Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 23- 2015. 09. 23

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.09.23.

Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A módosítás hatálya alá vont területen a szabályozási terv módosítását tartalmazó, e rendelet 1.-4. számú mellékletét képező tervlapok szerinti szabályozás lép életbe, melyet egységes szerkezetbe foglalva a 2/2015., 4/2015. és az 5/2015. számú tervlapok tartalmazzák.

2. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet I. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

Kisvárosias lakóterület

5/A. § (1) Az „Lk” jelű kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló terület, melynek telkein elhelyezhető

a) lakóépület,

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

d) sportépítmény,

e) szálláshely szolgáltató épület

(2) Az „Lk” jelű kisvárosias lakóövezetre vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

(3) Az övezet területén zöldfelület, valamint kiszolgáló út telke kialakítható, mely utóbbi minimális szélessége 12 m.

(4) A szomszédos telkeken a meglévő épületektől a megengedett legkisebb telepítési távolság az egymással szemben lévő nagyobbik homlokzat magassága.

(5) Az előkert legkisebb mélységén belül elhelyezhető fedett parkoló és hulladéktároló építmény.”

3. § (1) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Gip jelű ipari gazdasági területre vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

(2) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szabályozási terven beültetési kötelezettséggel jelölt területeket őshonos fajtájú fás növényzettel fedetten kell kialakítani, meglévő fásítás esetén azt fenn kell tartani. E területeken a beépítettség mértékébe beszámítandó építmény nem helyezhető el. A beültetési kötelezettséget új telephelyek létesítése esetén az engedélytől számított egy éven belül, meglévő, vagy új telephelyek új építéséhez kötődően pedig a használatbavételig kell megvalósítani.”

4. § (1) Jelen rendelet csak a szabályozási tervvel együtt értelmezhető és alkalmazandó.

(2) E rendelet előírásai a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatók, amennyiben azok az ügyfél számára kedvezőbb elbírálást tesznek lehetővé.

5. § Ez a rendelet 2015. szeptember 23-án lép hatályba, és 2015. szeptember 24-én hatályát veszti.