Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2009. 06. 06- 2009. 06. 06

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2009.06.06.

Kehidakustány község Önkormányzatának Képviselő Testülete által alkotott, a község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) számú rendeletének módosításáról a Képviselő Testület az alábbi rendeletet hozza.

1. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Vt jelű településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban helyi települési szintű, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, igazgatási, oktatási épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgáló terület, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. A rendelet hatálya alá tartozó területen az egyes településközpont vegyes övezeteken az alábbi rendeltetéssel helyezhetők el épületek:)

„e) a Vt-5 jelű övezet területén elhelyezhető:
ea) lakóépület,
eb) oktatási, közösségi kulturális épület,
ec) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szálláshely szolgáltató épület,
ed) egészségügyi épület,
ee) sportépítmény.”

2. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Üü jelű üdülőházas övezet területre vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

3. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

5. § Ez a rendelet 2009. június 6-án lép hatályba, és 2009. június 7-én hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2009. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez