Kehidakustány Község Képviselőtestületének 4/2016(V.5.) önkormányzati rendelete

ehidakustány Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 06- 2016. 05. 06

Kehidakustány Község Képviselőtestületének 4/2016(V.5.) önkormányzati rendelete

ehidakustány Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.05.06.

Hatályos: 2016. 05. 06


Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (1)-(2)-(3)-(4) bekezdéseiben, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltakra Kehidakustány Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Kehidakustány Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet (Ör.)

2. § helyébe a következő rendelkezés lép.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét, az 1.1 melléklet szerint 821.333 ezer forintban állapítja meg.
A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 174.651 ezer forint , melyből
- önkormányzat működési támogatásai: 123.244 ezer forint,
- egyéb működési célú támogatások: 51.407 ezer forint,
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 361.967 ezer forint
III. Közhatalmi bevételek: 72.681 ezer forint, melyből
- vagyoni típusú adók: 22.593 ezer forint
- termékek és szolgáltatások adói: 49.810 ezer forint
- egyéb közhatalmi bevételek: 278 ezer forint.
IV. Működési bevételek: 38.565 ezer
V. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint
VI. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.967 ezer forint.
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint.
Költségvetési bevételek összesen 649.831 ezer forint
VIII Finanszírozási bevételek 171.502 ezer forint, melyből
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 166.716 ezer forint, államháztartáson belüli megelőlegezések: 4.786

ezer forint.
Bevételek összesen: 821.333 ezer forint.
A bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami(államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 1.2, 1.3, 1.4 sz. mellékletek tartalmazzák.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit
- 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 821.333 ezer forintban állapítja meg.
A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1.1 melléklet összevontan, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3 ,1.4 sz. mellékletek tartalmazzák.

2. § Az Ör. 5. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 24.365 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az Ör. 6. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 49.770 ezer forintban állapítja meg.

4. § Az Ör. 1-9.3. sz. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-9.3.sz. mellékletei lépnek.

5. § Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő munkanapon lép hatályba, rendelkezéseit azonban visszamenőlegesen 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kehidakustány, 2016. április 21.

Futácsi Lászlóné Lázár István
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2016. május 05.
Futácsi Lászlóné
jegyző
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 7. napjával.