Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 26- 2019. 09. 27

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.09.26.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet által meghatározott államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § E rendelet módosítja a Kehidakustány község közigazgatási területére vonatkozó, 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelettel megállapított helyi építési szabályzatot, valamint a 3. mellékletét képező szabályozási tervet az 1. mellékletben lehatárolt területen, illetve jelmagyarázatát.

2. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési terület Köu jelű közlekedési és közműelhelyezési övezetre és Köu-f jelű közlekedési- és közműelhelyezési, illetve a fürdőhöz kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgáló övezetre tagozódik.

(2) A Köu jelű közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) - a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével - a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, zöldterületek és parkok, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

(3) A Köu jelű közlekedési. és közműelhelyezési övezet területén elhelyezhető:

a) a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények, közúti jelzőtáblák,

b) közművek, vízelvezetési, hírközlési és környezetvédelmi építmények,

c) hirdető-berendezések,

d) utcabútorok, szobrok és emlékművek.

(4) A Köu-f jelű közlekedési- és közműelhelyezési, illetve a fürdőhöz kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgáló övezet területe a (2) bekezdésben meghatározottakon túl a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű épület elhelyezésére szolgál.

(5) A Köu-f jelű közlekedési- és közműelhelyezési, illetve fürdőhöz kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgáló övezet területén elhelyezhető:

a) a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények, közúti jelzőtáblák,

b) közművek, vízelvezetési, hírközlési és környezetvédelmi építmények,

c) hirdető-berendezések,

d) utcabútorok, szobrok és emlékművek,

e) a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű épület.

(6) A Köu-f jelű közlekedési-, közműelhelyezési, illetve a fürdőhöz kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgáló övezet területén épületet a telekhatártól 5 méter elhagyásával lehet elhelyezni, a telek legfeljebb 10%-os beépíthetőségével.

(7) A település közigazgatási területén belül a közlekedési hálózatot a mellékelt táblázatban foglalt hierarchia szerint kell kialakítani. A közutak céljára a szabályozási tervben a szabályozási vonallal meghatározott építési területet kell biztosítani, melynek szélessége nem lehet kevesebb a következőknél:

(8) A település területén a parkolásról szóló helyi önkormányzati rendelet, valamint az OTÉK 42. §-ban meghatározottak szerint a gép- és egyéb járművek elhelyezését saját területen belül kell biztosítani.

(9) A szabályozási területen valamennyi beépíthető ingatlan megközelítését önkormányzati közúton, közforgalom elől el nem zárt magánúton, vagy közforgalom elől elzárt magánúton biztosítani kell. Építési telek közúti kapcsolata gyalogútról és kerékpárútról nem biztosítható.

(10) Az országos közúthálózat melletti ingatlanok esetében a közúthoz történő csatlakozást (útcsatlakozást), kapubejárót létesíteni csak a közút kezelő által meghatározott módon szabad.

(11) A telekalakítási, illetve az épületek, építmények építési- és használatbavételi, valamint fennmaradási engedélyének kiadásakor az építési telek megközelítésére szolgáló út járműközlekedésre való alkalmasságát, használhatóságát, megfelelőségét vizsgálni kell, illetőleg ennek megfelelő minőségű és teherbírású út kialakítását elő kell írni.

(12) A település közigazgatási területén belül található országos mellékutak külterületi szakaszai mellett az út tengelyétől számított 50 m-es védőtávolság előírt. A védőtávolságon belül építmény csak a külön jogszabályban előírt feltételek szerint, a közutak kezelőinek hozzájárulásával helyezhető el.

(13) A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges külterületen

a) a közút tengelyétől számított 50 m-en belül kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi anyag kitermeléséhez,

b) a közút területének határától számított 10 m távolságon belül fa ültetéséhez, vagy kivágásához.

(14) Az utak, parkolók fásítása kötelező, melyet a kertészeti kiviteli tervek szerint kell - a közmű kiviteli tervek figyelembevételével - megvalósítani. Előtérbe kell helyezni a honos, tájba illő fajokat. Útkereszteződéseknél a rálátási háromszöget a közlekedés biztonsága érdekében szabadon kell hagyni, ezen a területen sem növényzet, sem épített létesítmény nem helyezhető el.”

3. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § (1) E rendelet csak az 1. mellékletével együtt értelmezhető és használható.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet 2019. szeptember 26-án lép hatályba, és 2019. szeptember 27-én hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez