Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló 7/2003.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01- 2016. 04. 01

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló 7/2003.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.04.01.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.(1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló 7/2003.(III.27.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló 7/2003.(III.27.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdésének d) pontja hatályát veszti.

(2) A rendelet 3. §.f) és g) pontjai hatályukat vesztik.

2. § (1) A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

(2) A 3. §-ban meghatározott támogatás az Önkormányzat éves költségvetésében lakáscélú támogatás céljára jóváhagyott előirányzat terhére nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

(3) A támogatás alapösszege a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzetétől és a becsült költségektől függően minimum 300.000, maximum 400.000 Ft.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeg gyermekenként 80.000 Ft-tal emelkedik.

(5) Az egy kérelmezőnek adható támogatás összege a (3) bekezdés szerinti gyermekek után megállapított összeggel együtt sem haladhatja meg a 600.000 Ft-ot.

(6) A rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

2/A. § (1) A lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálásánál az alábbi sorrendben előnyben kell részesíteni:

a) a fiatal házasokat,

b) a gyermeküket egyedül nevelő szülőket,

c) a többgyermekes házasokat.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott előnyt jelentő feltételek egyidejűleg több igénylő esetében is fennállnak, az igénylők jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata alapján a rosszabb anyagi helyzetben lévő igénylőt kell előnyben részesíteni.

3. § (1) Az 5. §.(1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. § a) és b) pontja esetében, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak használati vagy haszonélvezeti joggal nem terhelt lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, vagy önkormányzati tulajdonban levő lakása, bérleti jogviszonya van.

(2) Az 5. §. (1) bekezdésének d) pontja hatályát veszti.

(3) Az 5. §.(1) bekezdésének e) pontja az alábbiak szerint módosul: a kérelmező és a vele együtt lakó, együtt költöző személyek számát figyelembe véve az egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem a mindenkor nettó minimálbér kétszeresét meghaladja.

4. § (1) A 6. §.(1) (2) és (4) bekezdései a következők szerint változnak:

(2) A támogatási kérelmet évente két alkalommal, március 15-ig és szeptember 15-ig lehet benyújtani, azokról Képviselő-testület a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat figyelembe vételével április 15-ig, illetve október 15-ig dönt.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élők – együtt költözők – jövedelem- és vagyonnyilatkozatát,

b) lakásépítés és lakásbővítés esetén jogerős építési engedélyt,

c) nem engedélyköteles tevékenység esetén tételes költségvetést vagy adásvételi szerződést.

(4) A támogatási kérelem elbírálását megelőzően a kérelmező lakáskörülményeinek tisztázása érdekében környezettanulmányt kell készíteni.

(5) A 6. §.(5)-(6)-(7) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(6) Amennyiben a támogatási kérelem nem tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat, a támogatást kérő hiánypótlásra hívható fel. A hiánypótlással kapcsolatos eljárásra Képviselő-testület polgármestert hatalmazza fel.

(7) A támogatásban részesülővel Kehidakustány Község Önkormányzata támogatási szerződést köt, amelyet a polgármester ír alá.

(8) A támogatási szerződés tartalmazza:

a) a támogatást nyújtó nevét, székhelyét, adószámát, a nevében eljáró személy nevét és beosztását,

b) a támogatott nevét, lakcímét, személyazonosító adatait,

c) a lakáscélú támogatással érintett lakás (laképítés esetén ingatlan) címét, helyrajzi számát,

d) a lakáscélú támogatás jogcímét, összegét, folyósításának módját, feltételeit,

e) a szerződésszegés jogkövetkezményeit,

f) a támogatás felhasználásának ellenőrzését,

g) a szerződés aláírásának helyét és idejét és a szerződős felek aláírását.

(9) A 6. §.(8)-(9) bekezdései hatályukat vesztik.

5. § (1) A rendelet 7. §.-a az alábbiak szerint módosul:

(2) Képviselő-testület a támogatás felhasználásának jogszerűségét ellenőrzi.

(3) A támogatás felhasználását

a) lakásvásárlás esetén – amennyiben az a kérelem benyújtásakor nem áll rendelkezésre – a támogatás folyósításától számított 1 éven belül a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lap másolattal,

b) lakásépítés, lakásbővítés esetén a támogatás folyósításától számított 4 éven belül a lakás használatbavételének tudomásul vételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal,

c) lakáskorszerűsítés esetén a támogatás folyósításától számított 1 éven belül a támogatott nevére szóló számlákkal

kell igazolni.

(4) A lakáscélú támogatást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:47. §-ában meghatározott, az igénybevétel napjától számított kamattal növelten egyösszegben vissza kell fizetni, ha a támogatásban részesülő

a) a támogatás megszerzése érdekében valótlan adatokat közölt,

b) a lakáscélú támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározott célra fordította,

c) a lakásépítést, lakásbővítést a támogatás folyósításától számított 1 éven belül nem kezdi meg,

d) a lakáskorszerűsítést a támogatás folyósításától számított 1 éven belül nem valósítja meg,

e) a lakáscélú támogatással érintett lakást a támogatási szerződés aláírásától számított 5 éven belül elidegeníti,

f) nem a lakáscélú támogatással érintett lakásban lakik.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályba lépésével a 7/2003.(III.27.) önkormányzati rendelet

b) 3. §-ának f) és g) pontja,

c) 4. §-a,

d) 5. §. (1) bekezdésének b), d) és e) pontja,

e) 6. §-ának (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) és (9) bekezdései

hatályukat vesztik.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. április 2. napjával.