Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I. 24.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 01- 2017. 02. 01

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I. 24.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.02.01.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.(1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 3/2015.(II.27.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások térítés díja

1. Az intézményi térítési díj napi összege: 330 Ft/adag *

1.1. szolgáltatási önköltség 660 Ft

1.2. önkormányzati támogatás 330 Ft

2. Az intézményi térítési díj napi összege az étel kiszállítása esetén: 340 Ft/adag*

3. Díjkedvezmények: azon ellátottak részére, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét: 165 Ft/adag*
*Az étkeztetés térítési díjai 27 % Áfá-t tartalmaznak.