Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 27- 2023. 01. 28

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.27.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés b)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A K jelű különleges övezet területek egyes építési övezeteiben a következők helyezhetők el:)

„b) Keü-1 és Keü-2 jelű övezetek területe a nyugdíjas és szociális otthonok területe, melyen elhelyezhető:
ba) a rendeltetéshez kapcsolódó egészségügyi és szociális rendeltetésű épületek,
bb) szolgálati lakás,
bc) gazdasági és tároló épületek,
bd) valamint sportlétesítmények.
c) Ksz jelű övezet területe szálloda és rehabilitációs intézmény területe, melyen elhelyezhető:
ca) szálloda,
cb) rehabilitációs intézmény
cc) és a hozzájuk kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek,
cd) valamint kapcsolódó tároló épületek, sportépítmények.
d) Kst jelű övezet területe a termálfürdő területe, melyen elhelyezhető:
da) a termálfürdővel egy funkcionális egységet képezve a termálfürdő létesítményei kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek,
db) szálláshely szolgáltató épületek,
dc) sportépítmények,
dd) valamint a termálfürdőhöz kapcsolódó gazdasági és tároló épületek.
e) Ksp jelű övezet területe sportterület, melyen elhelyezhető:
ea) a terület használatával kapcsolatos szociális és tárolóépület,
eb) sportépítmény,
ec) szolgáltató és vendéglátó épület.”

(2) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A K jelű különleges övezet területek egyes építési övezeteiben a következők helyezhetők el:)

„g) Kszt jelű övezet területe a szennyvíztisztító területe, melyen elhelyezhető:
ga) a rendeltetéssel kapcsolatos műtárgyak,
gb) gazdasági, tároló és szociális építmények.”

(3) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A K jelű különleges övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

2. § (1) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 2. számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(2) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 4. számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(3) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 5. számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(4) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 7. számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(5) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 9. számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(6) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 10. számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

3. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba, és 2023. január 28-án hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez