Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 26 17:00- 2018. 06. 26

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.06.26.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.05.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § E rendelet módosítja Kehidakustány község közigazgatási területére vonatkozó, 10/2008. (VIII.5.) számú rendelettel megállapított és módosított helyi építési szabályzatot, valamint annak 3. mellékletét képező szabályozási tervet az 1. mellékletben lehatárolt területen.

2. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § (1) Jelen rendelet csak az 1. melléklet szerinti szabályozási tervvel együtt értelmezhető és használandó.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépést követően induló ügyekben kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet 2018. június 26-án 17 órakor lép hatályba, és 2018. június 27-én hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez