Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 16- 2016. 08. 16

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.08.16.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének (6) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Beépítésre szánt területen építési engedély csak abban az esetben adható ki, ha a közüzemi ivóvíz és tüzivíz ellátás, továbbá a közüzemi villamos energiaszolgáltatás biztosított.”

2. § Hatályát veszti a Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 24. § (1) és (2) bekezdése.

3. § Ez a rendelet 2016. augusztus 16-án lép hatályba, és 2016. augusztus 17-én hatályát veszti.