Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 09 00:01- 2015. 01. 09

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.01.09.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §.(6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 10/2008.(VIII.5.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § E rendelet módosítja a Kehidakustány község közigazgatási területére vonatkozó 7/2009.(III.27.), 10/2009.(VI.06.), 5/2011.(II.25.), 7/2012(IV.3.), 13/2012.(V.25.) és 19/2012.(XI.16.) rendeletekkel módosított 10/2008.(VIII.5.) rendelettel megállapított Helyi Építési Szabályzatot és a 0143/2 hrsz-ú országút, a Keresztnyárfás út, a 0155/1 hrsz-ú út és a közigazgatási határ által közrezárt területekre vonatkozóan a rendelet mellékletét képező szabályozási tervet. A módosítás hatálya alá vont területen e rendelet mellékletét képező tervlap szerinti szabályozás lép életbe, melyet egységes szerkezetbe foglalva a 4M/2014 és a 9M/2014 számú tervlapok tartalmaznak.

2. § (1) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya alá tartozó terület beépítésre nem szánt és beépítésre szánt területből áll.

A beépítésre szánt területeket az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint)

„ae) különleges (jele: K) -, szociális intézmények- (jele: Keü), szálloda- (jele: Ksz), termálfürdő- (jele: Kst), sportpálya- (jele: Ksp), szennyvíztisztító- (jele: Kszt)”

[területként (terület-felhasználási egységként) különbözteti meg a szabályozási terv.]

(2) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja a következő bf) és bg) alponttal egészül ki:

(A rendelet hatálya alá tartozó terület beépítésre nem szánt és beépítésre szánt területből áll.

A beépítésre nem szánt területeket használatuk általános jellege szerint)

„bf) golfpálya- (jele: Kgf)

bg) temető- (jele: Kt)”

[területként (terület-felhasználási egységként) különbözteti meg a szabályozási terv.]

3. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A K jelű különleges övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

4. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

Különleges területek

20/A. § (1) A K jelű különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek.

(2) A K jelű különleges beépítésre nem szánt területek egyes övezeteiben a következők helyezhetők el:

a) Kt jelű övezet területe a temető területe, melyen elhelyezhető: ravatalozó, kripta, kápolna és a temetőhöz kapcsolódó tároló építmény

b) Kgf jelű övezet területe golfpálya területe, melyen elhelyezhetők a szabályozási terven jelölt építési helyen belül, az 1. és 2. zóna területén: - lakó és üdülő, - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, - egyéb közösségi szórakoztató épület, - sportépítmény.

c) Az övezet teljes területén elhelyezhető: a sporttevékenységgel kapcsolatos gazdasági és tárolóépület.

(3) A K jelű különleges övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

5. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 23. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A szennyvíztisztító 300 méteres védőtávolságát a szabályozási terv jelöli, mely területen belül nem helyezhető el lakó-, üdülő-, oktatási-, nevelési-, egészségügyi-, szociális-, igazgatási-, kereskedelmi- és vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület. A védőtávolságon belül élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető és nem állítható elő, élelmiszer és gyógyszer nem gyártható, nem csomagolható, nem raktározható és nem forgalmazható.”

6. § Hatályát veszti a Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet

7. § (1) Jelen rendelet csak a szabályozási tervvel együtt értelmezhető és alkalmazandó.

(2) Jelen rendelet előírásai folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatók, amennyiben azok az ügyfél számára kedvezőbb elbírálást tesznek lehetővé.

8. § Ez a rendelet 2015. január 9-én lép hatályba, és 2015. január 10-én hatályát veszti.