a környezet veszélyeztetése nélkül megoldott. Új állattartó telep a beépítésre szánt terület határától mért 1000 m-en belül nem létesíthető. A meglévő állattartó telepeken új építményt elhelyezni, a telep rendeltetését megváltoztatni csak a fenti követelmények megtartásával lehet.

(6) Kommunális hulladék, állati hulla, szippantott szennyvíz és szennyvíziszap csak az erre a célra létesített, hatósági engedéllyel rendelkező telepen, lerakóhelyen helyezhető el.

(7)40 A szennyvíztisztító 300 méteres védőtávolságát a szabályozási terv jelöli, mely területen belül nem helyezhető el lakó-, üdülő-, oktatási-, nevelési-, egészségügyi-, szociális-, igazgatási-, kereskedelmi- és vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület. A védőtávolságon belül élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető és nem állítható elő, élelmiszer és gyógyszer nem gyártható, nem csomagolható, nem raktározható és nem forgalmazható.

(8) Az egyes építési övezetekben és övezetekben – hulladékgazdálkodási területek kivételével – csak a tevékenység során keletkező veszélyes hulladék tárolhatók, kizárólag ideiglenesen, fedett helyen és a környezet veszélyeztetését kizáró módon.

(9) Az (5) bekezdés szerinti létesítmények körül 1000 m védőtávolság biztosítandó. A védőtávolságon belül lakó- és szállásépület, élelmiszertároló és feldolgozó, kereskedelmi- és vendéglátó-, valamint a szabadidő eltöltését szolgáló épület és sportolási létesítmény, továbbá üzemi méretű állattartótelep nem létesíthető.

(10) Veszélyes hulladék az üzemek, intézmények területén kizárólag az ott folyó termelési tevékenység során keletkező veszélyes hulladék tárolható - átmeneti jelleggel, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartásával. Gazdasági és különleges övezetben használatbavételi engedély csak abban az esetben adható ki, amennyiben a hulladékok átmeneti tárolásának feltételei a környezet veszélyeztetését kizáró módon biztosítottak.

(11) Ipari/gazdasági/különleges övezetben használatbavételi engedély csak abban az esetben adható ki, amennyiben a szennyezett és szennyezetlen csapadékvizek elkülönített gyűjtése, tárolása és kezelése a környezet veszélyeztetését kizáró módon biztosított.

(12) A telek tulajdonosa/használója köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, trágya, kommunális hulladék és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt telepekre szállításáról.

(13) Élővízfolyásokba, csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba bármely hulladékot, szennyvizet vezetni tilos, a meglévő szennyvízbekötéseket meg kell szüntetni. Amennyiben ilyen szennyezés történik, akkor a szennyező, illetve ha az nem állapítható meg, akkor az ingatlan tulajdonosa, használója a vonatkozó jogszabályok szerint köteles a szennyezés megszüntetéséről gondoskodni.

(14) Vízfolyások, csatornák mederrendezése csak természetbarát módon történhet, a partjuk mentén levő természeti területek, növényállományok károsítása nélkül. Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok, védgátak folyamatos karbantartásáról, tisztításáról a kezelő, üzemeltető köteles folyamatosan gondoskodni.

(15) A talaj és a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, növényvédő szert, műtrágyát, útszóró anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni.

(16) A termőföld védelme érdekében az építési munkával érintett területek talajának termőrétegét (humusz) le kell szedni és újrafelhasználásig elkülönítve kell deponálni.

V. Fejezet

Intézkedési előírások

Közműfeltételek

24. § (1)41

(2)42

(3)43 Beépítésre szánt területen építési engedély csak abban az esetben adható ki, ha a közüzemi ivóvíz és tüzivíz ellátás, továbbá a közüzemi villamos energiaszolgáltatás biztosított.

(4) A beépítésre nem szánt területen épület bővítése, rendeltetés megváltoztatása, vagy új épület építési esetén építési engedély hiányos közművesítettség esetén is kiadható. Az építési engedély kiadásának feltétele, hogy a hiányos közművesítettségen belül az ingatlan rendelkezzen:

a) közüzemi villamos energiaellátással,

b) egyedi közművel történő szennyvíztisztítással vagy szennyvízelhelyezéssel,

c) közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetéssel, vagy a területen belüli elszikkasztással.

(5) A beépítésre nem szánt területen az épületek ivóvízellátása a közüzemi hálózatról, vagy egyedi fúrt vízkútról történik. Egyedi vízellátás csak a vízügyi hatóság engedélye alapján létesíthető, de ebben az esetben az engedély birtokosa köteles az emberi fogyasztásra felhasznált ivóvízre vonatkozó hatósági előírások szerinti a vízminőséget folyamatosan biztosítani. Az építési engedély egyedi vízellátás kiépítése esetén csak a jogerős vízjogi engedély megléte után adható ki. Egyedi vízkúttal történő vízellátás esetén a jogerős vízjogi üzemeltetési engedély az épület használatbavételi eljárásának időpontjára rendelkezésre kell álljon.

(6) A gáz létesítményekre külön jogszabályban meghatározott biztonsági övezet vonatkozik.

Közművesítési hozzájárulás44

24/A. §45

24/B. §46

Az újonnan beépítésre szánt területek esetében a közművesítési hozzájárulásra vonatkozó előírások47

24/C. §48

Az utólagos csatlakozás esetében a közművesítési hozzájárulásra vonatkozó előírások49

24/D. §50

A közművesítési hozzájárulás megfizetésének szabályai51

24/E. §52

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogi intézmények

25. § (1) A településrendezést igénylő fejlesztések megvalósítója és az önkormányzat a szabályozási tervben és építési szabályzatban rögzített településrendezési célok megvalósítása érdekében településrendezési szerződést köthet. A szerződésben azon egyéb költségeknek, vagy egyéb ráfordításoknak a megvalósító általi átvállalása is szerepelhet, mely célok megvalósításának előfeltételei vagy következményei az önkormányzatot terhelik.

(2)53 A településrendezési feladatok megvalósítása érdekében Kehidakustány Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg a következő ingatlanok esetében:

a) 83/4. hrsz,

b) 205/1. hrsz. megosztása esetén az ingatlan 208. hrsz-ú út felöli része,

c) 247. hrsz,

d) 248. hrsz,

e) 0174/2. hrsz.

f) 602 hrsz.,

g) 634 hrsz.

Közművesítési hozzájárulás54

25/A. § (1) Az önkormányzat által megvalósított víziközmű építés létesítési költségeit e rendeletben meghatározott szabályok szerint az érdekeltekre áthárítja, közművesítési hozzájárulás formájában, melynek alapja a lakossági vagy gazdasági célú érdekeltségi egység.

(2) Az érdekeltségi egységek számát e rendelet 3. melléklete alapján kell megállapítani.

(3) Ha egy ingatlanon növekszik a közüzemi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, valamint a csapadékvízelvezető rendszert igénybevevő érdekeltségi egységek száma, akkor a már meglévő és a létrejövő érdekeltségi egységek számának különbözetét, csapadékvízelvezetés esetén a megnövekedett burkolt felület nagyságát kell figyelembe venni.

(4) Ha gazdálkodó szervezet víziközmű fejlesztés keretében víziközművet hoz létre és az önkormányzat tulajdonába térítésmentesen átadja, abban az esetben a közművesítési hozzájárulás összegének meghatározásakor a kivitelezés összköltségét figyelembe kell venni.

25/B. § (1) A közművesítési hozzájárulás a víziközműhálózatba való bekapcsolási költségeket (tervezés, kivitelezés, vízmérő felszerelés stb.) nem tartalmazza.

(2) A víziközmű gerincvezetékről leágazni a közművesítési hozzájárulás megfizetése után lehetséges.

(3) A közművesítési hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem személyhez, hanem az érdekeltségi egységhez kötődik, a jogosultság az új tulajdonosra, használóra átruházható.

(4) A hozzájárulást az ingatlannak a fizetési kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontjában az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosának vagy használójának kell megfizetnie, közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok szerint.

(5) A hozzájárulást akkor is meg kell fizetni, ha az ingatlan közhálózatra való rákötése nem történik meg.

(6) A közművesítési hozzájárulás nem róható ki, ha a víziközműépítéshez szükséges terület kialakítása érdekében korábban lejegyzett telekrészért járó kártalanítás összegének megállapítása során a közmű megépítéséből eredő értéknövekedést figyelembe vették.

Az újonnan beépítésre szánt területek esetében a közművesítési hozzájárulásra vonatkozó előírások55

25/C. § (1) A helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben az újonnan beépítésre szánt, illetve rehabilitációra kijelölt területekre előírt kiszolgáló víziközművek megvalósítása – ha jogszabály vagy megállapodás arra mást nem kötelez – az önkormányzat feladata.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beruházásokat az önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletével, a helyi építési szabályzattal és a szabályozási tervekkel összhangban szervezhet.

(3) Az önkormányzat az újonnan beépítésre szánt területeken megvalósuló víziközmű építések beruházási összköltségének igazolt költségeinek 90 %-át az érintett ingatlanok tulajdonosaira hárítja át (közművesítési hozzájárulás).

(4) A Körjegyzőségi Hivatal a beruházás megindítását megelőzően postai úton tájékoztatja az érintett ingatlanok tulajdonosait a beruházás megvalósításáról, valamint a tervezett bekerülési költségről.

Az utólagos csatlakozás esetében a közművesítési hozzájárulásra vonatkozó előírások56

25/D. § (1) Az önkormányzat által megvalósított víziközművekre történő csatlakozásért az érdekelt érdekeltségi egységenként, utólag, közművesítési hozzájárulást köteles fizetni.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott közművesítési hozzájárulás megfizetése alól mentes, aki az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a víziközműre történő csatlakozásért a hozzájárulást korábban megfizette és a megfizetését - hitelt érdemlően - igazolni tudja.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott közművesítési hozzájárulás mértékét és az érdekeltségi egységek meghatározását a polgármester hatósági határozatban állapítja meg.

(4) A víziközművek mentén fekvő érdekeltségi egységeknek a hálózatba történő bekötését az érdekelt a Körjegyzőségi Hivatalnál kezdeményezheti.

A közművesítési hozzájárulás megfizetésének szabályai57

25/E. § (1) Amennyiben az érdekelt a hozzájárulást korábban nem fizette meg, a polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alapján Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben, határozatban dönt a közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról. Az érdekelt a hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedését követően 90 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.

(2) A polgármester az érdekeltet külön kérelemre – legfeljebb 1 éves időtartamra - részletfizetési kedvezményben részesítheti, amennyiben a közös háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 200 %-át.

(3) A kérelemnek teljes egészében helyt adó első fokú döntés esetén ellenérdekű ügyfél hiányában mellőzhető a döntésből az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás.

(4) A hozzájárulás kizárólag a víziközmű hálózat fejlesztésére használható fel.

Eljárási rendelkezések

26. § (1) Természetes állapotában 50 %-nál (26,5 o) meredekebb domboldalak beépítése során az épületek engedélyezési tervének részeként geotechnikai elemzést kell készíteni a terület csúszásveszélyességének feltérképezése érdekében. Az épület helyén 1 m-nél nagyobb feltöltés, 20 %-nál (11,3 o) meredekebb tereplejtés esetén, valamint csúszásveszélyes területeken az építési hatóság bármely építési övezetében elrendelheti az építési engedélykérelemhez a talajmechanikai szakvélemény készítését. 20 %-nál (11,3 o) meredekebb lejtésű terep, valamint 1,0 m-nél mélyebb bevágásba kerülő épület esetén, az építéshatóság előírhatja terep-beavatkozási terv készítését, melynek keretében a felszíni és a rétegvizek elvezetésének műszaki megoldása meghatározandó.

(2) Az építési telek közszolgálati járművek – különösen tűzoltó járművek – általi megközelíthetőségének eldöntésére az építési hatóság az érintett szervezetet(ket) szakértőként igénybe veheti. A szakértő szervezet(ek) köteles(ek) arról nyilatkozni, hogy a jelenlegi út megfelelő-e és a tervezett építmény életvédelmet szolgáló járművek számára hozzáférhető-e, illetve ennek hiányában határozza meg a megközelíthetőség minimális – rendezési tervnek megfelelő – feltételeit (út, útszakasz kiépíthetőségét).

(3) A szabályozási terven jelölt helyeken a telken belül kötelezően előírt védőfásításokat a használatba-vételi engedélyezési eljárás lefolytatásáig meg kell valósítani. (4) Ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes építési tevékenységek, vízrendezés) csak érvényes bányászati illetve külön jogszabály alapján kiadott hatósági engedély birtokában végezhető. Ezen tevékenységek végzéséhez a Bányakapitányság engedélye, illetve más hatóság engedélye esetén a Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

26/A. §58 Értelmező rendelkezések:

1. érdekelt: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező egyesülése, aki közműre rácsatlakozást igénylő vagy rácsatlakozott, és aki a közműhálózat létesítésekor a hálózatépítés költségeihez a tényleges igénybevételnek megfelelő mértékben bármely oknál fogva nem járult hozzá,

2. közmű: Kehidakustány község közigazgatási területén lévő víz- és szennyvíz-csatornahálózat,

3. érdekeltségi területek: azok a területek, amelyeken Kehidakustány Község Önkormányzata tulajdonát képező víziközműre rácsatlakozó ingatlanok találhatók, amelyeknek más gerincvezetékkel összeköttetésük még nincs,

4. víziközmű építés: a közterületen lévő, vagy szolgalmi joggal közműként bejegyzett vízvezeték, szenny- és csapadékvízcsatorna és ezek műtárgyai, beleértve a terület ellátásához szükséges nyomásfokozót, átemelőt, és az ehhez kapcsolódó informatikai rendszert, valamint a gerinc és bekötővezetékeket és műtárgyaikat,

5. beruházási összköltség: a víziközmű építésével kapcsolatban felmerült összes költség (előkészítés, tervezés, engedélyezés, kivitelezés, ellenőrzés), amelynek meghatározására a beruházás pénzügyi lezárását következően kerül sor. Amennyiben a beruházás megvalósításához az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást kapott, úgy a beruházáshoz ténylegesen felhasznált támogatás összegével a beruházás összköltségét csökkenteni kell.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2008. augusztus 15-én lép hatályba.

28. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 4/2002. (III. 13.), 8/2002. (VI. 6.), 11/2002. (VIII. 15.), 16/2002. (XII. 5.), 1/2003. (I. 13.), 8/2003. (III. 27.), 14/2003. (VI. 26.), 2/2004. (II. 9.), 5/2004. (II. 26.), 12/2004. (XI. 18.), 2/2005. (II. 15.), 9/2005. (IV. 29.), 29/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendeletekkel módosított Kehidakustány község helyi építési szabályzatáról szóló 6/2001. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

2. melléklet a 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez59

1

Az 1. § (3) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontját a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontját a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 4. § (10) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (11) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (12) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A „Kisvárosias lakóterület” alcímet (5/A. §-t) a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

9

A 6. § (3) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 7. § (3) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 7. § (4) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 8. § (1) bekezdés e) pontja a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (VI. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdés e) pontja a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. § (3) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 10. § (3) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 10. § (4) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 11. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (VI. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 11. § (3) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 12. § (3) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

20

A 12. § (4) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 13. § (2) bekezdés a) pontját a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 13. § (2) bekezdés b) pontja a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 13. § (2) bekezdés c) pontja a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 13. § (2) bekezdés d) pontja a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 13. § (2) bekezdés e) pontja a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 13. § (2) bekezdés f) pontját a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 13. § (2) bekezdés g) pontja a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 13. § (3) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (3) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (3) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (3) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 14. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

30

A 18. § (5) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 19. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

32

A „Különleges területek” alcímet (20/A. §-t) a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

33

A 21. §-t a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 22. § (1) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

35

A 22. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 22. § (2) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 22. § (3) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 22. § (4) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 22. § (5) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 22. § (6) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 23. § (7) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

41

A 24. § (1) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

42

A 24. § (2) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

43

A 24. § (3) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

44

A „Közművesítési hozzájárulás” alcímet (24/A-24/B. §-t) a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

45

A 24/A. §-t a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 24/B. §-t a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

47

Az „Az újonnan beépítésre szánt területek esetében a közművesítési hozzájárulásra vonatkozó előírások” alcímet (24/C. §-t) a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

48

A 24/C. §-t a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

49

Az „Az utólagos csatlakozás esetében a közművesítési hozzájárulásra vonatkozó előírások” alcímet (24/D. §-t) a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

50

A 24/D. §-t a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

51

Az „A közművesítési hozzájárulás megfizetésének szabályai” alcímet (24/E. §-t) a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

52

A 24/E. §-t a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 25. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

54

A „Közművesítési hozzájárulás” alcímet (25/A-25/B. §-t) a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

55

Az „Az újonnan beépítésre szánt területek esetében a közművesítési hozzájárulásra vonatkozó előírások” alcímet (25/C. §-t) a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

56

Az „Az utólagos csatlakozás esetében a közművesítési hozzájárulásra vonatkozó előírások” alcímet (25/D. §-t) a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

57

Az „A közművesítési hozzájárulás megfizetésének szabályai” alcímet (25/E. §-t) a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

58

A 26/A. §-t a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

59

A 2. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 3. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (VI. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

61

A 4. mellékletet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be. A 4. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.