Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 18- 2016. 08. 18

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.08.18.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.(1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendeletének 1. §.-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

(2) A közszolgáltatás kiterjed

a) a természetes személy ingatlanhasználó által - a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására – ideértve a háztartásban képződő vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását –,

b) a nem természetes személy ingatlanhasználó által - a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására,

c) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék természetes személy ingatlanhasználótól évi két alkalommal történő összegyűjtésére,

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelésére,

e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésére.

2. § (1) A rendelet 8. §.(3) és (5) bekezdéseiben az „Önkormányzat hivatalában” szövegrész helyébe a „Közszolgáltatónak” szövegrész lép.

(2) A 8. §.(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) Az önkormányzat hivatala az ingatlanhasználó kérésére igazolja, hogy az ingatlanban lakóhelyet vagy tartózkodási helyet nem létesítettek.

(4) A 8. §.(7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a Koordináló Szerv a közüzemi számlákkal való igazolás Közszolgáltatóhoz történő benyújtását követően, utólag írja jóvá.

3. § A rendelet 9. §-a az alábbiak szerint változik:

4. § (1) Az önkormányzati igazolás alapján igényelhető Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 1. számú melléklete szerinti edényméretek használatára való jogosultságát az ingatlanhasználó/Önkormányzat köteles az Önkormányzat által kiállított igazolás alapján a Közszolgáltató felé igazolni. (Lakcímnyilvántartás alapján, valóságnak megfelelő aktuális.)

(2) Az önkormányzati igazolás alapján igényelhető gyűjtőedény használatára kizárólag azon ingatlanhasználó jogosult, aki:

a) a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel,

b) az a) pontban meghatározott feltételeknek megfelelve rendelkezik az Önkormányzat által erre vonatkozóan kiállított igazolással,

c) rendelkezik az önkormányzati igazolás alapján igényelhető szabványos, a Közszolgáltató hulladékgyűjtő gépjárműveihez rendszeresített gyűjtőedénnyel,

d) hiánytalanul kitöltött és aláírt Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodással rendelkezik,

e) a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti,

f) az érintett ingatlanra vonatkozóan nincs lejárt tartozása,

g) az általa korábban használt hulladékgyűjtő edényzetet - amennyiben az a Közszolgáltató tulajdona - az Önkormányzat által kiállított igazolás átvételét követően a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán kitisztított állapotban leadta.

(3) A Közszolgáltató köteles az önkormányzati igazolás és a hiánytalanul aláírt Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodás birtokában 45 napon belül módosítani az általa kezelt számlázási adatokat.

5. § (1) A rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(2) A település teljes területén az ingatlanhasználó a hulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának gyakoriságát szállítási naptár rögzíti, amely egy évre előre, szakmai szempontok alapján készül.

(4) A hasznosítható hulladék értékesítéséről a Koordináló Szerv gondoskodik.

(5) A hulladékgyűjtési tevékenység ellenőrzését a természetes és nem természetes személy ingatlanhasználó köteles tűrni minden olyan ingatlanon, ahol hulladék keletkezése az ingatlan használati jellege alapján vélelmezhető.

(6) Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló gyűjtőedényben, valamint házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban köteles elhelyezni.

(7) A hulladékgyűjtő szigeteken, udvaron, házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban kizárólag az azokon megjelölt feliratoknak megfelelő anyagú hulladékokat szabad elhelyezni.

(8) Az ingatlanhasználó köteles a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtéshez biztosított zsákokat átvenni, ezen kötelezettség alól kivételt képez az az eset, ha az ingatlan használója a Közszolgáltató nyilvántartása szerint szünetelteti a hulladékelszállítását.

(9) Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékok részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a házhoz menő elkülönített gyűjtéssel során rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákba az alábbiak szerint köteles külön gyűjteni úgy, hogy:

a) a papírhulladékot a kék színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi;

b) a műanyag, valamint a fém hulladékot együttesen a sárga színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi. Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítése a Közszolgáltató által készített szállítási naptárnak megfelelően történik.

(10) A Közszolgáltatón kívül más személy számára tilos az elkülönített gyűjtésre szolgáló gyűjtőszigeteken, valamint a házhoz menő elkülönített gyűjtéshez biztosított zsákokban elhelyezett hulladékok eltávolítása, ezen anyagok kizárólagos tulajdonosa a Koordináló Szerv.

(11) Gyűjtősziget használata esetén az elkülönített hulladékoknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. Az elkülönített hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.

(12) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok és gyűjtőszigetek elhelyezéséről, azok ürítéséről a Közszolgáltató; a gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik.

(13) Az elkülönítetten (szelektív) gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot a szállítás napján kell kihelyezni a közterületre reggel 6.30 időpontig.

(14) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

(15) A Közszolgáltató jogosult az elszállítást megelőzően ellenőrizni az ürítésre az ingatlan elé kihelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákok tartalmát.

(16) Amennyiben a gyűjtőzsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására.

(17) Ha a Közszolgáltató felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben vagy zsákban nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését jelzi a jegyző részére, egyidejűleg kezdeményezi közösség elleni magatartás vétsége miatti bírság kiszabását.

(18) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok használatának rendjéről a Közszolgáltató köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak.

(19) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtést az ingatlanhasználó részére biztosított zsákok átadását követően, valamint - a Közszolgáltató által elkészített - szállítási naptárban feltüntetett időponttól kötelező igénybe venni.

(20) A 15. §. az alábbiak szerint módosul: A Közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó számára, külön térítés nélkül, meghirdetett időpontban évente két alkalommal lomtalanítás során begyűjti a háztartásban termelődött, de a gyűjtőedényben el nem helyezhető nagydarabos hulladékot. Az ingatlanhasználó a begyűjtés időpontját megelőző napon úgy helyezheti ki a közterületre a lomot, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne veszélyeztesse. Nem rakhatja ki az ingatlanhasználó az építési törmeléket, a veszélyes hulladékot, járműroncsot, növényi hulladékot és nyesedéket, illetve egyéb környezetre veszélyes anyagokat.

(21) A Közszolgáltató a begyűjtött hulladék hasznosításáról, kezeléséről, ártalmatlanításáról, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gondoskodni köteles.

6. § (1) A 16. §. (2) és (3) bekezdéseiben a „Közszolgáltató” megjelölés helyébe a „Koordináló Szerv” megjelölés lép.

(2) A 16. §.(2) bekezdésében a „negyedévente” szövegrész hatályát veszti.

(3) A 16. §.(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezése lép:

(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésre vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.

7. § A rendelet 17. §.-a hatályát veszti.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. augusztus 19. napjával.