Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2012. 05. 07- 2012. 05. 07

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2012.05.07.

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Vt jelű településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban helyi települési szintű, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, igazgatási, oktatási épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgáló terület, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. A rendelet hatálya alá tartozó területen az egyes településközpont vegyes övezeteken az alábbi rendeltetéssel helyezhetők el épületek:)

„e) a Vt-5 jelű övezet területén az alábbi kivételtől eltekintve elhelyezhető:
ea) lakóépület,
eb) oktatási-, közösségi-, kulturális épület,
ec) kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó- és szálláshely szolgáltató épület,
ed) egészségügyi épület,
ee) sportlétesítmény.
Az övezetbe tartozó területek közül a Kossuth Lajos utca, Pacsirta utca, Dr. Kovács Lajos sétány közötti tömbben a Vt-5 jelű övezethez tartozó terület déli részén az 1227. hrsz-ú útról, illetve a Dr. Kovács Lajos sétányról feltárt újonnan kialakuló telkeken csak kereskedelmi vendéglátó létesítmény helyezhető el..”

(2) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Vt jelű településközpont vegyes övezetre vonatkozó építési és telekalakítási szabályokat a következő táblázat tartalmazza:

2. § (1) A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Ez a rendelet csak a szabályozási tervvel együtt értelmezhető és használandó.

3. § Ez a rendelet 2012. május 7-én lép hatályba, és 2012. május 8-án hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2012. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez