Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2011. 03. 01- 2011. 03. 01

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2011.03.01.

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Üü jelű üdülőházas övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

2. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Üh jelű hétvégi házas övezet területére vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

3. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A település építészeti értékének védelme érdekében az alábbi épületek és építmények helyi védelem alá rendeltek. Helyi építészeti védelemre javasolt épületek:

a) magtár épület a Kustány községrész déli majorságában (hrsz.: 503/3.),

b) 2 db kőkereszt a Kustány községrész új temetőjében (hrsz.: 0302/2.),

c) kőkereszt a Papus-hegyen (hrsz.: 2758., 2811.)

d) I. és II. világháborús emlékmű Kustány községrészben a Hunyadi és Malom utca sarkán (hrsz.: 579/6.),

e) Batthyány család sírboltja a régi kustányi temetőben (hrsz.: 697.),

f) kőkereszt a régi kustányi temetőben (hrsz.: 697.),

g) malomépület (hrsz.: 0170/1.),

h) kőkereszt a Kossuth utcában (hrsz.: 144/5.),

i) kőkereszt a Kossuth utcában (hrsz.: 144/7.),

j) 1927-ben épült egykori mezőgazdasági szakiskola épülete (hrsz.: 88/3.),

k) a mezőgazdasági szakiskola egykori tanári lakása Kúria utca 4. (hrsz.: 90.),

l) a mezőgazdasági szakiskola egykori tanári lakása Kúria utca 2. (hrsz.: 91/2.),

m) kehidai világháborús emlékmű (hrsz.: 79/1.),

n) kőkereszt a kehidai temetőben (hrsz.: 045.),

o) kőkereszt a barátszigeti temető mellett (hrsz.: 320.),

p) Deák Ferenc mellszobra a műemléki Deák kúria udvarában (hrsz.: 88/4.),

q) kőkereszt az óvoda kertben (hrsz.: 75/1.),

r) emlékmű a Széchenyi utcában (Szent Vendel szobor) (hrsz.: 269/1.),

s) kőkereszt Barátsziget településrészen (hrsz.: 295.),

t) kőkereszt a barátszigeti temetőben (hrsz.: 311.),

u) kőkereszt a Hunyadi utcában (hrsz.: 579/6.),

v) 2 db kőkereszt a kehidai falurészben lévő hegyen (hrsz.: 1509/1.),

w) kőkereszt a kehidai falurészben lévő hegyen (hrsz.: 1631-1632.),

x) emlékmű a kustányi falurészben lévő hegyen (hrsz.: 2669.),

y) kőkereszt az Oldal föli dűlő alatt (hrsz.: 037/2.).

z) lakóépület Hunyadi út 19. (hrsz: 602), lakóépület Hunyadi út 20. (hrsz: 634)”

4. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A településrendezési feladatok megvalósítása érdekében Kehidakustány Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg a következő ingatlanok esetében:

a) 83/4. hrsz,

b) 205/1. hrsz. megosztása esetén az ingatlan 208. hrsz-ú út felöli része,

c) 247. hrsz,

d) 248. hrsz,

e) 0174/2. hrsz.

f) 602 hrsz.,

g) 634 hrsz.”

5. § (1) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Ez a rendelet csak a szabályozási tervvel együtt értelmezhető és használandó.

6. § Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, és 2011. március 2-án hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez