Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 23- 2019. 01. 24

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.01.23.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.05.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § E rendelet módosítja Kehidakustány község közigazgatási területére vonatkozó, 10/2008.VIII.05.) önkormányzati rendelettel megállapított, módosított helyi építési szabályzatot, valamint annak mellékletét képező szabályozási tervet az 1. mellékletben lehatárolt területen.

2. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A K jelű különleges övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

3. § (1) Jelen rendelet csak az 1. melléklet szerinti szabályozási tervvel együtt értelmezhető és használandó.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépést követően induló ügyekben kell alkalmazni.

4. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szabályozási tervben jelölt, az 1. melléklet szerinti területek nyilvántartott, illetve fokozottan védett régészeti lelőhelyek.”

5. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti a Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet

h) 21. §-a,

7. § Ez a rendelet 2019. január 23-án lép hatályba, és 2019. január 24-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelethez