Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 21- 2017. 06. 21

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.06.21.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének (6) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § E rendelet módosítja a Kehidakustány község közigazgatási területére vonatkozó, 10/2008.(VIII.05.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított helyi építési szabályzatot és a 3. mellékletét képező szabályozási tervet az 1. és 2. mellékletben lehatárolt területen.

2. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) Az övezet a szántóföldi mezőgazdasági termelés, rét- és legelőgazdálkodás céljára szolgáló terület, melyek közül az Má-1 és Má-3 jelű övezet területe elsősorban szántó művelésű terület, az Má-2 és Má-4 jelű övezet területe a Zala árterülete, Natura 2000 természeti védettséggel rendelkező terület.

(2) Az Má-1 jelű övezet területén 20 000 m2 telekterület felett helyezhető el mezőgazdasági üzemi épület úgy, hogy az a megengedett 3%-os beépítettséget nem haladhatja meg. A mezőgazdasági üzemi épület megengedett legnagyobb építménymagassága 7,5 m lehet. Az övezet területén lakóépület nem helyezhető el.

(3) Az Má-2 és Má-4 jelű övezet területén 6000 m2-nél nagyobb telekterület esetén helyezhető el mezőgazdasági üzemi épület úgy, hogy az a megengedett 3 %-os beépítettséget nem haladhatja meg. A mezőgazdasági üzemi épület megengedett legnagyobb építménymagassága 7,5 m lehet. Az övezet területén lakóépület nem helyezhető el.

(4) Az Má-3 jelű övezet területén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el mezőgazdasági üzemi épület, lakóépület úgy, hogy azok összessége a megengedett 3%-os beépítettséget nem haladhatja meg. Mezőgazdasági területen lakóépület úgy helyezhető el, hogy annak beépítettsége a megengedett 3% felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület megengedett legnagyobb építménymagassága 5 m lehet.

(5) Az Má-1 és Má-4 jelű övezet területén több önálló telekből az OTÉK 1. számú melléklet 55/a pontja szerinti birtoktest alakítható ki. A birtoktest esetében a 3%-os beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek terület után számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telek területe legalább a 20 000 m2-t eléri és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatára nincs korlátozó hatással, illetőleg azt nem veszélyezteti. A birtokközpont telkén az Má-1 jelű övezetben a beépítettség a 20%-ot, az Má-4 jelű övezetben a 10%-ot nem haladhatja meg. A birtokközpont kialakítására vonatkozó építési engedélynek tartalmaznia kell – a központhoz tartozó összes telekre vonatkozóan – azt a tényt, hogy mely helyrajzi számú birtokhoz tartozik. Építési tilalmat, illetve építési korlátozást kell bevezetni az ingatlan-nyilvántartásba az építésügyi hatóság határozata és megkeresése alapján – a tulajdonos érdekében – azokra a telkekre, melyek területe a központ beépítettségének meghatározásakor – egészben vagy részben – beszámításra került. Indokolt esetben a birtokközponthoz tartozó más telken kiegészítő központ alakítható ki, ha a központ beépítettsége a központhoz tartozó összes telek területe után számított beépíthetőségi mértéket nem éri el. Ilyen esetben a telephely beépítettsége a bejegyzett korlátozás szerinti beépíthetőségi mértéket nem haladhatja meg. A birtokközpont és a kiegészítő központ kialakításához előzetesen elvi építési engedélyt kell kérni.

(6) Az általános mezőgazdasági területen, annak természeti védettség alatt nem álló részén lehet elhelyezni hírközlési adótornyot.”

3. § (1) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Ezen rendelet csak az 1. melléklet szerinti szabályozási tervvel együtt értelmezhető és használandó.

(3) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet 2017. június 21-én lép hatályba, és 2017. június 22-én hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez