Kehidakustány Község Képviselőtestületének 9/2016(XII.30.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 02- 2017. 01. 02

Kehidakustány Község Képviselőtestületének 9/2016(XII.30.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.01.02.

Hatályos: 2017. 01. 02

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (1)-(2)-(3)-(4) bekezdéseiben, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglaltakra Kehidakustány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Kehidakustány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (Ör.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2016. évi költségvetésének összes bevételét az 1.1 melléklet szerint 308.027 ezer forintban állapítja meg.
A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 177.951 ezer forint , melyből
- önkormányzat működési támogatásai: 128.419 ezer forint,
- egyéb működési célú támogatások: 49.532 ezer forint,
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint
III. Közhatalmi bevételek: 71.800 ezer forint, melyből
- vagyoni típusú adók: 24.000 ezer forint
- termékek és szolgáltatások adói: 47.800 ezer forint
IV. Működési bevételek: 47.201 ezer
V. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint
VI. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint.
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint.
Költségvetési bevételek összesen 296.952 ezer forint
VIII Finanszírozási bevételek 11.075 ezer forint, melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 11.075 ezer

forint,
Bevételek összesen: 308.027 ezer forint.
A bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami(államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 1.2, 1.3, 1.4 sz. mellékletek tartalmazzák.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2016. évi költségvetésének összes kiadását 308.027 ezer forintban állapítja meg.
A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1.1 melléklet összevontan, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3 ,1.4 sz. mellékletek tartalmazzák.

2. § Az Ör. 6. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 53.799 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az Ör. 1-9.3. sz. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-9.3.sz. mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetésének napját követő munkanapon lép hatályba, rendelkezéseit azonban visszamenőlegesen 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.


Kehidakustány, 2016. december 19.
Futácsi Lászlóné Lázár István
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2016. december 30.
Futácsi Lászlóné
jegyző
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. január 3. napjával.